Hledej
22.8.2007  |  Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická

Železniční mostní objekty - předpisy a schválené izolační systémy, část I.

      Cílem tohoto příspěvku není uvést úplný seznam všech předpisů, nutných pro projektování a realizaci staveb na železniční dopravní cestě. Je zaměřen především na zásadní předpisy, které se vztahují k betonovým mostním objektům a tunelům. V závěru jsou připomenuty  a rozepsány předpisy, které se týkají zejména systémů vodotěsných izolací.

1.  ÚVOD

      V posledních letech se nejen ve stavebnictví, ale i v celé společnosti, řeší problematika začleňování České republiky do Evropské unie. To se promítá do otázky certifikace, prokazování shody výrobků, přebírání a spolupráce na evropské normotvorbě. S tím souvisí i nahrazování stávající soustavy technických norem a předpisů systémem norem EN a ISO. V oblasti železniční infrastruktury je třeba zahrnout i problematiku interoperability. K tomu je nutné připočítat i postupujících změny po rozdělení ČD s. o. na ČD a. s. a SŽDC.
      Výše uvedené změny jsou postupně zapracovávány nejen do stávající legislativy, ale je nutné je zohlednit při přípravě staveb, zadání veřejné soutěže, kontrole realizace staveb a prostředků na ni vynaložených. V oblasti železniční infrastruktury jsou Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP) tím základním dokumentem, který stanovuje technické požadavky na realizované stavby. TKP tvoří součást systému technických norem a předpisů (technicko normativních předpisů). TKP jsou jedním z dokumentů, který určuje dílo a jeho předmět ve smyslu obchodního a případně i občanského zákoníku.

