Hledej

UH římsy na mostech malého rozpětí

Ing.Pavel Hrůza
Stavby silnic a železnic, a.s., odštěpný závod 7
Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové, tel. :0602/439 165, fax :049/58 59 261

Ing.Milan Macko
Správa a údržba silnic Královehradeckého kraje
Divize Hradec Králové, tel :049/554 02 11, fax :049/553 39 73

Anotace: Poškozené železobetonové římsy na starších mostních objektech jsou nejen neestetické, ale mohou být i velmi nebezpečné pro provoz. Metoda sanace s použitím UH (umělohmotných) mostních říms může být jedním ze způsobů jak tento problém řešit.

      Jedním z nejvíce poškozených prvků na železobetonových mostech bývají obvykle mostní římsy. Jsou vystaveny přímému působení atmosférických vlivů a velmi často jsou ve stavu, který nejen nebudí dobrý estetický dojem, ale často mohou být i zdrojem úrazů chodců či pod nimi projíždějících vozidel-pokud dojde k odloupnutí části betonu mostní římsy. V ojedinělých případech může dojít i ke zřícení celé římsy v případě, že dojde k překorodování úchytných prvků prefabrikovaných říms. Takový případ zřícení celé římsy a následnému spadu na vozovku pod mostem (náhodou v nočních hodinách) se přihodil na mostním objektu na silnici I/16 v blízkosti velkého města Hradeckého kraje a stal se popudem pro urychlený návrh řešení zamezení tohoto nebezpečného jevu.
      Současně se statickým zabezpečením římsového prefabrikátu proti pádu byla řešena otázka nejvhodnějšího druhu sanace povrchu římsy. Koncept vývojového sanačního řešení zahrnoval nejen konstrukční zajištění zastavení koroze v ocelových výstužných prvcích a zajištění dostatečné ochrany krycí vrstvou silikátového materiálu, ale zamýšlel se i nad zvýšením estetičnosti současných rovnoplochých mostních říms zejména na mostech malých rozpětí. Mostní prefabrikované římsy výšky cca 0,6 m působí totiž na mostních objektech do 15-20 m délky značně masivně a konstrukce mostu se jeví jako težkopádná. Starší monolitické trámové mostní objekty z let 1935-1950 mají přesazené římsy značně menších výšek, avšak při rozpětí mostů do 8-10 m působí tento poměr též "humpoláckým" dojmem.
      Vývojovým řešením se nabízel jeden z nepříliš známých způsobů pomocí umělohmotné římsy (UH), která se vyznačuje zakřiveným tvarem o poloměru zvoleným dle návrhu projektanta (v závislosti na výšce římsy a délce mostu). UH římsy jsou navrženy z polypropylénu s úpravou odolávající UV záření a chemikáliím. Hlavní části říms je plášť, tloušťky 5 mm. Tvar je zakřivený, poloměr 420 až 600 mm v závislosti na výšce římsy, která se pohybuje od 350-600 mm. Skladební délka říms je navržena 2000 mm, při delších dílech je nutné počítat s delší dilatační spárou, která působí neesteticky a její řešení je obtížné. Z hlediska polohy na konstrukci mostu rozeznáváme UH římsy : středové a koncové. Koncové římsy jsou opatřeny koncovou příčnou stěnou, jejich skladební délka není stanovena. Tvoří doplněk do rozměru překrývané betonové římsy.
      Dilatace základního modulu UH říms je navržena na hodnotu +10,-10 mm, odpovídá změnám teplot v rozmezí -15 až +30 °C. Prakticky je dilatační detail řešen přivařením PE pásku na konec UH římsy. Tloušťka pásku je 3 mm, šířka 40 mm.
UH římsy jsou uloženy do rámu, který je tvořen horní a dolní lištou spojených navzájem příčníky. Materiálem je buď ocelový plech (s povrchovou úpravou 180 µm Zn popř.Al Zn) nebo plech nerezový. Upevnění rámu do betonu líce je pomocí hmoždinek O20 mm a šroubu M 12x60 s maticí M 12.

Rozhodující operace při sanaci pomocí UH říms:
  1. Zastavení degradace betonu a výztuže (očištění, odstranění nefunkčních částí, lokální vysprávka, nahrazení částí výztuže apod. )
  2. Ošetření římsy a výztuže (vhodným sanačním nátěrem, resp.povlakem
  3. Provedení úpravy geometrie římsy (příčné sklony, vyrovnání míst pro připevnění rámů UH říms apod.)
  4. Výroba nosné konstrukce rámu a UH římsy (běžné zámečnické práce, ohýbání, svařování el.obloukem, řezání plátu PP apod.)
  5. Osazení a rektifikace na mostním objektu
  6. Provedení doplňkových prací (drobné opravy zábradlí a svodidel, obrubníků, chodníků, sjednocující nátěry)
V průběhu roku 2001 byly v Královehradeckém kraji zrealizovány 4 akce sanace malých mostů pomocí UH říms.

Závěr:
Sanace pomocí UH říms rozhodně není pouhé zamaskování stávající železobetonové římsy na způsob "Potěmkinových vesnic". Je to naopak komplex sanačních a doplňkových prací nutných pro správnou a estetickou funkci mostní římsy. Její použitelnost je však omezena stupněm poškození a stádiu degradace betonového materiálu říms. Při správné volbě tvarové prostorovosti v poměru k délce mostu a při vhodné volbě barevného odstínu, může být rozhodujícím prvkem sanačního zásahu s dopadem na výrazné zvýšení estetického dojmu celého mostního objektu, který dokáže "zviditelnit" i nenápadný mostek. Finanční nároky na tento druh sanačních prací jsou rozhodně téměř zanedbatelné.

Mostní římsa před sanací
Po sanaci

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)