Hledej
17.8.2007  |  Ing. Libor Hlisníkovský

Opravy a vyrovnávky mostovek pro tloušťky vrstev 0-50 mm

Vyrovnávky mostovek
 
Je technologický postup umožňující odstranění výškových nerovností mostovky. Takové nerovnosti vznikají nepřesnou betonáží, sedáním mostní konstrukce případně změnou nivelety před dokončením objektu. Kromě toho je také nutno provést vyplnění spár a trhlin v ploše desky. Vytvoří se tak vhodné a výškově vyrovnané podloží pro spojení desky s hydroizolační vrstvou.
Protože platí obecně, že žádná deska není prosta prasklin či nerovností, ať už je technologie jakkoli pečlivá, je nutné tyto „deformace“ eliminovat.
Na základě zkušeností z praxe byl zpracován technologický postup v souladu s TP MDaS, který umožní vytvořit pomocí speciálních vyrovnávek kompaktní celek vlastní mostovky před pokládkou hydroizolační vrstvy.
 1. Prvním krokem technologického postupu vyrovnávky mostovek je obrokování (okuličkování) podkladu (obr. 1), kdy kinetická energie kuliček připraví povrch mostovky pod vlastní vyrovnávky. Takto ošetřený povrch se následně zbaví prachu a nečistot.

  Obr. 1: obrokování mostovky

 2. Dalším krokem je pak aplikace vlastní vyrovnávací vrstvy:
  • a) tloušťky 0-10 mm – pomocí epoxidové plastmalty
  • b) tloušťky 10-50 mm – pomocí speciálních vyrovnávkových cementových malt
  • c) tloušťky nad 50 mm – nadbetonováním vysoce kvalitní betonovou směsí
     c1) přes cementový nebo epoxidový adhezní můstek
     c2) přes ukotvenou výztuž – KARI síta (event. i s adhezním můstkem)
  • d) tloušťky tzv. „záporné“ – nutno odfrézovat popřípadě odbrousit
 3. Provedení izolačního souvrství na vyrovnaný podklad přes pečetící vrstvu (dvojnásobný epoxidový nátěr z materiálu MASTERTOP P 605)
Vyrovnávky mostovek pro tloušťky 0 - 10 mm
 
Provádí se pomocí epoxidové plastmalty materiálem MASTERTOP P 605
   a) nanesení epoxidového penetračního nátěru (kotevně-impregnační vrstvy) (obr. 2)
obr. 2 nanášení penetračního nátěru
 
   b) vlastní vyrovnávka pomocí epoxidové plastmalty (směs křemičitého písku a pryskyřice)
            receptura pro vyrovnávky 0 – 10 mm:
                        - poměr míchání cca 1:5 až 1:8
                        - křemičitý písek frakce 0,3 – 0,8 mm
                        - spotřeba pryskyřice cca 200 g MASTERTOP P 605/m2/mm vrstvy
 
Epoxidové vyrovnávky mostovek (obr.3)  je možné použít i pro větší tloušťky (v případě nutnosti i jako zálivky a pod ložiska).
obr. 3 vyrovnávka mostovky – aplikace plastmalty
 
Vysprávky nerovností v mostovce pomocí plastmalty (směs křemičitého písku a pryskyřice MASTERTOP P 605 dle tloušťky vyrovnávané vrstvy) se potom provádějí podle následujících receptur:
tloušťka vrstvy 3-15mm                       7-20mm                                            20-50mm
poměr míchání 1:8                               1:10                                                    1:11
směs 1,0kg MASTERTOP P 605       1kg                                                     1kg
2,5kg písek frakce 0,06-0,15mm       3,5kg 0,1-0,6mm                             2,0kg 0,1-0,6
(ev.mikromletý SUK40)
2,7kg frakce 0,3-0,8                           1,5kg 0,3-0,8                                      2,0kg 0,6-1,2
2,8kg frakce 0,6-1,2                           2,0kg 0,6-1,2                                      2,5kg 1,0-4,0
3,0kg frakce 1,0-4,0                           4,5kg 4,0-8,0 
spotřeba
cca 200g                                             cca 180g                                             cca180g
MASTERTOP P 605                         MASTERTOP P 605            MASTERTOP P 605
/m2/mm vrstvy                                   /m2/mm vrstvy                        /m2/mm vrstvy
 
