Hledej
1.3.2006  |  Miroslav Teichman, Libor Novotný

Podrobné prohlídky drážních mostů

most v TÚ: 0821 Kralupy n./Vltavou – Neratovice; km: 1,508
Obr.1. - most v TÚ: 0821 Kralupy n./Vltavou – Neratovice; km: 1,508

Fotogalerie...

Podrobné prohlídky železničních mostů a jejich výstupy jsou nezbytným podkladem pro činnost správce. Na základě výstupů z podrobných prohlídek rozhoduje správce o bezpečnosti provozu, o provozních parametrech na mostě a o plánování stavebních počinů případně reklamací. Provádění podrobných prohlídek mostů zajišťuje subjekt zodpovědný za provozuschopnost dopravní cesty. Podrobné prohlídky provádí specializované mostní čety soustředěné u Technické ústředny Českých drah (TÚČD). Povinnost provádět podrobné prohlídky ukládá vyhláška MD 177/95 Sb..

Úvod

Podle Vyhlášky MD 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební technický řád drah se pro zajištění provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti drážní dopravy provádějí pravidelné prohlídky a měření staveb drah. V případě mostních objektů se jedná o běžné a podrobné prohlídky (§ 26 h, i). Provádění podrobných prohlídek mostních objektů ve správě ČD, a.s. upravuje předpis S 5 „Správa mostních objektů“. Podrobné prohlídky mostních objektů se provádí 1 x za 3 roky.

V průběhu roku 2005 proběhly organizační změny v provádění podrobných prohlídek drážních mostů u Českých drah a.s. V současnosti jsou všechny kapacity pro provádění podrobných prohlídek – mostní revizní čety soustředěny ve specializovaném středisku mostní a pozemní stavby u TÚČD. Tímto krokem je zajištěn jednotný výkon podrobných prohlídek v celé železniční síti nezávislý na přímém správci, dodavatelích ani projekčních či konzultačních firmách.

V minulém příspěvku (Konference Železniční mosty a tunely 10. ročník) byly popisovány typické závady, které se vyskytují na mostních konstrukcích a spodních stavbách drážních mostů (Diagnostika železničních mostů – aktuální výstupy z podrobných
prohlídek – Ing. Miroslav Teichman
, Jiří Havelka, ČD a.s., Technická ústředna dopravní cesty).

V roce 2005 lze konstatovat, že nejčastější závady jsou téměř stejné jako byly uvedeny v minulém příspěvku, pouze napadení mostnic hnilobnou houbou se vyskytuje častěji. V dnešním příspěvku proto nebudou popisovány typické závady, ale zaměříme se na speciální diagnostické práce, které jsou součástí podrobných prohlídek některých mostů s pilíři ve vodní hladině a na výsledky podrobných prohlídek „koridorových“ mostů.

Podrobné prohlídky pilířů a základů pod vodní hladinou

Některé drážní mosty převádějí železniční trať přes velké řeky, kde pilíř nebo několik pilířů je situováno v řece. Protože podrobnou prohlídkou je nutno prohlédnout všechny části mostního objektu, provedli jsme v poslední době u třech mostů prohlídku podvodních částí pilířů. Podrobnou prohlídku pilířů pod vodní hladinou provádí profesionální potápěči a inženýr statik se znalosti zakládání (pracovník TÚČD). Při podrobné prohlídce potápěči průběžně informují přítomného statika a následně zpracují výsledky svých zjištění. Výsledkem prohlídky je příloha k podrobné prohlídce mostního objektu, kterou zpracovává inženýr statik po shrnutí všech zjištění.

Prohlídka mostu přes Vltavu – „Chvatěrubský“

(TÚ: 0821 Kralupy n./Vltavou – Neratovice; km: 1,508)

Most byl postaven v roce 1963 . Prohlídce byly podrobeny pilíře č.2 a 3, které podporují spojitou OK. Vlastní prohlídkou byly zjištěny rozměry jednotlivých částí pilířů, nánosy větví, kmenů a lokální odplavení kamenného záhozu.

Prohlídka mostu přes Vltavu „Negreliho viadukt“

(TÚ: 0801 Praha Masarykovo nádr. – Děčín hl. n.; km 411,594)

Most byl postaven v roce 1849. Prohlídce byly podrobeny 4 pilíře kleneb 14 – 19. Vlastní prohlídkou byly zjištěny rozměry jednotlivých částí pilířů, vydrolení spár a odplavení části kamenného záhozu.

Prohlídka mostu přes Vltavu – „Holešovický přes Vltavu“

(TÚ: 0791 Praha Libeň – Praha Holešovice; km: 3,346)

Most byl postaven v roce 1968. Prohlídce byly podrobeny pilíře č. 2 a 3, které podporují předpjatou nosnou konstrukci. Vlastní prohlídkou bylo kromě rozměrů zjištěno u pilíře č. 2 pět kaveren o průměru 20 – 30 cm a hloubce až 50 cm s obnaženou výztuží. Část výztuže nebyla funkční. Výše uvedené závady v současné době neohrožují stabilitu pilíře, ale v případě rozvoje by mohly být limitní závadou na konstrukci. Proto navrhujeme provádět prohlídky pilíře č. 2 v pravidelných intervalech a především po větší povodni. V případě výrazného zhoršení výše uvedené závady (kaverny), by bylo nutné provést sanaci.

Podrobné prohlídky některých koridorových mostů

(TÚ:2002 Brno hlavní nádraží – Česká Třebová)

V roce 2005 byly provedeny podrobné prohlídky mostů, které byly na konci 90 let postaveny, rekonstruovány nebo opraveny v rámci stavby II. koridoru. Převážná většina mostních objektů je hodnocena stupněm 1/1 – stav dobrý, přesto se zde vyskytují závady. Žádná ze závad nemá vliv na dopravní parametry, ale má vliv na životnost mostního objektu.

Některé mostní objekty, které byly pouze opraveny vykazují tyto závady:

  • průsak vody a výluhy spodní stavbou;
  • průsaky vody a výluhy nosné konstrukce;
  • trhliny při spojování staré konstrukce s novou.

Některé mostní objekty, které byly komplexně rekonstruovány vykazují tyto závady:

  • trhliny v římsách či nosné konstrukci (obr. 4 ve fotogalerii);
  • trhliny v opěrách (obr. 5 ve fotogalerii).

Pravděpodobné příčiny těchto závad jsou v nedostatečně provedené izolaci (především u opravovaných objektů) a nerespektování objemových změn betonu a navržení či provedení pracovních a dilatačních spár.

Závěr

Závady zjištěné na mostech při podrobných prohlídkách prováděných v roce 2005 pracovníky TÚČD byly podobného charakteru jako v roce 2004. Kromě standardních prohlídek byly provedeny i podrobné prohlídky pilířů a základů pod vodní hladinou, které odhalily závady nezjistitelné pravidelnou podrobnou prohlídkou. Při podrobných prohlídkách „koridorových“ mostů byly zjištěny závady, které nejsou závažné pro stávající dopravní parametry. Tyto závady však ovlivňují životnost mostů a kladou vyšší požadavky na vlastní správu (provádění údržby a oprav v dřívějším období).

Podklady:

Podrobné prohlídky mostů provedené pracovníky TÚČD.


Článek byl prezentován v  rámci 11. ročníku konference Železniční mosty a tunely, jehož internetovým partnerem je server www.mosty.cz.
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)