Hledej
9.1.2009  |  Ing. Jiří Růžička, Ing. Otakar Hasík

Tunel Praha Beroun - nové železniční spojení, část II.

obr. 2

Úsporný příčný řez tunelu a jednokolejné tunely v celé trase

V předcházejících dokumentacích byly uvažovány varianty s různě velkými profily
tunelu. Rozdíl plochy příčného řezu mezi úsporným a velkým (uvažovaným
v předpisech německých drah) je 25% , což pro celou délku tunelu znamená rozdíl
v nákladech cca 6,5 mld. Kč.
Vzhledem k trasovaní tunelů s mimoúrovňovým křížením odbočující koleje došlo
k důsledné segregaci protisměrné dopravy. Nebude tedy docházet k nepříznivému
působení tlakové vlny na cestující v běžných vlakových soupravách jedoucích
v protisměru. Ve vysokorychlostních vlakových soupravách jsou cestující chráněni proti
těmto nepříznivým účinkům tlakovým utěsněním vnitřního prostoru vlaku.
To umožnilo investorovi zvolit úsporný příčný řez tunelu. Současně rozhodl, že budou
realizovány 2 tunelové trouby současně, což je velký přínos pro kvalitu a bezpečnost
dopravy, od prvního okamžiku bude v provozu plnohodnotná dvoukolejná trať.
Z hlediska vlivu stavby na prostředí bude okolí obtěžováno nejkratší možnou dobu.
Pochopitelně pokud není stavba časově rozdělena do etap, tak i celkové náklady
stavby jsou nejmenší.

Příčný řez tunelu a ražba TBM

Velkoprofilovým razícím strojem TBM bude ražena větší část tunelů – od rozpletů
Prahy až do Berouna. Téměř všechny dlouhé tunely ve světě byly raženy pomocí strojů
TBM. Je k tomu mnoho důvodů :
− přibližně 3x rychlejší postup ražby oproti konvenční metodě, tím je tunel levnější,
− stroje jsou stále dokonalejší po velkém počtu strojem vyražených tunelů ve světě,
− je vyšší bezpečnost práce, ve stroji jsou pracovníci nepřetržitě chráněni, nemohou
tedy být zasaženi závalem,
− stroj má přesnou kontrolu objemu odtěženého materiálu a současně nenarušuje
okolí výrubu trhacími pracemi, nedochází tedy k nekontrolovanému odtěžení horniny
a vzniku volných prostor za ostěním. Poklesy na povrchu jsou minimální.− kruhový profil je staticky nejvýhodnější, tedy nejbezpečnější při přiměřených
nákladech.
Vzhledem k předpokladu procházení úseků s horninami relativně malé tvrdosti bude
zvolen typ stroje bez přítlačných desek (rozpěr). To znamená, že tunel ražený TBM
bude mít jednoplášťové ostění montované z železobetonových segmentů o které se
budou opírat lisy TBM při posunu stroje a přítlaku razicí hlavy. Jednoplášťové ostění
montované z železobetonových segmentů bude z vodonepropustného betonu, dílce
budou po obvodu opatřeny těsněním, tedy ostění bude vodotěsné.

Příčný řez tunelu a konvenční ražba NRTM

Konvenční metodou NRTM budou raženy jednokolejné tunely od Pražských portálů
Hlubočepy a Malá Chuchle směrem k rozpletům, dále rozplety u Prahy i u Berouna,
přístupové štoly resp.šachty, montážní komory, propojky a technologické prostory.
Jsou pro to jednoznačné důvody :
− časté změny příčného řezu (každý z jmenovaných prostor má jiný tvar),
− jedná se o díla pro přípravu nasazení strojů TBM,
− v pražské oblasti kde je největší rozsah geologických poměrů s krasovými jevy,
které jsou NRTM podstatně lépe překonatelné,
− přístupová štola Malá Chuchle resp.další díla mohou být současně využita jako díla
geologického průzkumu,
− díla ražená NRTM, např přístupy a montážní komory mohou být provedena včas
v předstihu před vlastní stavbou, resp.ražbou TBM a dojde ke zkrácení celkového
času, dále ražba NRTM může probíhat současně s TBM.
Tunely prováděné NRTM budou mít obvyklou skladbu ostění, tedy primární ostění ze
stříkaného betonu, mezilehlou izolaci a sekundární ostění z monolitického betonu.
Izolace bude celoplošná typ ponorka, tedy i ve dně. Sekundární ostění bude mít spodní
klenbu v celé délce, která bude odolávat tlakové podzemní vodě. Vodotěsné ostění
eliminuje pokles hladiny podzemní vody (vyschlé studny, suchý les).

Obr. 2 řez TBM, řez NRTM


Obr. 2 řez TBM, řez NRTM

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)