Hledej
20.12.2007  |  Ing. Jan Svitavský, Ing. Libor Marek

Rekonstrukce mostu v km 6,930 tr. Praha hl. n. - Turnov, 2. část

Trysková injektáž rubu základu přes dřík opěry a kopaná rýha u líce opěry

Uložení NK

Nosné konstrukce byly uloženy prostřednictvím úložných ozubů do lože z plastmalty tl. 30 mm včetně elektroizolačních destiček. Po dobu tvrdnutí plastmalty byla NK zajištěna ve finální poloze pomocí lisů, pro které byly vytvořeny kapsy v úložných prazích.

Izolace a odvodnění nosné konstrukce

Mostovka byla izolována celoplošnou bezešvou hydroizolací Eliminator v min. tl. 3 mm. Odvodnění žlabu KL je provedeno pomocí střechovitého sklonu NK od jejího středu ke koncům. Vzhledem k malému povodí, je voda svedena za ruby opěr, dále je odvedena pomocí příčných drenáží za opěrami do vsakovacích jímek umístěných v prostoru svahových kuželů.

Zakládání

Stavebně-technický průzkum zdiva a podzákladí potvrdil složitější základové poměry v místech obou opěr. Základovou půdu tvoří hlinité písky (S4-SM) až písky s příměsí jemnozrnné zeminy.

Uložení NK

Nosné konstrukce byly uloženy prostřednictvím úložných ozubů do lože z plastmalty tl. 30 mm včetně elektroizolačních destiček. Po dobu tvrdnutí plastmalty byla NK zajištěna ve finální poloze pomocí lisů, pro které byly vytvořeny kapsy v úložných prazích.

Izolace a odvodnění nosné konstrukce

Mostovka byla izolována celoplošnou bezešvou hydroizolací Eliminator v min. tl. 3 mm. Odvodnění žlabu KL je provedeno pomocí střechovitého sklonu NK od jejího středu ke koncům. Vzhledem k malému povodí, je voda svedena za ruby opěr, dále je odvedena pomocí příčných drenáží za opěrami do vsakovacích jímek umístěných v prostoru svahových kuželů.

Zakládání

Stavebně-technický průzkum zdiva a podzákladí potvrdil složitější základové poměry v místech obou opěr. Základovou půdu tvoří hlinité písky (S4-SM) až písky s příměsí jemnozrnné zeminy.
Posouzením obou opěr na nové zatížení bylo zjištěno, že napětí pod plošnými základy mohutných opěr převyšují značně hodnotu výpočtové únosnosti. Podzákladí bylo posíleno tryskovou injektáží. Pod každou nosnou konstrukcí bylo na obou stranách
provedeno vždy 5 sloupů tryskové injektáže (vždy 3 svislé v líci základu a 2 svislé u rubu opěry vrtané přes dřík), další sloup byl pak proveden na styku konstrukce opěry a křídla. Průměr sloupu TI je 100 cm. Sloupy blíže rubu opěr byly vyztuženy v délce 6,5 m výztužnou trubkou MP φ 70/12mm vloženou do čerstvě vytryskaného sloupu.
V konstrukci chodníku podél základů opěr vede značné množství inženýrských sítí. Pro ověření jejich polohy byla před započetím TI vytvořena průběžná ručně kopaná rýha v celé délce současného základu opěr. Nalezené inženýrské sítě byly odsunuty dále od opěr a ochráněny, aby nedošlo k jejich poškození. Následně byly vytyčeny polohy sloupů TI, které byly definitivně určeny osazením PE chrániček do betonu před lícem opěry, přes které se provedlo vrtání. Vnitřní sloupy TI byly vytvořeny pod stávajícím mostem, vnější (rubové) byly vrtány po ubourání dříků opěr na požadovanou úroveň. Až poté se přikročilo k osazení prefabrikovaných úložných prahů a nové nosné konstrukce.

Opěry

Na spodní stavbě byly ubourány části kamenného zdiva opěr do dané úrovně (stávající závěrná zídka, žulové úložné kvádry + 1 řada zdiva pod nimi). Tento povrch byl vyrovnán cementovou podkladní vrstvou (tl. 10-60 mm dle nerovností zdiva) pro uložení železobetonových prefabrikovaných úložných prahů. Na svá místa byly osazeny jeřábem (hmotnost prefabrikátu max. 13,7t). Na každé opěře se práh skládá ze 3 prefabrikátů spojených dobetonávkami š. 300 mm. Každý z prefabrikátů je s původním zdivem spřažen dvěmi ocelovými TR114x14-1000 zapuštěnými do otvorů a zalitých plastmaltou.
Původní kamenné zdivo křídel nad úrovní vozovky bylo zpevněno klasickou cementovou injektáží. Od zpevnění dříků opěr bylo po vyhodnocení vodních tlakovýchzkoušek upuštěno. Dále bylo provedeno otryskání a hloubkové přespárování líců opěr. Kolmá křídla, ubouraná do stejné úrovně jako úložné prahy, byla opětovně dozděna původním kamenem. Zvýšení nivelety a železniční pláně bylo bezprostředně za mostem vyřešeno osazením prefabrikátů opěrných zdí. Římsa na těchto prefabrikátech má tvar shodný s římsou NK.

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)