Hledej
7.9.2007  |  Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická

Železniční mostní objekty - předpisy a schválené izolační systémy, část III.

5.  ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY A OSTATNÍ TECHNICKO NORMALIZAČNÍ PŘEDPISY (TNP) V OBLASTI BETONOVÝCH MOSTŮ A KONSTUKCÍ

·        5.1  ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY

ČSN 73 6201/1995 Projektování mostních objektů

Čl. 14.8 Izolace. „Nosné konstrukce mostních objektů (mostní konstrukce) s kolejovým ložem (i konstrukce s přesypávkou) musejí být chráněny izolací proti vodě. Části spodní stavby mostních objektů a mostní konstrukce se na styku se zeminou (obsypem) opatřují izolací proti vodě a popř. ochranou izolace v závislosti na jejich konstrukčním řešení a podle místních podmínek“.

ČSN EN 206-1/2001 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (73 2403), včetně změny Z1 (1/02), Z2 (12/03), A1 (2/05), A2 (10/05).

ČSN P ENV 13670-1/2001   Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 73 0035/1986 - Zatížení stavebních konstrukcí, včetně změny a) z 10/91 a změny 2) ze 3/94

ČSN P ENV 1991-1/1996 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování, včetně změny 1) z 12/96 (73 0035)

ČSN P ENV 1991-2-1/1997 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-1: Zatížení konstrukcí - Objemová tíha, vlastní tíha a užitečná zatížení (73 0035)

ČSN P ENV 1991-2-2/1997 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-2: Zatížení konstrukcí - Zatížení konstrukcí namáhaným požárem (73 0035)

ČSN P ENV 1991-2-3/1997 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-3: Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem (73 0035)

ČSN P ENV 1991-2-4 / 1997 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem (73 0035)

ČSN P ENV 1991-2-5/1999 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-5: Zatížení konstrukcí - Zatížení teplotou (73 0035)

ČSN P ENV 1991-2-6/1999 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-6: Zatížení konstrukcí - Zatížení během provádění (730035)

ČSN P ENV 1991-2-7/1999 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-7: Zatížení konstrukcí - Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů (73 0035)

ČSN P ENV 1991-5/2000 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 5: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení (73 0035)

ČSN 73 6203/1986 - Zatížení mostů, včetně změny a) z 8/88 a změny b) z 11/89

ČSN P ENV 1991-3/1997 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů dopravou (73 6203)

ČSN EN 1991-2/2005 - Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení mostů dopravou

ČSN P ENV 1992-2/1998 - Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty (73 6208)

ČSN EN 1992-2/2006 - Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí - Betonové mosty - Navrhování a podrobná pravidla

ČSN 73 6209/1996 -Zatěžovací zkoušky mostů, včetně změny Z1 z 3/05

ČSN 73 0600/2000 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

V normě jsou uvedeny požadavky na hydroizolace stavebních konstrukcí podle jejich umístění (podzemní části, nadzemní části, nádrže, dopravní stavby - mosty) a s ohledem na hydrofyzikální namáhání a mechanické zatížení hydroizolace podle umístění ve stavební konstrukci.

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

Předběžná norma určená k ověření. Podle preambule neplatí pro mostní objekty pozemních komunikací (a tudíž ani pro mostní objekty železniční). Definuje však vhodně termíny v oboru hydroizolací.

ČSN 73 6242/1995 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

Norma platí sice pro mostní vozovky mostů pozemních komunikací (mostní vozovka = vícevrstvá konstrukce skládající se z krytu a izolačního systému), ale pro dlouhodobou absenci podobné normy pro železniční mostní objekty byla, co se týká části o izolacích, využívána i pro železniční mostní objekty. V nové TNŽ 73 6280 (viz dále) jsou na tuto normu odkazy týkající se zvláště termínů, jejich definic, požadavků na zálivky spár, zkušebních metod atd.

·        5.2  SLUŽEBNÍ PŘEDPISY A RUKOVĚTI

Předpis ČD S 5 - Předpis S 5 Správa mostních objektů je základním předpisem, ve kterém jsou uvedeny zásady pro výkon jednotlivých činností správy železničních mostů a propustků, lávek pro chodce, kolejových vah, točnic, přesuven a hříží. Republikovaný předpis nabyl účinnosti 1.6.1995. S ohledem na organizační změny u správ dopravní cesty realizované k 1.1.1998, technický rozvoj a nové SW produkty byla Opatřením vrchního ředitele DDC č. 51 vydána „Změna č.1 předpisu S 5 Správa mostních objektů“. Tím byl mj.  zaveden „Mostní evidenční systém“ (MES) do běžného používání. Účinnost Opatření vrchního ředitele č. 51 je od 1.8.1998.

Účinností „Změny č. 1“ došlo k těmto podstatným změnám :

·      předpis S 5 byl upraven pro současné organizační uspořádání platné od 1.1.1998, kdy všechny správy mostů a tunelů zajišťují správní činnost v obvodu SDC v plném rozsahu,

·      některé články a přílohy byly zrušeny a další byly upraveny v důsledku zavedení MES do běžného používání, některé články byly doplněny podle připomínek jednotlivých SMT.

Předpis se speciálně izolacemi proti vodě nezabývá. Pouze v Pokynech o provádění podrobných prohlídek (revizí) je uvedeno, že se při těchto prohlídkách zjišťuje stav izolace.

Předpis S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí (účinnost od 1.11.2001)

Rukověť SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů (účinnost od 1.1.1995)

Rukověť SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů (účinnost od 1.6.1997)

Rukověť SR 105/1 (S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství (účinnost od 1.7.1990)

Předpis S 6 Správa tunelů (účinnost od 1.4.2001)

Předpis S 65 Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí ČD (účinnost od 1.6.1999)

Předpis S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v České republice z roku 1982, ve znění Změny č. 4 (účinnost od 29.5.1994)

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)