Hledej
6.11.2007  |  Ing. Radim Brůžek

Rekonstrukce mostu v km 151,055 trati Plzeň - Česká Kubice (1. část)

Obr. 1 Původní stav

Výměna původní šikmé příhradové nýtované OK s dolní prvkovou mostovkou za novou spřaženou konstrukci s horní mostovkou s průběžným kolejovým ložem a kolmým uložením na původní spodní stavbě v rámci stavby „Zvýšení rychlosti Plzeň – Česká Kubice“.

Územní podmínky

Most leží na jednokolejné neelektrifikované trati Plzeň – Česká Kubice. V km 151,055 překračuje řeku Zubřinu v blízkosti města Staňkov.

Původní stav

Ačkoliv byla nosná konstrukce v relativně dobrém stavu, její setrvání na trati nebylo z důvodu nedostatečného průjezdného průřezu (MPP < 2,2) nadále možné. Bylo proto rozhodnuto o nahrazení tohoto mostu novým, který by splňoval prostorové i zátěžové požadavky. Původní kamenné opěry byly založeny plošně na skalním podloží.

Návrh rekonstrukce

Nová NK z oceli S355 K2G3 a S355 J2G3 je tvořena dvojicí hlavních plnostěnných nosníků proměnné výšky spřažené s horní betonovou deskou, tvořící žlab kolejového lože, uložené na sanované spodní stavbě.

Statická soustava: prostý nosník o jednom poli
délka přemostění: 28,42 m
rozpětí: 30,5 m
stavební výška: 3,096 m
světlost mostu kolmá: 26,56 m
šikmost mostu: 90°
šířka mostu: 5,90 m
volná výška nad normální hladinou: cca 3,5 m
Rezerva nad Q100: 2,86 m
osová vzdálenost hlavních nosníků: 2,60 m
Návrhové zatížení: zatěžovací schéma vlaku ČD T

Most se nachází v širé trati a v přímé. Na mostě je navržen MPP 2,5.

Obr. 2 Podélný řez a pohled

Nosná konstrukce

Spřažená ocelobetonová konstrukce s horní mostovkou je staticky konstrukcí o jednom poli rozpětí 30,5 m.

Nosnou konstrukci tvoří 2 hlavní ocelové svařované nosníky dl. 32,3 m spřažené se ŽB žlabem kolejového lože. Nosníky jsou vzájemně spojeny příčníky – 2 x koncové + 2x mezilehlé. Dolní pásnice nosníku mají rozměr 50x600 po celé délce nosníku kromě oblasti pod ložisky, kde se rozšiřují a mají tl. 30 mm. Stěny hl. nosníků tl. 20 mm jsou proměnné, z důvodu křivkového průběhu dolního pasu, kterým je zajištěn požadovaný průřez uprostřed rozpětí (2000 mm), směrem k opěrám se stěny snižují na výšku OK 1500 mm. Tímto tvarem hlavních nosníků byl zajištěn nejenom dostatečný prostor pod mostem pro migraci zvířat, ale došlo tím i k zachování původních kamenných ozdobných říms opěr, ke kterým byla vztažena úroveň odbourání dříků. Horní pásnice mají konstantní rozměr 20x300 mm. Nad opěrami jsou vytvořeny ocelové příčníky výšky 590 mm. Po vnějších stranách stěny hl.n. jsou osazeny revizní madla. Ocelový rošt byl dodán na stavbu v jednom celku. Na horní pásnici byly navařeny spřahovací trny 22 x 150 mm. Hmotnost svařeného dílce byla 39 tun. Hlavní nosníky byly vyrobeny s nadvýšením 86 mm.

Železobetonová deska - půdorysný tvar podélných hran ŽB KL respektuje směrové vedení převáděné tratě. Žlab KL byl tvořen spraženou deskou a dodatečně betonovanou římsou, která byla ve čtvrtinách délky přerušena svislou spárou tl. 20 mm, aby nespolupůsobila. Celková šířka žlabu je 5,16 m. Mostovka je podélně i příčně spádována směrem k mostním odvodňovačům, které byly uloženy v ose mostu. Tloušťka ŽB desky je proměnná od 260 mm do 330 mm. Beton žlabu KL: C30/37-XF1, Ocel: 10505 (R)

Obr. 3 Podélný řez a pohled

Obr. 4 Převoz dvojice ocelových nosníků v jednom celku z mostárny na stavbu

Protikorozní ochrana OK

Byl předepsán ochranný protikorozní systém ŽSP + ONS03 pro stupeň korozní agresivity atmosféry C4.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)