Vyrovnávky mostovek pro tloušťky 10 – 50 mm
 
Provádí se pomocí speciálních vyrovnávkových cementových malt
EMACO T 450           – vysokopevnostní malta s odolností na CHRL
                                    – minimalizuje vznik smršťovacích trhlin
                                   – jednoduchá zpracovatelnost bez zhutnění vrstvy (jen roztažení)
Vlastní postup prací:
                                   – navlhčení podkladu
                                   – nanesení řídké malty EMACO T 450 jako spojovacího můstku pod vlastní vyrovnávku
                                   – vlastní vyrovnávka pomocí EMACO T 450 v tl.10 – 50 mm
obr. 4 vyrovnávka mostovky v tloušťce 10 – 50 mm
 
Vyrovnávky mostovek pro tloušťky nad 50 mm
 
Pro takové technologické zpracování platí doporučení: vždy aplikovat kontaktní můstek pro spojení nadbetonávky „živé do živého“. Vhodné adhezní můstky:
a)      cementový adhezní můstek PCI Repahaft
b)      epoxidový adhezní můstek CONCRESIVE 1002 (EMACO P302)
 
Pro úpravu trhlin a vyplnění spár se využívá zpracovaného technologického postupu, který stanoví:
-         rozčlenění trhlin dle šířky s doporučeným označením trhlin; měření šířky se provádí dle TP 88 dodatek 8
obr. 5 identifikace a označení trhlin na povrchu mostovky
 
-         zakreslení trhlin to půdorysu mostu podle rozčlenění a označení
-         stanovení vlastního způsobu opravy trhlin: větší trhliny se upraví buď vyřezáním žlábku nebo rozšířením hran nálevkovitě, zbaví se prachových nečistot (nejlépe použitím průmyslového vysavače) a připraví se k aplikaci zálivky nízkoviskózní epoxidovou pryskyřicí PCI Apogel F. Při provádění opravy je třeba míchat menší množství epoxidu a namíchané množství okamžitě zpracovat. Poměr míšení složky A (pryskyřice) a složky B (tvrdidlo)je určeno výrobcem a je uvedeno na obalu. Vlastnosti výplňového materiálu:
-         Viskozita při 23°C             120 mPa.s
-         Pevnost v tahu za ohybu                20 – 30 Mpa  
-         Doba zpracovatelnosti při 23°C     140 min
 
Ostatní vlastnosti jsou k dispozici na technickém listu materiálu.
Složka A (pryskyřice) a složka B (tvrdidlo) se dodají na stavbu v odměřených poměrech pro míchání a v uzavřených obalech. Tvrdidlo se vlije do pryskyřice a přitom je potřeba dbát na to, aby vyteklo z nádoby beze zbytku. Promíchání obou složek se provede mechanickým mícháním při max. 300 ot/min (nejlépe elektrickou vrtačkou na pomalý chod s vhodným nástavcem na míchání). Promíchání musí být dokonalé u stran a dna nádoby, aby se tvrdidlo rozdělilo pravidelně i ve svislém směru. Míchá se tak dlouho, až je směs homogenní bez hrudek cca 5 min. Teplota obou složek při míchání by měla být aspoň 15°C.
Okamžitě po rozmíchání se směs nalévá do připravených žlábků (obr.4) a pomocí štětce se epoxid vtírá do trhlin. U trhlin bez žlábků (velikosti 0,3 – 1 mm) se trhlina sytí vtíráním epoxidu pomocí štětce. Trhliny musí být zaplněny pryskyřicí do hloubky min 5 mm. Po zaplnění trhlin se povrch betonu otře hadry do sucha a případně se posype jemně pískem nebo se povrch po vytvrdnutí epoxidu přebrousí. Teplota betonu v době provádění nesmí poklesnout po +8°C a měla by být 3°C nad rosným bodem. Při aplikaci nesmí překročit relativní vlhkost vzduchu 75 % při 10°C a vlhkost betonu nesmí být větší než 4 %. Maximální teplota betonu je 35°C, při vyšších teplotách se zkracuje doba zpracovatelnosti epoxidové pryskyřice.
obr. 6 zalévání trhlin
 
Pozor ! po nanesení je nutno povrch 24 hod (při normoklimatu 23°C, 50 % RV) chránit proti vlhku, dešti a rose zakrytím. Pokud dojde působením vlhkosti ke zbělení povrchové vrstvy, musí se tato vhodným způsobem odstranit.

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)