Hledej
14.11.2007  |  Ing. Radim Brůžek

Rekonstrukce mostu v km 151,055 v trati Plzeň - Česká Kubice (2. část)

Uložení NK

Nosná konstrukce je uložena na 4 ocelová svařovaná ložiska. Pevná ložiska jsou na opěře O2, posuvná na opěře O1. Všechna ložiska jsou kotvena do úložných prahů trny, které byly součástí dodávky ložisek. S ocelovou konstrukcí jsou ložiska spojena šroubovým stykem. Mezi ložiskem a OK je klínová deska z důvodu podélného sklonu mostu. Protikorozní ochrana ložisek je navržena ve stejné skladbě jako pro OK. Ložiska včetně kotevních trnů jsou uložena do vrstvy plastmalty min. tl. 10 mm.

Obr. 5 Vložení OK do otvoru i s bedněním pro spřaženou desku

Izolace a odvodnění nosné konstrukce

Na mostě byla aplikována celoplošná hydroizolace z natavitelných pásů z modifikovaného asfaltu s tvrdou ochranou z betonu v tl. 50 mm s výztužnou vložkou.
Do úžlabí v NK bylo osazeno 5 ks odvodňovačů z korozivzdorné oceli. Srážková voda ze žlabu kolejového lože je svedena do prostoru pod most těmito svislými svody s vyústěním do terénu nebo řeky.

Spodní stavba

Založení obou původních opěr bylo pro daný stav velmi dobré. Navětralé fylitické břidlice zde tvoří předkavartérní skalní podklad podloží základů obou opěr. Vzhledem k tomu, že nové uložení mostu bylo posunuto dále od okraje opěr směrem ke středu základu je původní založení vyhovující i pro větší přitížení od nového mostu s průběžným kolejovým ložem. Kamenné zdivo základů a ponechaných částí dříků byly tlakově proinjektovány klasickým způsobem a všechny lícové plochy byly hloubkově přespárovány.
Úložné prahy, závěrné zdi a boční výklenky byly ubourány. Do zbylých částí opěr byly provedeny vrty s osazenými ocelovými trubkami (3 na každé opěře) přesahujícími z kamenných částí pro přikotvení nových prefabrikovaných úložných prahů. Úložný práh má proměnný tvar, který koresponduje se zbylou částí kamenného zdiva dříku.
Na úložném prahu jsou 2 podložiskové bloky. Závěrná zídka je monoliticky propojena s horními částmi křídel v délce 6,5 m. Křídla jsou přizpůsobena pro vybetonování říms, shodných s římsami na mostě. Křídla byla sepnuta dvojící táhel na každé z opěr.

Technologie výstavby

Most byl přestaven během traťové výluky pro část stavby „Zvýšení rychlosti Plzeň – Česká Kubice“, která trvala nepřetržitě 50 dní. Výstavbu dále znepříjemňovala nepřízeň počasí, kdy jarní tání sněhu vzedmulo tok řeky Zubřiny a zatopilo celé okolí mostu a zvýšena hladina zůstala téměř po celou dobu výstavby. Po opadnutí vody se staveniště proměnilo doslova v bažinu.
Vzhledem k provádění stavby v uvedených klimatických podmínkách (jaro 2006) byla dodavatelem změněna technologie jeho výstavby z původně navrženého příčného přesunu již hotové NK na betonáž spřažené desky na ocelové konstrukci osazené v definitivní poloze v ose tratě. Rovněž monolitické úložné prahy byly změněné na prefabrikované, aby se tak dosáhlo významné úspory času ve výluce.
Stavba začala demontáží původního mostu, jeho nosná konstrukce byla vyjmuta těžkým kolejovým jeřábem GEK80. Následně byly odbourány horní části opěr a křídel a osazeny nové prefabrikované úložné prahy jeřábem GEK 80 z jedné strany a EDK 305 z druhé strany. Ocelová konstrukce byla na staveniště dopravena jako jeden celek.
Do otvoru byla vložena již s bedněním pro desku mostovky opět jeřábem GEK80.
Následovalo armování a betonáž desky a říms, provedení izolací. Nakonec byla celá NK přizvednuta a ložiska byla podlita polymerbetonem. Po navezení štěrku a osazení zábradlí byla provedena zatěžovací zkouška a byl zahájen zkušební provoz.
Po ukončení výluky byly provedeny zbylé injektáže a přespárování kamenných částí opěr.

Obr. 6 Zatěžovací zkouška

Závěr

Nový most byl uveden do provozu v květnu 2006, jako jeden ze souboru stavebních objektů stavby „Zvýšení rychlosti Plzeň - Česká Kubice“. Přestože došlo k zásadní změně původního tvaru a typu mostu z dolní na horní mostovku, z příhradové na plnostěnnou konstrukci, most do krajiny zapadá a to hlavně díky nízké stavební výšce a proměnnému průběhu dolní pásnice. Navíc je tato konstrukce velmi ekonomická a prakticky bezúdržbová. Závěrem je třeba dodat, že náročnou stavbu jak z hlediska termínu tak podmínek na staveništi se podařilo zvládnout díky dokonalé spolupráci a profesionalitě všech zúčastněných stran.

Hlavními účastníky stavby byli:
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Plzeň
Správce: ČD a.s., SDC Plzeň
Projektant stavby: HPRO s.r.o.
Projektant mostu: TOPCON servis s.r.o.
Zhotovitel rekonstrukce mostu: Skanska DS a.s.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)