2.  ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
      Tento zákon řeší problematiku územního plánování a stavebního řádu. Současné znění zákona č. 50/1976 Sb. prošlo mnoha změnami a doplňky. Novely jsou zaměřeny především na nejaktuálnější otázky a na odstranění rozporů s ostatními právními předpisy.
Dílčí novely byly provedeny zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb. a zákonem č. 83/1998 Sb. V roce 1998 následovalo zveřejnění úplného znění vyhláškou č. 197/1998 Sb. Následovaly nálezy ústavního soudu pod č. 95/1998 a č. 96/1998 a další dílčí novely zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 151/2000 Sb., zákonem č. 239/2000 Sb. a zákonem č. 59/2001 Sb., zveřejnění úplného znění vyhláškou č. 109/2001 Sb. Změny zákona č. 50/1976 pokračovaly zákonem č. 254/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., nálezem ústavního soudu pod č. 405/2002, zákonem č. 422/2002 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 218/2004 Sb. a nálezem ústavního soudu pod č. 300/2004. Poslední novela byla vydána zákonem č. 437/2004 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
      Nový stavební zákon vstoupí v platnost od 1.1.2007 (některé paragrafy mají i pozdější účinnost). Základním cílem je zjednodušení procesů přípravy území a staveb, ustanovení jasných a vymahatelných pravidel pro postup subjektů zúčastněných ve výstavbě vedoucích k upevnění kázně při provádění a užívání staveb. Novely též realizují požadavky na harmonizaci našich právních předpisů s právem Evropské unie.
Související vyhlášky, jimiž byl stávající stavební zákon prováděn se novým zákonem ruší. Jedná se o tyto vyhlášky:
• Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb. ve znění vyhlášky vyhláškou č. 570/2002 Sb.
• Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb. – ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.
• Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb.
Nové prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. zatím nejsou k dispozici.
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
      Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, který platí od 1.1.1995 byl novelizován zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 132/2000 Sb. V roce 2001 bylo vydáno vyhláškou č. 35/2001 Sb. úplné znění zákona. Dále byl novelizován zákonem č. 77/2002 Sb., nálezem ústavního soudu pod č. 144/2002 Sb., zákonem č. 175/2002  Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 103/2004 Sb., vyhláškou č. 301/2004 Sb. bylo opět vydáno poslední úplné znění tohoto zákona.
Zákon upravuje:
• podmínky pro stavbu drah (železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových) a stavby na těchto drahách;
• podmínky pro provozování drah, drážní dopravy na těchto drahách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené;
• výkon státní správy a státního dozoru ve věcech těchto drah.
Zákon vymezuje jednak základní pojmy, jsou jím dále stanoveny povinnosti provozovatele dráhy, podmínky pro provozování drážní dopravy, nutný obsah přepravního řádu, technická způsobilost drážních vozidel a způsobilost k řízení těchto vozidel a podmínky provozu určených technických zařízení (tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích, dopravních, ap.).
Některá ustanovení Zákona o drahách jsou podrobněji upravena následujícími prováděcími vyhláškami:
• Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se vydává „Řád určených technických zařízení”. Upravuje vztahy při používání těchto zařízení při provozování dráhy a drážní dopravy. Účinnost od 20.6.1995.
• Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává „Řád zdravotní a odborné způsobilosti”. Vymezuje podmínky způsobilosti pro zaměstnance provozovatelů drah a dopravců. Účinnost od 23.6.1995.
• Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává „Dopravní řád drah”. Stanovuje pravidla pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy včetně podmínek pro provozování drážních vozidel a podmínek pro regulaci dráhy a drážní dopravy. Účinnost od 1.12.1995.
• Vyhláška č. 177/1995 Sb. kterou se vydává „Stavební a technický řád drah”.
Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
      Zákon upravuje způsob zřízení a činnost akciové společnosti České dráhy a zřízení a činnost státní organizace Správa železniční dopravní cesty jako právních nástupců státní organizace České dráhy. Byl novelizován nálezem ústavního soudu pod č. 83/2003 Sb., zákonem č. 179/2003 Sb. a zákonem č. 293/2004 Sb. Sdělení o datu vyhlášení ČD a. s. - 1.1.2003 - bylo zveřejněno zákonem č. 524/2002 Sb.
Zakladatelem ČD a. s. je stát, jehož jménem jedná Ministerstvo dopravy. Je řízen Řídícím výborem složeným ze jmenovaných zástupců jednotlivých ministerstev (3 x MD, 1 x MF, 1 x MO, 1 x MPO, 1 x MMR). Rozhodovací pravomoc přebírá Představenstvo akciové společnosti v čele s předsedou. To je voleno Dozorčí radou ČD a. s., která také přebírá funkci kontrolního orgánu. Předmětem činnosti je především provozování železniční osobní a nákladní dopravy. Je zástupcem ČR v UIC (mezinárodní železniční unie).
Ke stejnému datu vzniká státní organizace Správa železniční dopravní cesty se sídlem v Praze. Jejími řídícími orgány jsou Správní rada (5 členů) jmenovaná vládou a Generální ředitel zvolený správní radou. Předmětem činnosti je především provozování železniční dopravní cesty a její další rozvoj. Od 1.7.2006 je SŽDC zástupcem ČR v UIC.
Vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah
     Obsahuje výklad pojmů, technické podmínky členění drah, rozsah a podmínky pro konání technicko-bezpečnostní zkoušky a zavádění zkušebního provozu, technické podmínky a požadavky pro stavby drah a stavby na dráze, technické podmínky provozuschopnosti dráhy.
Vyhláškou jsou uloženy pravidelné prohlídky a měření jednotlivých zařízení dráhy a jejich termíny. Termíny obsahuje příloha č. 1 vyhlášky.
Dále jsou zde jsou stanoveny technické podmínky pro stavby a podmínky provozuschopnosti pro dráhy - speciální (podzemní - metro), tramvajové, trolejbusové, lanové.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
      Stavební zákon ukládá z hlediska zajišťování jakosti projektantům, zhotovitelům i uživatelům staveb a správním orgánům povinnosti z hlediska posuzování jakosti výrobků jen velmi obecně. Zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazující vládní nařízení upřesňují postupy posuzování jakosti výrobků. Požadavky na stavební výrobky jsou formulovány podrobně v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (náhrada dříve platného NV č.178/1997 Sb.).
Zákon č. 22/1997 Sb., který byl novelizován zákonem č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 229/2006 Sb. a č. 277/2003 Sb. stanoví, že pro výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu (tj. výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí), musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů. Takové výrobky se nazývají „stanovené“ a jsou pro jednotlivé obory vyhlášeny vládními nařízeními.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
      Pro stavební výrobky platí nařízení vlády č. 163/2002 Sb., které určuje postupy posuzování shody a vyhlašuje seznam stanovených výrobků s vyznačením postupu posuzování shody.
Posuzování shody pro stavební výrobky má možné tyto postupy:
a) certifikace výrobku podle § 5,
b) posouzení systému řízení výroby podle § 6,
c) ověření shody podle § 7,
d) posouzení shody výrobcem podle § 8,
e) posouzení shody při kusové výrobě podle § 9.
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
      Nařízením vlády č. 190/2002 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.) se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, které mají být uváděny na trh s označením CE. Toto nařízení se vztahuje na stavební výrobky, pokud jsou pro ně stanoveny požadavky:
• harmonickými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami, které jsou přejímány ve členských státech Evropské unie za harmonizovanou evropskou normu,
• evropskými technickými schváleními,
• určenými normami, které se vztahují k tomuto nařízení a kterými jsou české nebo zahraniční technické normy, které byly oznámeny Komisí evropských společenství v případě, že v příslušné oblasti neexistují harmonizované evropské normy nebo evropská technická schválení.

 

Ve 2. části si přečtete o technických a kvalitativních podmínkách staveb státních drah a o systému péče o jakost.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)