Hledej
18.4.2005  |  Ing. Zdeněk Chaloupka

Transformace zkoušení vzorků na nové předpisy

ilustrační foto
- ilustrační foto

Ing. Zdeněk Chaloupka - TZÚS Praha, s.p., pobočka Předměřice nad Labem


1. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Dnem 24.04.2002 vstoupilo v platnost NV č. 163/2002 Sb., které v návaznosti na zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky nahradilo původní NV 178/1997 Sb. ve znění dalších předpisů. První změnou v NV je vydání nového rozdělení výrobků s určením postupu posuzování shody. Toto posuzování je rozděleno do čtyř úrovní :
  • § 5 certifikace,
  • § 6 posouzení systému řízení výroby,
  • § 7 ověření shody,
  • § 8 posouzení shody výrobcem

Pro hydroizolační materiály na mosty a výrobky pro vrchní vrstvy povlakových krytin střech je typ posouzení stanoven podle § 5, u ostatních použití hydroizolačních materiálů podle § 7.

V návaznosti na tuto přílohu byla provedena novelizace technických návodů. Byly vymezeny sledované vlastnosti pro jednotlivé druhy výrobků, a stanoveny zkušební metody k jejich ověřování. V systému zkušebních předpisů se začínají čím dál více objevovat EN normy. U výrobků stanovených k posouzení podle § 5 byly stanoveny minimální požadavky na posuzování systému řízení výroby. Prověrka systému řízení zahrnuje požadavky na stanovení organizační odpovědnosti za jednotlivé činnosti výrobce, popisu a průběhu procesu výroby, kontroly a zkoušení, metrologie, údržby, balení a skladování výrobků. U výrobců s vybudovaným systémem řízení výroby podle EN ISO řady 9000 je považováno splnění požadavku podle NV v převážné většině případů za plně dostatečné. Další změnou proti stávajícímu NV je úprava povinnosti výrobců resp. dovozců podrobit se dohledu nad certifikovanými výrobky. Zatím co NV č. 178/1997 stanovovalo 1 x ročně, NV č. 163/2002 upřesňuje požadavek na nejméně 1x za 12 měsíců.

2. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Toto NV v souladu s právem Evropského společenství stanovuje technické požadavky na stavební výrobky, které mají být uváděné na trh s označením CE. Jedná se o výrobky, pro které jsou stanoveny :
  • harmonizované české technické normy, nebo zahraniční technické normy v členských státech EU harmonizovanou EN,
  • evropskými technickými schváleními,
  • určenými normami vztahujícími se k tomuto nařízení

Evropské technické schválení je dokument vydaný autorizovanou osobou pověřenou pro činnost, který vyjadřuje kladné technické posouzení výrobku k výrobcem určenému použití ve stavbě s ohledem na základní požadavky na stavby. Tyto základní požadavky jsou shodné s požadavky v NV č. 163/2002 Sb.

3. Podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Výrobek může být uveden na trh pouze tehdy, je-li vhodný k určenému použití a splňuje požadavky výše uvedených norem. Výrobek je vhodný k určenému použití, má-li takové vlastnosti, které jsou předpokladem pro splnění základních požadavků na stavby, do nichž mají být výrobky zabudovány nebo v nichž mají být sestaveny nebo instalovány, v případě, že jsou tyto stavby řádně navrženy a provedeny. Pro tyto účely mohou být výrobky rozděleny do tříd, které respektují možné rozdíly zeměpisných nebo klimatických podmínek, nebo způsobu života i různé úrovně ochrany. Pokud takový výrobek splňuje výše uvedené požadavky a při posouzení jeho shody byl dodržen stanovený postup, umísťuje výrobce na výrobek označení CE. Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejími ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí v dokumentaci, upozorněních nebo návodech přiložených k příslušným výrobkům tato skutečnost uvedena. Výrobky , které na základě stanoviska Evropské komise nejsou významné z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti, lze tyto uvést na trh, pokud výrobce místo CE vydá prohlášení o souladu s pravidly obecně uznávanými v praxi v dané oblasti. Seznam těchto výrobků oznamuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve Věstníku Úřadu.

