Hledej
10.8.2007  |  Ing. Jan Plachý, Ph.D.

Certifikace, ověřování shody a značení výrobků dle platných evropských norem z pohledu výrobce a spotřebitele

1.  SBLIŽOVÁNÍ (HARMONIZACE) ČESKÉ LEGISLATIVY S EVROPSKÝMI  PŘEDPISY

V současné době je základním a sjednocujícím předpisem pro oblast stavebnictví SMĚRNICE RADY 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ve znění směrnice Rady 93/68/EHS (Construction Products Directive - CPD). Tato směrnice má za cíl :
 zabezpečit volný pohyb průmyslových výrobků v rámci vnitřního trhu    EU,
 zajistit bezpečnost spotřebitelů a uživatelů těchto výrobků
V České republice podléhají stavební výrobky zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, který vytváří rámec pro dosažení slučitelnosti s právem ES.  V České republice je směrnice o stavebních výrobcích převedena do právního řádu Nařízením vlády (NV) č. 163/2002 Sb. a NV č.190/2002 Sb.

 

1.1  NV č. 163/2002 Sb.

      Dnem 24.04.2002 vstoupilo v platnost NV č. 163/2002 Sb., které v návaznosti na    zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky nahradilo původní NV č. 178/1997 Sb. ve znění dalších předpisů. NV obsahuje nového rozdělení výrobků s určením postupu posuzování shody.  Toto posuzování je rozděleno do čtyř úrovní. Novelou č. 312/2005 Sb tohoto zákona z 13.6. 2005 se nově zavádí § 5a a některé další změny.
Postupy posuzování shody  z pohledu problematiky stavebních hydroizolací :

 § 5  Certifikace
 § 5 a Certifikace bez zkoušek při dohledu (typ posouzení se vztahuje na hydroizolační materiály inženýrské a dopravní stavby-př. asfaltové pásy na mosty),
 § 6 Posouzení systému řízení výroby (tento typ posouzení se vztahuje na hydroizolační pásy a folie, střešní hydroizolační pásy a folie v budovách),
 § 7  Ověření shody (tento typ posouzení  se vztahuje na :
- hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách,střešní lité hydroizolační sestavy,
- hydroizolační pásy a folie, hydroizolační vrstvy střešní pojistné hydroizolační vrstvy,střešní hydroizolační pásy a folie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní E), jedná se tedy o výrobky požadující zkoušení „autorizovanou osobou (nezkouší se jen reakce na oheň, ale i jiné vlastnosti) .
 § 8 Posouzení shody výrobcem (tento typ posouzení  se vztahuje na :
-  hydroizolační pásy a folie, hydroizolační vrstvy střešní pojistnéhydroizolační vrstvy,střešní hydroizolační pásy a folie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní F), jedná se tedy o výrobky „považované za vyhovující“ bez  zkoušení .
- těsnící profily do dilatačních spár a zálivkové hmoty


1.2. NV č. 190/2002 Sb.

      Toto NV v souladu s právem Evropského společenství stanovuje technické požadavky na stavební výrobky, které mají být uváděné na trh s označením CE. Jedná se o výrobky, pro které jsou stanoveny technické specifikace v podobě  :
 Harmonizované české technické normy (ČSN EN), nebo zahraniční technické normy v členských státech EU přejímajícími harmonizovanou EN. Harmonizovaná evropská norma je  vypracována pod mandátem CEN (Evropský normalizační výbor) s cílem splnit předpoklady směrnice o stavebních výrobcích. Definuje charakteristiky, které mají vykazovat výrobky uvedené na trh, aby mohly být posouzeny jako shodné s požadavky směrnice o stavebních výrobcích. Obsahuje všechny potřebné pokyny k označení výrobků CE.

 Evropskými technickými schváleními (ETA), Používá se v případě, kdy není možné vypracovat  harmonizovanou evropskou normu pro tuto kategorii výrobků nebo u kterého Evropská komise rozhodla, že harmonizovaná norma nebude pro tento výrobek zpracována

 Určenými normami vztahujícími se k tomuto nařízení ( prakticky nepřichází v úvahu)

Vstupem České republiky do Evropské unie 1. května 2004 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 128/2004 Sb., které mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. To znamená, že stavební výrobky, pro které existují harmonizované normy a u kterých již skončilo přechodné období, musí být uváděny na trh s označením CE. Výrobky, které jsou dnes sice stanoveny v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, ale pro které již existují harmonizované technické  normy se skončeným přechodným obdobím, je nezbytné uvádět na trh v souladu s nařízením vlády č. 190/2002 Sb. a s označením CE.

 

2.  POHLED VÝROBCE HYDROIZOLAČNÍCH  PÁSŮ NA BÁZI ASFALTU

Výrobce v souladu se směrnicí  Rady 89/106/EHS pro uvedení svého výrobku na trh EU zpracovává :
 dokument prokazující  shodu výrobku s příslušnými technickými specifikacemi -ES prohlášení o shodě,
 technickou dokumentaci pro výrobek -Technický list,
 označení CE které umisťuje na svůj výrobek.


