Hledej
25.7.2007  |  Ing. Zuzana Červenková

Současný stav legislativy pro hydroizolace mostovek


1.  PŘEDPISY PRO HYDROIZOLACE MOSTOVEK V ČR

Požadavky na hydroizolace mostů pozemních komunikací v ČR jsou stanoveny již více než deset let dvěma základními předpisy a to:

  • ČSN 73 6242 -stanovuje požadavky na hydroizolace mostovek a to – konstrukční zásady, kvalitativní požadavky na izolační hmoty a výrobky a na izolační systém jako celek, požadavky na kontrolu a zkoušení a základní zásady provádění
  • TKP 21 Izolace proti vodě – resortní předpis MD ČR (Technické kvalitativní podmínky staveb PK). Zahrnuje požadavky objednatele stavby jak na hydroizolace mostovek mostů PK, tak i požadavky na hydroizolace základů, částí spodních staveb a přesypaných mostů. Respektování a dodržování TKP se považuje za splnění požadavků daných vyhláškou č.104/97 Sb. a zákonem č. 13/97 Sb. Je nutné u všech silničních organizací, tedy i v krajích, městech a obcích.

V letošním roce byl vydán pro hydroizolace mostovek další  předpis a to technické podmínky pro polyuretany, které byly doposud prováděny dle předpisů SRN a to ZTV– BEL– B, Teil 3/1995 „Dichtungsschicht aus Flűssigkunststoff“, na které se odkazuje ČSN 73 6242.  Jedná se o resortní předpisy:

  • TP 164 Izolační systémy mostů pozemních komunikací – Polyuretany

Připravují se další technické podmínky pro hydroizolace mostovek a to TP Izolační systémy mostů PK -  metylmetakryláty a následně TP pro pochozí izolační systémy na bázi polymerních hmot.

ČSN 73 6242 „Navrhování a provádění vozovek na mostech PK“ byla vydaná v roce 1995. Dosud nebyla aktualizována. Aktualizace se plánuje po schválení a vydání všech EN připravovaných v pracovní skupině WG6 „Flexible sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles“ technické komise TC 254. Požadavky stanovené touto normou na kvalitu hydroizolačních materiálů, předepsané průkazní i kontrolní zkoušky i hlavní zásady provádění jsou i po více než deseti letech srovnatelné s požadavky kladenými na hydroizolace mostovek v ostatních evropských státech. Pro ty druhy zahraničních izolačních hmot a materiálů, s kterými jsme v době zpracování ČSN 73 6242 neměli dostatek zkušeností, např. polyuretany, metylmetakryláty, specielní epoxidové pryskyřice pro pečetící vrstvy apod., se zajištění jejich používání v ČR a kvality odpovídající požadavkům v zahraničí, vyřešilo odkazem na příslušné zahraniční předpisy. Tak se zajistilo používání  pro nás tehdy „speciálních“ druhů izolačních vrstev, které dle čl. 4.3.4 této normy musí splňovat kvalitativní požadavky uvedené ve zvláštních technických předpisech (zahraničních). 
    
TKP 21 „Izolace proti vodě“ obsahují požadavky objednatele stavby na materiály a výrobky, na dodávku, skladování a průkazní zkoušky, na technologické postupy prací za stanovených klimatických podmínek, dále požadavky na zkoušení a přejímky. V aktualizovaném znění z roku 2004 jsou poprvé stanoveny hlavní zásady pro opravy a údržbu – příloha 1.
      První vydání TKP kap.21 – „Izolace proti vodě“ bylo v roce 1993, aktualizované znění bylo vydáno v roce 1996, to je rok po vydání ČSN 73 6242 „Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací“. S ohledem na řadu nových poznatků z provádění, na některé opakující se závady, na nové druhy izolačních systémů schválených MD ČR pro izolace mostovek, byla v roce 2003 dokončena druhá aktualizace TKP 21. Vydána byla v únoru 2004.

V TKP 21 je uveden i základní – požadovaný obsah Technických a prováděcích předpisů (TPP), který musí každý zhotovitel hydroizolací mostovek předložit při  předání nabídky objednateli.

