Hledej
29.4.2005  |  Ing. Zuzana Červenková

Aktualizace norem a předpisů pro hydroizolace mostovek

ilustrační foto
- ilustrační foto

Fotogalerie...

 

Význam izolací mostovek pro ochranu mostních objektů před účinky vody a solí a tím pro zajištění jejich maximální životnosti je dnes již chápán všemi účastníky mostní výstavby. Projektanti, zhotovitelé i zadavatelé - investoři si již v současné době uvědomují, že nelze tato technicky ojedinělá a pochopitelně finančně náročná inženýrská díla vystavit působení vody a solí, které způsobí postupné narušení betonu nosné konstrukce, následnou korozi výztuže a v relativně krátké době se mostní objekty dostanou do špatného stavebního stavu, který si vyžádá finančně nákladné opravy a rekonstrukce.

Mostní objekty je nutné budovat s maximální životností, což vyžaduje jejich dokonalou ochranu - odborně provedenou izolaci mostovky z hmot a materiálů splňujících veškeré kvalitativní požadavky ČSN 73 6242.

K pochopení významu hydroizolací mostovek jako hlavní ochrany mostů před působením vody přispěly následující faktory:

 • Špatný stavební stav stovek mostních objektů - diagnostický průzkum potvrdil, že příčinou je více než v 90% nekvalitní izolace, případně vůbec neprovedená izolace.
 • Vstup zahraničních materiálů - zhruba od roku 1992 nabízely zahraniční firmy izolační materiály určené specielně pro hydroizolace mostovek, jejichž kvalitu dokladovaly řadou kvalitativních parametrů, které našimi normami vůbec požadovány nebyly - přemostění trhlin, nasákavost, přilnavost k podkladu atd. Tím jsme se seznámily s požadavky na izolace mostovek v několika technicky vyspělých státech Evropy a postupně si uvědomovali potřebu kvalitnější ochrany mostů proti působení vody.
 • Osvěta - poznatky ze zahraničí, zhoršující se stavební stav mostních objektů ale zejména konference a přednášky k hydroizolacím mostovek, které se konají v ČR díky Ing. K. Matějů, CSc a firmě SEKURKON každoročně, v letošním roce již po čtrnácté, u vás na Slovensku již po jedenácté a obě se těší trvalému širokému zájmu všech zainteresovaných osob, značně přispívají k rozšíření znalostí a zvyšování odbornosti.
 • Normy a předpisy - na základě tehdejších nových poznatků ze zahraničí a z konferencí jako je tato, byla zpracována a v roce 1995 vydána ČSN 73 6242 "Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací", která stanovením kvalitativních požadavků na izolační materiály a výrobky, definováním konstrukčních zásad, kontrol, zkoušek a zásad provádění, výraznou měrou přispěla ke zvyšování kvality hydroizolací mostovek. Druhým důležitým předpisem jsou Technické kvalitativní podmínky staveb PK - TKP 21 Izolace proti vodě.

NORMY A PŘEDPISY

Pro hydroizolace mostovek platí tedy v současné době 2 předpisy:

 • ČSN 73 6242
 • TKP 21 Izolace proti vodě - resortní předpis MD ČR

ČSN 73 6242 "Navrhování a provádění vozovek na mostech PK" - tato norma nebyla dosud aktualizována. Aktualizace se plánuje po schválení a vydání harmonizované evropské normy pro izolační asfaltové pásy určené pro izolace betonových mostovek a dalších pojížděných betonových ploch - EN 14695 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Definitions and characteristics.

PrEN 14695 Definitions and characteristics
Při přejímání této normy, která je normou výrobkovou, tedy normou určenou pro trh - tedy pro výrobce, nikoliv pro aplikaci, je nutné provést podrobnou analýzu, jakým způsobem ovlivní tato EN stávající normy národní, to je zejména ČSN 73 6242 " Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací". ČSN 73 6242 stanovuje kvalitativní požadavky na asfaltové izolační pásy při provádění hydroizolací mostovek. V každém případě bude nutné zpracovat po zavedení EN Definitions and characteristics s ohledem na nové zkušební metody a nové kvalitativní požadavky změnu ČSN 73 6242, případně pouze dodatek k této ČSN. Zda bude nutná změna ČSN 73 6242, dodatek nebo případně národní příloha k EN Definitions and Characteristics bude předmětem rozboru a posouzení a to všemi uživateli, to je investory, výrobci a zástupci zkušebních laboratoří, eventuálně i zástupci špičkových zhotovitelských firem. Pro tyto práce byl již v roce 1999 jmenován NAT - národní aplikační tým, který může být pochopitelně doplněn o další odborníky z řad uživatelů.