2.1. HODNOCENÍ A PROKÁZÁNÍ SHODY 

Shodu výrobku s požadavky příslušné výrobkové normy výrobce prokazuje:

 Zkouškami počátečního typu dle příslušných  harmonizovaných norem,
 Systémem řízením výroby, včetně posuzování výrobku (včetně zkoušek vzorků)

 Za provozování SŘV odpovídá vždycky výrobce, bez ohledu na systém prokázání shody. (u hydroizolací se jedná o systém 2+, 3, 4) . U systému 2+ musí notifikovaná osoba posoudit, vyhodnotit a schválit systém řízení výroby, o čemž vydá certifikát SŘV , a dále dohlíží na řádné fungování SŘV. U modulu 3 výrobce mimo provozování SŘV zajistí u  notifikované osoby (v předepsaném rozsahu) zkoušku typu výrobku.
 Číslo tohoto certifikátu je uvedeno na ES prohlášení o shodě, nebo je ES prohlášení o shodě připojeno k tomuto certifikátu.

2.2 EVROPSKÉ HARMONIZOVANÉ NORMY PRO HYDROIZOLAČNÍ PÁSY NA BÁZI ASFALTU

V oblasti povlakových hydroizolací jsou dnes již bud zpracovány a nebo se připravují evropské harmonizované normy.  Základem jsou  dvě skupiny norem – výrobkové (předmětové) a zkušební.
Výrobkové (předmětové) normy  definují základní požadavky na určitý typ výrobku. Jejich součástí je i příloha ZA, která obsahuje potřebné pokyny k tomu, aby výrobek mohl nést označení CE . Jedná se o :

 EN 13707:2005 Hydroizolační pásy a folie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

 EN 13969:2005 Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

 EN 13859-1:2005 Hydroizolační pásy a folie - Definice a charakteristiky pásů a folií podkladních a pro pojistné hydroizolace- Část 2: Pásy a folie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

 EN 13859-2:2005 Hydroizolační pásy a folie - Definice a charakteristiky pásů a folií podkladních a pro pojistné hydroizolace- Část 2: Pásy a folie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny

 EN 13970:2005 Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky

 pr EN 14695 Hydroizolační pásy a folie - Asfaltové pásy pro hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky. Tato norma ještě není harmonizovaná

Zkušební normy definují zkušební postupy a okrajové podmínky pro stanovení jednotlivých kvalitativních parametrů.
Normy EN 13707, EN 13969, EN 13859-1, EN 13859-2, EN 13970 pro spoji specifičnost odkazují na  celkem 22 zkušebních norem, které byly již vydány.
Připravovaná pr EN 14695 obsahuje odkazy celkem  na 9 zkušebních norem, z nichž část již byla vydána.

 

3. ČESKÉ LEGISLATIVA A EVROPSKÉ PŘEDPISY Z POHLEDU SPOTŘEBITELE

Spotřebitel dnes tedy k  zakoupenému  výrobku bude  požadovat v souladu s harmonizovanými evropskými normami  :
 ES prohlášení o shodě
 Technický list výrobku 
 Značení CE na výrobku

3.1. OZNAČENÍ CE

Jedná se o grafické označení výrobků, které takto označené mohou být volně uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru. Označení CE je osvědčením shody výrobku s celým souborem ustanovení směrnic, které se výrobku týkají. Zodpovědnost nese výrobce nebo první subjekt, který jej uvádí na trh.
Na štítku, nebo v průvodní nebo obchodní dokumentaci připojené ke každému výrobku (roli) musí být uvedeno:

 Označení CE,
 Identifikační číslo certifikačního orgánu,
 Název nebo identifikační značka a registrovaná adresa výrobce,
 Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno,
 Číslo ES certifikátu řízení výroby (u výrobce), pokud se vydává
 Ćíslo evropské normy,
 Popis výrobku, který musí obsahovat:
- datum výroby a identifikační číslo,
- obchodní název výrobku,
- délka a šířka,
- tloušťka nebo hmotnost,
- materiál a typ nosné vložky,
- typ krycí hmoty,
- povrchová úprava,
- způsob aplikace,
- umístění v hydroizolačním souvrství,
 Informace o příslušných charakteristikách (fyzikální a mechanické vlastnosti).

 

3.2. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 Právě toto prohlášení umožňuje výrobci připojit ke svému výrobku označení CE. ES prohlášení o shodě musí obsahovat:

 Název a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného  zástupce se sídlem v Evropském hospodářském prostoru a místo výroby
 Popis výrobku a kopie informací provázející označení shody CE
 Ustanovení se kterými je výrobek v souladu (příloha ZA příslušné předmětové normy)
 Číslo připojeného certifikátu nebo certifikátu řízení výroby (u výrobce) pokud se vydává
 Jméno, adresa a identifikační číslo notifikované osoby která vydala daný certifikát
 Jméno a postavení osoby zplnomocněné podepsat certifikát,
 Jméno a postavení osoby zmocněné podepsat prohlášení v zastoupení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce

 

 

3.3 TECHNICKÝ LIST

Vlastnosti výrobku  stanovené dle příslušných zkušebních metod dle dané výrobkové normy uvádí technický list. Technický list musí obsahovat následující informace:

 Obchodní název výrobku,
 Jméno výrobce,
 Adresu výrobce nebo identifikační kód,
 Způsob použití,
 Výsledky zkoušek dle předpokládaného systému použití,
 Certifikační značku (pokud existuje),
 Informace pro zákazníka (skladování,použití, bezpečnostní opatření),
 Popis výrobku (typ nosné vložka, krycí hmota,….).


4. ZÁVĚR

Přechodné období pro hydroizolační pásy a folie pro použití hydroizolace střech, spodní stavby, podkladních vrstev a parozábran již skončilo. Doufejme, že v co nejbližší době budeme moci i k  hydroizolacím pro betonové mostovky  a ostatní pojížděné betonové plochy připojit označení CE.

LITERATURA:
www.ce-stavebnictvi.cz
www.itczlin.cz
Příslušné zákony a nařízení vlády

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)