Hledej
15.8.2008  |  Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická

Vybrané problémy z realizace mostních staveb a jejich řešení, část I.

Nespolupráce projektantů jednotlivých částí stavebního díla

Anotace
Poznatky z posledních let během provádění železničních mostních objektů ukazují, že
jednak zásadní, ale i drobnější chyby při projektové přípravě a realizaci ohrožují jejich
požadovanou životnost. Tato pochybení často pramení z nedodržení či neznalosti
předpisů a norem.
V této souvislosti je třeba si uvědomit, že i malá chyba může způsobit vážné problémy,
např. zatékání vody do mostního objektu a následně i jeho degradaci. Odstranění
těchto vad je mnohdy velmi komplikovanou, drahou a často dlouhodobou záležitostí.
Rády bychom navázaly na příspěvky z minulých sborníků a upozornily na často se
opakující problémy. V tomto článku jsme popsaly některé vady při projektové přípravě
a realizaci železničních mostních objektů.
ÚVOD
V posledních letech se nejen ve stavebnictví, ale i v celé společnosti, řeší problematika
začleňování České republiky do Evropské unie. To se promítá do otázky certifikace,
prokazování shody výrobků, přebírání a spolupráce na evropské normotvorbě. S tím
souvisí i nahrazování stávající soustavy technických norem a předpisů systémem
norem EN a ISO. V oblasti železniční infrastruktury je třeba zahrnout i problematiku
interoperability. K tomu je nutné připočítat i postupující změny po rozdělení Českých
drah, státní organizace na akciovou společnost České dráhy (ČD, a. s.) a státní
organizaci Správu železniční dopravní cesty (SŽDC).
Výše uvedené změny jsou postupně zapracovávány nejen do stávající legislativy, ale
je nutné je zohlednit při přípravě staveb, zadání veřejné soutěže, kontrole realizace
staveb a prostředků na ni vynaložených. V oblasti železniční infrastruktury jsou
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP) tím základním
dokumentem, který stanovuje technické požadavky na realizované stavby. TKP tvoří
součást systému technických norem a předpisů (technicko normativních předpisů).
TKP jsou jedním z dokumentů, který určuje dílo a jeho předmět ve smyslu obchodního
a případně i občanského zákoníku.
V tomto příspěvku bychom chtěly upozornit na některé problémy na stavbách, které
jsou často souborem chyb, plynoucích z opomenutí při projektové přípravě, přípravě
dodavatele i při vlastní realizaci. Omezíme se na vyjmenování pouze některých chyb,
které je možno prakticky běžně vidět na skoro každé stavbě. Zarážející záležitostí na
těchto pochybeních je, že se o nich prakticky každoročně mluví v různých přednáškách
na seminářích či konferencích, ale přesto se opakují na stavbách i nadále.
POŽADAVKY NA KVALITU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A REALIZACE
STAVEB
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah jsou souborem požadavků
zadavatele stavby (SŽDC) na provedení, kontrolu, převzetí prací, výkonů a dodávek.
Platí pro stavby dráhy a pro stavby na dráze, pokud se dotýkají cesty určené k pohybu
drážních vozidel případně jejího rozšíření, doplnění nebo zabezpečení ve smyslu
zákona č. 266/1994 Sb. Stanovují podmínky pro provedení dodavatelských prací
a požadavky na materiály, stavební dílce, stavební směsi, konstrukce a technologické odsouhlasení a převzetí prací.
TKP jsou závazné a jejich využití je zejména při zpracovávání podmínek pro zadání
projektové dokumentace, realizace stavebních prací a při posuzování kvality při
přejímání provedených prací. Nyní je platná třetí aktualizace TKP staveb státních
drah s účinností od 1.12.2000 včetně změny č. 1 (s účinností od 1.11.2001 – mimo
jiné nová kapitola 22 „Izolace proti vodě“), změny č. 2 (s účinností od 1.1.2002 - mimo
jiné nové kapitoly 17 „Beton pro konstrukce“, kapitola č. 20 „Tunely“), změny č. 3
(s účinností od 31.12.2002 - mimo jiné nová kapitola 18 – „Betonové mosty a
konstrukce“), změny č. 4 (s účinností od 31.12.2003 - mimo jiné nová kapitola 24
„Zvláštní zakládání“) a změny č. 5 (s účinností od 1.9.2006 - mimo jiné nové kapitoly
21 „Mostní ložiska a ukončení mostů“ a 23 „Sanace inženýrských objektů“).
V současné době se připravuje čtvrtá aktualizace jednotlivých kapitol TKP. Je
dokončováno úplné přepracování kapitoly 19 TKP „Ocelové mosty a konstrukce“.
V TKP je uvedena řada předpisů a norem, které specifikují podmínky provádění a
navrhování staveb. Tyto předpisy a normy slouží k navrhování a provádění staveb
dráhy a na dráze. Současně slouží i zadavateli ke kontrole kvality díla. Jsou zde např.
uvedeny požadované kontrolní zkoušky, co a jak se přejímá, které doklady musí být
předloženy. Tyto předpisy a normy jsou díky TKP, jakožto součásti smlouvy o dílo,
zezávazněny a je třeba respektovat jejich požadavky.
MOSTNÍ OBJEKTY – PŘÍPRAVA A REALIZACE
Mostními objekty máme na mysli stavby trvalé (ne dočasné - například mostní
provizoria), navrhujeme je na životnost 100 let. Pokud si připomeneme loňský
příspěvek o mostních objektech – podchodech pod hladinou podzemní vody
v Podivíně, Šakvicích a Zaječí, nelze u těchto staveb očekávat jejich projektovanou
životnost. Tyto mostní objekty však nejsou jediné, u kterých zřejmě tato požadovaná
životnost nebude splněna. V této souvislosti se nabízí otázka „Jaké jsou příčiny nižší
životnosti mostních objektů?“ Odpověď není zcela jednoduchou záležitostí. Je zde
spojeno mnoho více či méně závažných aspektů, které však v konečném výsledku
způsobují snížení životnosti mostních objektů.
Určitě nesmíme opominout v první řadě také časový prostor pro projektování a
realizaci staveb. Spěch jistě nahrává snížení kvality konečného stavebního díla –
chyby v projektové dokumentaci a při realizaci. Lze zjednodušeně říci, že práce jsou
prováděny tzv. „horkou jehlou“. Ve druhé řadě je také mnoho chyb způsobeno
opomenutími zásad popsaných v platných předpisech či normách.
V průběhu zpracovávání projektové dokumentace jsou často uváděny již neplatné
předpisy či normy, přestože např. nové evropské normy s sebou přinášejí řadu
závažných změn. K opomenutím v projektové dokumentaci se přidávají i chyby
v dokumentacích dodavatele a při vlastní realizaci. Potom je nutno řešit problémy
vzniklé z těchto nedopatření na řadě mostních objektů, a není jich malé množství. Je
jistě jednodušší, časově méně náročné a o mnoho levnější problémům předcházet, než
je dodatečně řešit.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)