Při posuzování je nutné vzít v úvahu zejména následující skutečnosti:

 • EN 14695 Definitions and characteristics je norma výrobková, která určuje charakteristiky izolačních pásů doporučené pro trh, tedy pro výrobce - nikoli pro aplikaci
 • EN 14695 stanovuje v příloze A druhy zkoušek a jejich četnost platné pro výrobu izolačních pásů -celkem 18 kvalitativních požadavků ( výrobní kontrola)
 • EN uvádí v příloze ZA charakteristiky izolačních pásů určených pro izolace mostovek stanovené mandátem M 124 Road construction products - celkem 11 kvalitativních požadavků
 • Aplikace izolačních pásů se provádí dle příslušných národních předpisů a technologií schválenou v daném státě (uvedeno v úvodu EN), každý členský stát si tedy stanovuje pro aplikaci kvalitativní požadavky, to je charakteristiky a požadované hodnoty dle svých potřeb a zkušeností

Je tedy nutné posoudit následující:

 • Je nutné rozšiřovat počty kvalitativních požadavků pro aplikaci izolačních pásů na mostovkách stanovené ve stávající ČSN 73 6242?
 • Které další požadavky případně zavedeme s ohledem na výslednou kvalitu a životnost izolací a tím i mostních objektů?
 • Jak stanovíme minimální/maximální požadované hodnoty u nově zavedených kvalitativních požadavků?
 • Budeme měnit hodnoty stanovené ČSN 73 6242 u stávajících kvalitativních požadavků?
 • Zrušíme bod měknutí a zavedeme požadavek na odolnost proti stékavosti?
 • Je nutné zpracovávat národní přílohu k EN 14695 Definitions and characteristics, která je normou určenou pro výrobce pásů?
 • V případě zpracování národní přílohy zadat tuto práci výrobcům?

Pro výrobce izolačních pásů je s ohledem na možnost vývozu důležité upozornění uvedené v příloze ZA.1. Zde je uvedeno, že pokud požadavek na určitou charakteristiku pásů není v některém státě předpisem stanoven a výrobce hodlá výrobek uvést na trh v členských státech s označením CE, není povinen stanovit a deklarovat tuto charakteristiku a může využít možnosti označení NPD - "No performance determinate" - u dané charakteristiky.

Z výše uvedeného je patrno, že před zavedením EN 14695 Definitions and characteristics je detailní analýza a posouzení nezbytné, a to zástupci všech uživatelů.

TKP 21 - IZOLACE PROTI VODĚ
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) patří mezi základní resortní předpisy MDS ČR pro pozemní komunikace. Jejich dodržování, obdobně jako respektování a dodržování ostatních resortních předpisů a ČSN, se považuje za splnění požadavků daných vyhláškou č. 104/97 Sb.a zákonem č. 13/97 Sb.

Resortní předpisy MDS ČR, tedy i TKP musí být pro zajištění kvality staveb PK,to je silnic a mostů, dostupné a dodržované u všech silničních organizací, neboť kvalitní stavba je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti silničního provozu.

Jednotlivé kapitoly TKP obsahují požadavky objednatele stavby na materiály, dodávku, technologické postupy prací, zkoušení, přejímky, opravy a údržbu při provádění jednotlivých částí stavby. Celkem je MDS ČR vydáno 32 jednotlivých kapitol pro silniční a mostní stavby. 

První vydání kap.21 bylo v roce 1993, aktualizované znění bylo vydáno v roce 1996, to je rok po vydání ČSN 73 6242 "Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací". S ohledem na řadu nových poznatků z provádění, na některé opakující se závady, na nové druhy izolačních systémů schválené MDS ČR pro izolace mostovek po vydání aktualizované kap. 21 a vzhledem k řadě nových poznatků, je v současné době dokončena a připravena pro tisk revize předešlého znění. 

Zásadní změny a doplňky kap. 21:
Izolace polyuretanové ……kap.21 se doplňuje u izolací na bázi polyuretanů o popis materiálů, zásady pro provádění a popis zkoušek a to následovně:

Popis a kvalita stavebních materiálů:
Izolace polyuretanové - obvykle dvousložková rychle tvrdnoucí tekutá hmota na bázi polyuretanů. Převážně se provádí ve dvou vrstvách.Výsledkem je po vytvrzení elastická izolační vrstva - membrána o tloušťce min. 2mm. Polyuretanové izolace (z tekutých plastů) musí splňovat zvláštní technické předpisy : ZTV-BEL B, část 3: 1995 - Dodatkové technické smluvní podmínky a předpisy pro zhotovování mostní vozovky na betonových mostech, část 3 Izolace z tekutých plastů.

Technologické postupy prací
21.1.3.5 Izolace polyuretanové
Práce musí být prováděny dle TPP zhotovitele, v kterém jsou obsažena a respektována veškerá ustanovení předpisů ZTV-BEL-B,část3. Izolační vrstva se nanáší po smíchání obou složek v tekutém stavu přímo na mostovku upravenou kotevním impregnačním nátěrem a pečetící vrstvou z nízkoviskozních epoxidových pryskyřic. Nanáší se převážně strojně - nástřikem nebo ručně nátěrem. Hmoty s krátkou dobou vytvrzování lze nanášet jedině strojně a to vhodným a technicky spolehlivým strojním zařízením pro aplikaci dvousložkových materiálů. Hmoty s delší dobou vytvrzování jsou určeny pro menší plochy a vysprávky.

