Hledej
30.12.2007  |  Ing. Jan Svitavský, Ing. Libor Marek

Rekonstrukce mostu v km 6,930 tr. Praha hl. n. - Turnov, část 3.

Obr. 6 Ukládání poslední ze 3 nosných konstrukcí, vpředu provizorní kabelový převěs
Fotogalerie...

Postup rekonstrukce

Práce prováděné za železničního provozu před výlukou
− Výroba nosníků v mostárně včetně nátěrů
− Trysková injektáž podzákladí prováděna z líců obou opěr
− Přeložky kabelů na mostě
− Zřízení pracovních ploch v prostoru žst. Vysočany
− Doprava nosníků na stavbu a jejich montáž, osazení výztuže a betonáž NK
− Výroba staveništních prefabrikátů úložných prahů
− Izolace žlabů KL

Práce v nepřetržité výluce kolej č. 4
− Snesení železničního svršku na mostě a předpolí v k. č. 4
− Snesení původní OK v k.č.4 pomocí kolejových jeřábů
− Pažení KL mezi kolejemi, odebrání zásypových vrstev opěr
− Odbourání částí úložných prahů a závěrných zdí
− Osazení prefabrikovaných úložných prahů
− Osazení pref. desky mostovky
− Vytvoření přechodových oblastí
− Zaštěrkování a zřízení nového žel. svršku, dokončení úprav žel. tělesa,
− podbití do požadované výšky
− Regulace trakčního vedení
− Zřízení ZKPP včetně směrového a výškového vyrovnání koleje
− Hlavní prohlídka

Dtto pro koleje č. 2 a č. 1

Trvání nepřetržité výluky v jedné koleji bylo v délce 9 dní (kol. č. 4), 7 dní (kol. č. 2) a 7 dní (kol. č. 1). Vyjímání a vkládání nosných konstrukcí bylo provedeno během víkendu, kdy je ve městě slabý provoz, v prázdninových měsících, kdy i provoz městské hromadné dopravy je omezen. Osazení jednotlivých nosných konstrukcí se provedlo pomocí páru kolejových jeřábů EDK 750, přes kotevní prvky – BS kotvy, které byly v počtu 4 ks do každé NK zabetonovány v místě příčníků a po uložení na spodní stavbu odstraněny. Hmotnost prefabrikátů krajních byla 147,0 t, středního 124,8 t. Kolejové jeřáby EDK 750 pracovaly s těmito břemeny na samé hranici použitelnosti.

Závěr

Z jednoduše vypadajícího zadání vznikla komplikovaná stavba rekonstrukce s postupnou výměnou 3 nosných konstrukcí v místě zhlaví železniční stanice Vysočany.

Ačkoliv nosné konstrukce ze ZBN jsou na tratích ČD velmi časté, málokdy se však ocelové nosníky do těchto konstrukcí používají svařované. Většinou se pak jedná o konstrukce se stlačenou stavební výškou, kde ekonomická stránka optimálního návrhu NK již nehraje podstatnou roli. A to je i případ tohoto mostu. Při zdvihu nivelety tratě o cca 300 mm se povedlo zachovat podjezdnou výšku pod mostem bez zásahu do komunikace a ocelové mosty s prvkovou mostovkou nahradit konstrukcemi s průběžným kolejovým ložem.

Vše bylo provedeno ve velice krátkém časovém úseku za minimálního omezení dopravy jak na mostě, tak i pod mostem. Investor získal robusní avšak pohledově zdařilý objekt, který bude dobře sloužit po celou svou životnost s minimálními náklady na údržbu. Mimo jiné došlo i k zlepšení situace co se týče hluku při přejezdu železničních vozidel přes most v intravilánu Prahy.

Hlavními účastníky rekonstrukce mostu byli:
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha
Správce objektu: České dráhy a.s., SDC Praha
Projekt stavby: TOP CON servis, s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 7

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)