Hledej
12.12.2007  |  Ing. Jan Svitavský, Ing. Libor Marek

Rekonstrukce mostu v km 6,930 tr.Praha - hl. n.Turnov

V létě r. 2006 proběhla rekonstrukce železničního mostu v km 6,930 trati Praha hlavní nádraží – Turnov. Most o jednom otvoru převádí 3 koleje přes ulici Jandova ve staničním úseku trati – žst. Praha Vysočany. Původní ocelové konstrukce s prvkovými mostovkami byly nahrazeny novými železobetonovými deskami s tuhou výztuží ze svařovaných zabetonovaných nosníků.

Stav mostu před rekonstrukcí

Most byl postaven v r. 1891 a v r. 1936 přestaven. Kovová konstrukce byla tvořena nýtovanými hlavními nosníky, příčníky, podélníky a ztužením hlavních nosníků a podélníků. Veškeré ocelové prvky včetně ložisek a nýtů byly silně orezlé. U všech tří konstrukcí bylo spodní ztužení deformované v místech nad komunikací, mnohé prvky byly utržené resp. zcela chyběly. Zásadní problém mostu byl ten, že relativně lehká ocelová konstrukce neměla dostatečnou podjezdnou výšku, a proto často docházelo k nabourání do OK a jejímu příčnému posunutí. S tím pak souvisely deformace a poruchy prvků ztužení dolního pasu OK. Obě opěry jsou provedeny z kamene s pravidelným řádkováním. Kolmá křídla jsou ze stejného materiálu. Úložné kvádry byly žulové.

Obr. 1 Původní konstrukce, dolní ztužení OK

Návrh rekonstrukce

Navržena byla robustní nosná konstrukce pod každou kolejí s průběžným kolejovým ložem - železobetonové desky s tuhou výztuží se zabetonovanými ocelovými svařovanými nosníky s proměnou výškou. Nad opěrami je deska ukončena železobetonovými příčníky.

statická soustava: prostý nosník o 1 poli
délka přemostění 11,95 m
rozpětí: 13,60 m
stavební výška 0,952 - 1,035 m
šikmost mostu: 87°39´48´´
šířka mostu: 16,38 m
volná šířka na mostě 15,88 m
volná výška nad komunikací: nezměněná oproti původnímu stavu – 3485 mm
výška průjezdného profilu pod NK: 3,3 m + rezerva min 0,150 m
max. změna výšky TK oproti původnímu stavu: + 328 mm
návrhové zatížení: zatěžovací schéma vlaku ČD Z

Prostorové uspořádání na mostě

Most se nachází ve staničním obvodu v přímé. Na mostě je sdružený MPP 3,0. Minimální tloušťka kolejového lože na mostě byla, po dohodě se zástupci SŽDC, stanovena 450 mm, rezerva 0 mm. Při použití dřevěných pražců zbývá pod nimi min. 300 mm štěrku. Jelikož se před mostem i za ním vyskytují výhybky, nepředpokládá se strojové čištění kolejového lože.

Uspořádání pod mostem

Most překračuje ulici Jandovu ve Vysočanech (2 jízdní pruhy a oboustranné veřejné chodníky). Rekonstrukcí nebyla změněna prostorová úprava této komunikace ani její niveleta. Chodníky byly po zásahu do jejich konstrukce uvedeny zpět do původního stavu.

Obr. 2 Příčný řez uprostřed rozpětí konstrukce

Obr. 3 Podélný řez konstrukcí v 1. koleji

Nosná konstrukce

Most se skládá ze 3 deskových nosných konstrukcí ze zabetonovaných nosníků. Každou z konstrukcí mostu tvoří 8 ocelových svařovaných nosníků s proměnou výškou 389 - 460 mm. Nosná deska je oboustranně konzolovitě vyložena o 0,550 m za osy uložení. Monolitické římsy jsou pouze po vnější straně na krajních konstrukcích, tvoří bok kolejového lože a jsou ve třetinách dilatačně rozděleny svislými spárami. Mezi jednotlivými konstrukcemi jsou podélné spáry těsněné mostními závěry: pryžovými Ω-profily. NK má střechovitý podélný sklon 1,0 % směrem od středu konstrukce k oběma opěrám. NK jsou opatřeny podporovými příčníky a jsou uloženy pomocí úložných ozubů na nové úložné prahy.

Beton NK: C35/45 – XF2
Ocel: 10505 (R), konstrukční S355J2+N

Ocelová konstrukce

Každou z konstrukcí mostu tvoří 8 ocelových svařovaných nosníků s proměnou výškou 389 mm na kraji až 460 mm uprostřed rozpětí. Stěny ocelových nosníků byly vyrobeny s nadvýšením ve tvaru paraboly, které má vzepětí 21 mm. Rozměry nosníků: dolní pásnice 450x60 mm, horní pásnice 300x60 mm, stěny 269 - 340 mm, tl. 25 mm. Do stěn každého nosníku byly vyvrtány otvory pro průchod měkké výztuže a pro distanční rozpěrky. PKO byla provedena pouze na dolních pásnicích ve složení žárově stříkaný kovový povlak tl. 100 μm, 2 x mezivrstva na epoxidové bázi a vrchní polyuretanová vrstva tl. 240 μm.

Obr. 4 Ocelové svařované nosníky na montážní plošině se závěsnými oky

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)