Hledej
20.6.2008  |  Ing. Blanka Hejlová, Jana Ondráčková

Oprava ocelových mostů na trati Mariánské lázně - Karlovy Vary a zvyšování traťové třídy, část II.

Most v km 27,673 (výměna OK v r. 1971, ocelová konstrukce byla vyrobena v Maďarsku - Budapešti)
Fotogalerie...

Opravy a rekonstrukce

Opravované ocelové mosty převádějí jednokolejnou železniční trať přes řeku Teplou.

Mají původní konstrukci z roku 1898. Jedná se o příhradové nýtované konstrukce

s mostovkou z nýtovaných příčníků a podélníků, které byly u většiny mostů předmětem

opravy. Spodní stavba je z kamenného zdiva.

OPRAVA MOSTU V KM 27, 491 TRATI MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – K. VARY

Investor (objednatel): ČD, a. s., SDC Karlovy Vary, Správa mostů a tunelů

Dodavatel: STAMAKOCEL, s. r. o., Brodek u Přerova

Oprava mostu byla provedena v roce 2004 s celkovými náklady 3 588 457,- Kč.

Charakteristika mostu

Délka mostu: 45,83 m

Rozpětí OK: 37,60 m

Vzdálenost hlavních nosníků: 5,60 m

Rok výroby: 1898

Rok posledního nátěru (včetně zesílení): 1966

Průběh opravy

Konstrukce mostu je z roku 1898, hlavní nosníky příhradové, podélníky sledují oblouk.

V roce 1966 proběhla rekonstrukce mostu z důvodu silného orezivění některých částí

konstrukce, podélníky byly bez pásnic. V tomto roce byla provedena oprava v rozsahu

výměny horních úhelníků a přidání pásnic k oběma pasům, byla provedena

protikorozní ochrana, most byl zesílen na zatěžovací vlak „B“.

byl v roce 2004 zařazen do plánu oprav z důvodu značného orezivění v místech

koncových příčníků, stavu dřevěných chodníků a mostnic. Na OK mostu byla

provedena oprava koncového příčníku v připojení na hlavní nosník, výměna dílčích

prvků dolního zavětrování lavních nosníků. Na celé konstrukci byla provedena výměna

stávajícího trubkového zábradlí za ocelové třímadlové úhelníkové. Staré mostnice byly

demontovány a nahrazeny novými. Ocelová konstrukce o výměře 1 515 m2 byla

otryskána a následně byl nanášen třívrstvý nátěrový systém DERISOL S4.14a

v celkové tloušťce 280 μm. Použitý odstín DB 601 (zelená).

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 28, 682 TRATI MAR. LÁZNĚ – KARLOVY VARY

Investor (objednatel): SŽDC, s. o., Stavební správa Plzeň

Projektant : VPÚ DECO PRAHA, a. s., Ing. Jiří Schindler

Dodavatel: SKANSKA ŽS, a.s., Ocelová konstrukce – Firesta Fišer, a.s.

Rekonstrukce proběhla v letech 2005 – 2006 s celkovými náklady 6 590 000,-Kč.

Obr. 7a Most v km 28,682 – původní stav Obr. 7b Most v km 28,682 – nový stav

Charakteristika mostu

Most převádí železniční trať přes řeku Teplou a komunikaci II/230.

Délka mostu: 44,50 m

Rozpětí OK: 31,15 m

Vzdálenost hlavních nosníků: 3,00 m

Rok výroby: 1898

Rok posledního nátěru: 1972

Průběh opravy

Most se nachází v mezistaničním úseku Poutnov – Bečov. Na mostě byla osazena

pomalá jízda 20 km/hod. z důvodu prasklin v pásnicích podélníků.

Byla provedena výměna podélníků za nové svařované a zesílení příčníků přidáním

horní pásnice. Dolní zavětrování mostu bylo kompletně vyměněno včetně částečné

výměny styčníkových plechů. Dolní pásnice hlavních nosníků poškozená od nárazů

vozidel byla v místě nad vozovkou opravena a opatřena výztužným vyměnitelným

profilem. Nosná ocelová konstrukce mostu byla otryskána a byla provedena kompletní

rekonstrukce PKO. Stávající svršek typu T byl vyměněn za S 49. Dále byly vyměněny

mostnice a pražce na předmostí. U mostu byly vyměněny konzoly chodníků a tím byly

zajištěna průchodnost MPP 2.2 R v celé délce mostu, na konstrukci i na spodní stavbě

byla provedena výměna zábradlí. Spodní stavba byla sanována.

Rekonstrukce mostu byla prováděna za úplného vyloučení železničního provozu,

omezení provozu na komunikaci II/230 Karlovy Vary – Mariánské Lázně bylo

provedeno částečnou uzavírkou po dobu 3 měsíců.

OPRAVA MOSTU V KM 43, 737 TRATI MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - KARLOVY VARY

Investor (objednatel): ČD, a. s., SDC Karlovy Vary, Správa mostů a tunelů

Dodavatel: Chládek&Tintěra, a. s., Litoměřice,

Dodavatel OK: STAMAKOCEL, s. r. o., Brodek u Přerova

Oprava mostu proběhla v roce 2006 s celkovými náklady 5 724 864,- Kč.