 Požadovaných izolačních vlastností se u izolačních vrstev na bázi polyuretanů dosahuje postupně na stavbě po vytvrzení hmoty, proto je pro zajištění kvality nezbytné dodržovat při provádění zejména následující zásady :

 • Respektovat klimatické podmínky stanovené pro provádění včetně rosného bodu
 • Dodržovat předepsané poměry míšení komponentů (obvykle dvousložkové)
 • Dodržovat doby zpracovatelnosti a míšení ( při ručním nanášení)
 • Předepsané spotřeby hmot v kg/m2
 • Doby pro vytvrzení hmoty
 • Tloušťku vrstvy - min 2mm i místech přechodů na svislé plochy, rohy, kouty
 • Dokonalost a celistvost v místech napojení na detaily mostního vybavení a součásti nosné konstrukce

Podmínkou výsledné kvality je vyškolený personál, kvalitní a spolehlivé strojní vybavení a technologická kázeň.

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky
21.1.5.6 Izolace polyuretanové
Kontroluje se dle zvláštních technických předpisů ZTV - BEL - B, část 3: 1995. Způsob kontrol a zkoušek musí být uveden v TPP zhotovitele s respektováním výše uvedených předpisů a pokynů výrobce hmot. Před nástřikem nebo ručním nanášením se kontroluje zejména:

 • Poměr míšení jednotlivých komponentů (obvykle dvoukomponentní)
 • Doba předepsaná pro míchání komponentů (při ručním nanášení)
 • Doby zpracovatelnosti, závisí na teplotách ovzduší
 • Předepsaná spotřeba hmot v kg/m2
 • Kvalita a spolehlivost strojního vybavení

Po nástřiku nebo ručním nátěru se kontroluje:

 • Tloušťka vrstvy měřením na vytvrzené membráně, provádí se min. 30 jednotlivých měření na 250 m2 nebo na ploše aplikované během jedné směny
 • Doba nezbytná pro vytvrzení hmoty před prováděním další vrstvy
 • Přilnavost vytvrzené membrány k podkladu na každých 250 m2 metodou dle ZTV SIB:1997……požadované hodnoty - střední hodnota +1,3 Mpa - min. hodnota + 0,7 Mpa

Pokud to objednatel požaduje, musí zhotovitel v průběhu provádění polyuretanových izolací provádět následující zkoušky a měření dle ZTV-BEL-B,48ST 3, příloha 2:

 • Tloušťku vrstvy během provádění - musí odpovídat tloušťce deklarované výrobcem
 • tvrdost podle Shoera (DIN 53 505) na vzorku velikosti víka obalu, tl. cca 10mm
 • množství vzduchových bublin v membráně….nesmí překročit hodnoty uvedené v návodu k aplikaci. Rozměry vzorku 50 -50 -2mm, zkouška se provádí na principu Archimedova zákona.

Dále se doplňují a upravují některé požadavky na úpravu povrchu podkladu, zejména vlhkost povrchu betonu při provádění pečetících vrstev schválených na " mladý" beton, požadavky na opravu lokálních nerovností povrchu podkladu před zahájením izolačních prací a zásady pro navrhování odvodňovacích trubiček.

U pečetících vrstev se zkoušky přilnavosti k podkladu provádí pouze v případě odůvodněného požadavku objednatele. Jedná se o destruktivní zkoušky.

Doplňují se podmínky pro pokládku ochranné vrstvy z LA za vysokých teplot ovzduší při větších sklonech povrchu mostovky. V letních měsících při teplotách ovzduší nad +30°C je nutné provádět pokládku LA v ranních hodinách. Při teplotě povrchu pásu (izolační vrstvy) nad +50°C pokud je současně sklon mostovky nad 2,5% nelze pokládku LA provádět.

U izolačních vrstev z asfaltových izolačních pásů se i pod římsami požaduje celoplošné natavení, kontroluje se pohledem, poklepem, ocelovou kuličkou. Zkoušky přilnavosti nejsou pod římsami požadovány - nepojížděno. 


ZÁVĚR

Dodržování požadavků stanovených v ČSN 73 6242 a v TKP 21 je předpokladem kvality a tím bezpečnosti silničního provozu a současně předpokladem maximální životnosti mostů. Ve smlouvách o dílo se objednatelé s ohledem na zajištění kvality odvolávají na příslušné kapitoly TKP, které se tím stávají závaznými. Proto je nutné věnovat jejich zpracování a připomínkování maximální pozornost a zapojit do připomínkování ty nejlepší odborníky z řad zadavatelů, projektantů a zhotovitelů.

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)