V TPP musí zhotovitel uvést zejména:

  • Skladbu hydroizolačního systému – schválenou MD ČR
  • Popis materiálů jednotlivých vrstev – včetně kvalitativních parametrů, protokolů o zkouškách, certifikátů (musí být splněny požadavky ČSN 73 6242)
  • Podmínky pro provádění – klimatické podmínky, požadavky na povrch podkladu, ochranu izolace v průběhu provádění a po dokončení – proti poškození
  • Pracovní postupy – způsob provádění jednotlivých vrstev včetně předepsaných čekacích dob mezi jednotlivými vrstvami, množství hmot na m2, způsob řešení napojení izolace na detaily mostního příslušenství, způsob odvodnění izolační vrstvy a vrstvy ochranné (LA), atd.
  • Kontrolu jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (kvalitu pečetící vrstvy, přilnavost  izolační vrstvy k podkladu, provedení v místech napojení na římsy, odvodňovače, mostní závěry atd.)
  • Způsob odstraňování případných vad 

   
Dle předloženého TPP zhotovitel provádí konkrétní hydroizolační systém a to za uvedených klimatických a dalších podmínek. Podmínky uvedené v TPP musí odpovídat pokynům výrobce izolačních hmot a materiálů a při provádění musí být předepsané podmínky respektovány.

Pro objednatele je TPP velice dobrou pomůckou pro kontrolu. Práce musí být prováděny v souladu s popisem uvedeným v TPP.

Pro zhotovitele by měla být znalost obou předpisů samozřejmostí a v drtivé většině tomu tak je. Kvalita hydroizolací se v porovnání se situací  ještě cca před deseti lety výrazně zvýšila a většina zhotovitelských firem je na velice dobré odborné úrovni. Přesto jsem ještě v letošním roce při posouzení dokumentace  (TPP) v rámci  auditu zjistila, že zhotovitel nezná aktualizované znění TKP 21 z roku 2004, do TPP opisuje články z ČSN 73 6242, popisuje v TPP i ty izolační vrstvy, které neprovádí apod. Smyslem TPP je popsat postupy prací včetně podmínek pro provádění toho hydroizolačního systému/systémů, které provádíte a to logicky, jednoduše a co nejsrozumitelnějším způsobem.


2. EVROPSKÉ NORMY PRO HYDROIZOLACE MOSTOVEK

Na loňské konferenci jsem uváděla, že z 10 EN připravovaných pro hydroizolace mostovek v pracovní skupině WG 6, jsou tři vydány jako ČSN EN. V současné době je z 10 norem 9 schváleno jako EN, z toho jich je 8 vydáno jako ČSN EN. U deváté EN se dokončuje zavedení do soustavy ČSN, to je její překlad a připomínkování. U všech devíti EN se jedná o normy pro zkoušení, to je normy, které stanoví zkušební metody pro zjištění kvalitativních parametrů.

Znovu upozorňuji, že se jedná o EN pouze pro asfaltové izolační pásy. EN pro polyuretany, metylmetakryláty eventuálně další hydroizolační materiály pro hydroizolace mostovek a ostatních pojížděných ploch se zatím nepřipravují.

Jako ČSN EN byly vydány tyto evropské normy :
ČSN EN 13375  Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Příprava zkušebních těles                         červenec 2005
ČSN EN 13596  Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti v tahu                     červenec 2005
ČSN EN 13653  Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch– Stanovení přilnavosti ve smyku                 červenec 2005
ČSN EN 14691  Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení   
                                                                                                                            leden 2006
ČSN EN 14692  Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy                                                                                                          
                                                                                                                            leden 2006
ČSN EN 14694  Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku                                                                          leden 2006
ČSN EN 14223   Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení nasákavosti                                 červen 2006           
ČSN EN 14224   Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení schopnosti přemostění trhlin    červen 2006
                                                                                                                          
EN 14693  Flexible sheets for waterproofing – Waterproofing of concrete     bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles – Determination of the behaviour of bitumen sheets during application of mastic asphalt    Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení chování asfaltových pásů při pokládce LA  - je připravován překlad, to je zavedení do soustavy ČSN. Termín předání konečného překladu je leden 2007.

Zbývá tedy schválit jedinou normu a to normu stěžejní :
pr EN 14695   Flexible sheets for waterproofing – Reinforced bitumen sheets for  waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles – Definitions and characteristics   Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové pásy pro hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Definice a charakteristiky

Jedná se o normu výrobkovou, která stanovuje výčet kvalitativních požadavků – charakteristik, které musí výrobce asfaltových hydroizolačních pásů určených pro hydroizolace mostovek prokázat, pokud mají být uvedeny na trh s označením“CE“. Tato prEN je po řadě výhrad a připomínek připravena pro stadium FV. Při jejím projednávání v rámci TC 254 v červnu 2006 se vyskytly určité problémy s normou stanovenými charakteristikami. Podle posledních informací z října 2006 nebyla prEN 14695 dosud rozeslána ke schválení členskými státy CEN ve stadiu Formal Vote.