4. Evropské technické schválení

Výrobce může požádat o vydání evropského technického schválení pro výrobek pokud nebyla vydána harmonizovaná ani určená norma, nebylo vydáno pověření Komise pro zpracování harmonizované normy, nebo rozhodnutí Komise, že harmonizovaná norma nebude vydána, nebo že se výrobek podstatně odchyluje od harmonizované nebo určené normy. Evropské technické schválení se vydává pro výrobek nebo skupinu výrobků na žádost výrobce, kterou podává u jedné z autorizovaných osob (AO) pověřených a sdružených k tomuto účelu v rámci ES do příslušné organizace (Europen Organisation for Technical Approvals) a to na základě zkoušek a posouzení provedených podle řídících pokynů a interpretačních dokumentů upřesňujících základní požadavky na stavby. AO přitom respektuje pravidla Komise pro vydávání evropského technického schválení.

Doba platnosti evropského technického schválení je časově omezena, zpravidla na dobu 5 let, tato doba může být prodloužena. Vydání evropského technického schválení oznamuje Úřad ve Věstníku.

5. Posuzování shody

Výrobce provádí nebo zajišťuje posouzení shody vlastností výrobku s požadavky podle některého z postupů :

a) výrobce provede nebo zajistí zkoušku typu výrobku a provozuje systém řízení výroby,
b)

výrobce zajistí provedení zkoušky typu výrobku autorizovanou osobou a provozuje systém řízení výroby,

c)

výrobce provozuje systém řízení výroby a provádí zkoušky vzorků předepsaným způsobem. Autorizovaná osoba provádí zkoušku typu výrobku, posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a dohlíží nad jeho řádným fungováním a namátkově odebírá vzorky výrobků v místě výroby, na trhu nebo na staveništi a kontroluje dodržení technických specifikací

d)

výrobce provozuje systém řízení výroby a provádí zkoušky vzorků předepsaným způsobem. Autorizovaná osoba provádí zkoušku typu výrobku, posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a dohlíží nad jeho řádným fungováním,

e)

výrobce provádí zkoušku typu výrobku a zkoušky vzorků předepsaným způsobem a provozuje systém řízení výroby. Autorizovaná osoba posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a dohlíží nad jeho řádným fungováním,

f)

výrobce provádí zkoušku typu výrobku a zkoušky vzorků předepsaným způsobem a provozuje systém řízení výroby. Autorizovaná osoba posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a vydává o tom ES prohlášení o shodě.


Postup je vždy konkrétně určen harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, evropskými technickými schváleními, nebo určenými normami vztahujícími se k tomuto nařízení.

Autorizovaná osoba při postupech b) až f) vydává certifikát, který je v těchto případech předpokladem pro vydání ES prohlášení o shodě.

Postup posouzení shody podle a) nelze použít, jestliže výrobce neuplatnil nebo uplatnil pouze částečně příslušné požadavky. V takovém případě se postupuje podle b).

V případě kusové výroby výrobce uplatňuje postup podle a), pokud není v požadavcích předepsán jiný postup; výrobce vydává ES prohlášení o shodě namísto označení výrobku CE, ledaže by označení výrobku CE bylo předepsáno jiným právním předpisem.

Pro účely jednotného označování postupů posuzování shody uplatňovaných v členských státech Evropské unie je v následující tabulce uveden vztah mezi postupy a) až f) a postupy podle práva Evropských společenství a dalších příslušných dokumentů Komise.

postup podle NV 190/2002 odpovídající postupy podle přílohy č. III odstavce 2 Směrnice Rady 89/106/EHS 6 Odpovídající označení v příslušných rozhodnutích a dalších dokumentech Komise
a) bod ii) třetí možnost 4
b) bod ii), druhá možnost 3
c) bod i) 1+
d) bod i), (aniž se uplatní požadavek uvedený pod č. 6) 1
e) bod ii), první možnost 2+
f) bod ii), první možnost (aniž se uplatní poslední věta požadavku uvedeného pod č. 4) 2

Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988, o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění Směrnice 93/68/EHS.

6. Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro stavební výrobky k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení (PECA) mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější. Předpokládaný termín připojení (PECA) je v průběhu roku 2003. Z tohoto důvodu je třeba již dnes připravovat podmínky splnění všech kritérií a tím si nezavřít cestu na již dnes přeplněný trh stavebních výrobků.

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)