Charakteristika mostu

Délka mostu: 42,00 m

Rozpětí OK: 31,25 m

Vzdálenost hlavních nosníků: 5,35 m

Rok výroby: 1898

Rok posledního nátěru OK: 1959

Průběh opravy

Most se nachází v blízkosti zastávky

Kfely,v mezistaničním úseku Teplička

u Karlových Varů – Karlovy Vary

Březová. Most převádí jednokolejnou

trať přes řeku Teplá. Důvodem opravy

bylo odstranění nevyhovujícího stavu,

odstranění trvalého omezení rychlosti, zvýšení přechodnosti, provedení PKO ocelové

konstrukce mostu.

Na podélnících byla provedena demontáž starých horních krčních úhelníků

a přinýtovány nové krční úhelníky, byla přidána horní a dolní pásnice. Přípoje jsou

provedeny nýtované, pouze v nepřístupných místech jsou použity šrouby. Příčné

ztužení podélníků bylo vyměněno. U plošně uložených mostnic byla provedena změna

připojení na boční připojení vodorovným šroubem s novým rozdělením.

Z důvodu zcela zničené protikorozní ochrany bylo nutné provést důkladné očištění

podkladu tryskáním, následovně byla provedena aplikace nátěrového systému

DERISOL v celkové tloušťce 280 μm. Stávající tyčové zábradlí bylo nahrazeno novým

třímadlovým z úhelníků. Byly odstraněny dřevěné chodníky, namontovány nové

nosníky a ocelové podlahy.

Oprava mostu probíhala v nepřetržité výluce koleje. Po dokončení prací bylo zrušeno

trvalé omezení rychlosti na mostě.

Obr. 8 Most v km 43,737

OPRAVA MOSTU V KM 44, 222 TRATI MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – KARLOVY VARY

Investor (objednatel): ČD, a. s., SDC Karlovy Vary, Správa mostů a tunelů

Dodavatel: Chládek & Tintěra, a. s., Litoměřice,

Dodavatel OK: STAMAKOCEL, s. r. o., Brodek u Přerova

Oprava mostu proběhla v roce 2005 s celkovými náklady 5 923 930,- Kč

Charakteristika mostu

Délka mostu: 46,05 m

Rozpětí OK: 39,15 m

Vzdálenost hlavních nosníků:

5,50 m

rok výroby: 1898

Rok posledního nátěru: 1968

Průběh opravy

Most se nachází

v mezistaničním úseku

Teplička – Březová u K.Varů

a přemosťuje řeku Teplou.

Ocelová konstrukce mostu byla

značně zeslabená rzí, na podélnících byly trhliny, styčníkové plechy dolního

zavětrování byly z velké části prorezivělé. Mostnice vložené roku 1995 jako užité byly

napadeny houbou. Zatížitelnost mostu A s trvalým omezením rychlosti 20 km/hod.

Podélníky byly plnostěnné pouze s krčními úhelníky bez pásnic. Poškozené horní

úhelníky byly při opravě nahrazeny novými, bylo provedeno přeplátování jejich konců,

připojení bylo provedeny nýty. Na nové horní krční úhelníky byly namontovány nové

horní pásnice a na stávající dolní krční úhelníky nové dolní pásnice, připojení bylo

provedeno nýty. Stávající příčné ztužení podélníků bylo demontováno a následně

přinýtováno nové ztužení z U profilů. Na nové horní pásnice podélníků byly přivařeny

plechy pro připojení přímo uložených mostnic vodorovným šroubem.

Ocelová konstrukce byla důkladně očištěna tryskáním, následovně byla provedena

aplikace ochranného nátěrového systému DERISOL v celkové tloušťce 280 μm

v odstínu DB601.

Práce na opravě mostu probíhaly v nepřetržité výluce. Po opravě bylo odstraněno

trvalé omezení rychlosti.

Závěr

Význam regionální trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary v poslední době naštěstí opět

stoupá. Je to především díky oběma lázeňským městům, ale také dalším turistickým

lokalitám jako je Bečov nad Teplou nebo klášter premonstrátů Teplá. Na trati je

provozována i poměrně četná nákladní doprava.

Průchodnost trati je kromě mostů ovlivněna také mnoha tunely. Proto je při opravách

a rekonstrukcích mostních objektů požadováno cílového stavu na MPP 2,2R.

Vzhledem k členitosti terénu a směrovým poměrům trati je dalším požadavkem

výhledová traťová rychlost 60 km/hod a traťová třída C3. Pro rekonstrukce mostních

objektů cestou zesílení OK a obnovy její protikorozní ochrany hovoří kromě uvedených

vstupních požadavků také historická hodnota více jak stoletých nýtovaných ocelových

konstrukcí.

 

Autor: Ing. Blanka Hejlová

           Jana Ondráčková

Zdroj: Sborník konference Železniční mosty a tunely 2007

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)