Anotace k uvedeným ČSN EN
V loňském příspěvku jsem kromě stavu ve schvalování EN / ČSN EN uvedla anotace k prvním šesti ČSN EN. Pro doplnění zde uvádím anotace k dalším dvěma schváleným a vydaným normám a to k ČSN EN 14223 a ČSN EN 14224.

ČSN EN 14223 – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení nasákavosti
Norma stanovuje zkušební metodu pro zjištění nasákavosti asfaltových pásů. Pro zjištění nasákavosti se asfaltové pásy ponoří na 28 dní do vody při stanovené teplotě a zjistí se hmotnost pásů před a po jejich ponoření do vody. Nasákavost asfaltových pásů „w„ se vyjádří v procentech a to jako poměr rozdílu hmotnosti pásu po ponoření do vody „m2„– hmotnost pásu před ponořením do vody „m1„ ku hmotnosti pásu před ponořením do vody „m„ . Poměr rozdílu hmotností k hmotnosti pásu před ponořením do vody vyjádřený v procentech je tedy nasákavost pásu.         
                                                                                                                                   
ČSN EN 14224  Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení schopnosti přemostění trhlin
Norma stanovuje zkušební metodu pro zjištění schopnosti asfaltových pásů přemostit trhliny v betonovém podkladu. Princip zkoušky spočívá v natavení pásu na betonový podklad - desku, ve které se na spodní straně provede výřez. Působením řízené mechanické síly vznikne nad výřezem trhlina, jejíž šířka nesmí být větší než 0,20 mm. Ve zkušebním zařízení se trhlina cyklicky otevírá a uzavírá a to během 60 sekund na celkovou šířku 0,50 mm včetně počáteční šířky trhliny. Zkouška se provádí do dosažení 10 000 cyklů. V případě, že se pás před dosažením 10 000 cyklů přetrhne, zkouška se ukončí.
V průběhu zkoušky se musí pozorovat a zaznamenávat veškeré jevy důležité pro posouzení schopnosti asfaltových pásů přemostit trhliny v podkladu – trhliny na spodním povrchu pásu, oddělování od podkladu, oddělování vrstev pásu, zmenšení tloušťky pásu apod. Podle stavu poškození stanovuje norma zda je pás vyhovující nebo nevyhovující.
Jedná se o zkoušku dynamického přemostění trhlin. Zkušební teploty je možno zvolit z normou stanovených následujících hodnot: (-30, -20, -10 nebo 0)°C.


3.  ZÁVĚR

Je zřejmé, že oba výše uvedené předpisy, to je ČSN 73 6242 a TKP 21 přispěly vedle osvěty a tehdejších poznatků z technicky vyspělých států k výraznému zvýšení kvality hydroizolací mostovek a tím k prodloužení životnosti mostních objektů. S ohledem na bezpečnost a spolehlivost silničního provozu je nezbytné, aby byly respektovány a dodržovány u všech silničních organizací, to je i v krajích , městech a obcích. Oba tyto předpisy i nově vydané TP 164 pro polyuretany stanovují požadavky jak na kvalitu hydroizolačních hmot a materiálů, tak i na způsob provádění jednotlivých druhů hydroizolačních systémů. Dále stanovují požadavky na kontrolu a zkoušky a na respektování klimatických a dalších podmínek stanovených výrobcem hydroizolačních hmot a materiálů (čekací doby mezi prováděním jednotlivých vrstev, doby pro vytvrzení materiálů atd.).  

Důležitá pro výslednou kvalitu a životnost provedeného hydroizolačního systému je i jeho ochrana před mechanickým a chemickým poškozením při provádění dalších prací na mostním objektu a následná údržba. Údržba spočívá zejména v zajištění spolehlivého a rychlého odtoku povrchové vody i vody, která prosákne do vrstev mostní vozovky – viz. čl. 3.1.2 ČSN 73 6242, tedy v  udržování průchodnosti veškerého odvodnění. Znamená to pravidelné čištění odvodňovačů, dále čištění mostních závěrů a v kontrolu veškerých zálivek. To je úloha správců mostních objektů. 


 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)