Hledej
31.8.2007  |  Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická

Železniční mostní objekty - předpisy a schválené izolační systémy, část II.

3.  TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH
 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP) jsou souborem požadavků objednatele stavby (SŽDC) na provedení, kontrolu, převzetí prací, výkonů a dodávek. Platí pro stavby dráhy a pro stavby na dráze, pokud se dotýkají cesty určené k pohybu drážních vozidel případně jejího rozšíření, doplnění nebo zabezpečení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. Stanovují podmínky pro provedení dodavatelských prací a požadavky na materiály, stavební dílce, stavební směsi, konstrukce a technologické vybavení. Určují způsoby, rozsah kontroly požadovaných parametrů, podmínky pro odsouhlasení a převzetí prací.
TKP jsou závazné a jejich využití je zejména při zpracování podmínek pro zadání projektové dokumentace, realizace stavebních prací a při posuzování kvality při přejímání provedených prací. Nyní je platná třetí aktualizace TKP staveb státních drah s účinností od 1.12.2000 (čj.: TÚDC - 15036/2000) včetně změny č. 1 (čj. TÚDC - 16013/2001 s účinností od 1.11.2001), změny č. 2 (čj.: TÚDC  60357/2001 s účinností od 1.1.2002, změny č. 3 (čj.: TÚDC - 17087/2002 s účinností od 31.12.2002), změny č. 4 (čj.: TÚDC - 18059/2003 s účinností od 31.12.2003) a změny č. 5 (č.j.: 5584/2006 s účinností od 1.9.2006). Pokud nejsou úpravy textu příslušné kapitoly rozsáhlé, jsou řešeny oznámením ve Věstníku ČD a Věstníku dopravy. Větší změny či přepracování kapitoly jsou řešeny novým vydáním úplného znění příslušné kapitoly.
Jsou-li jakékoliv věcné připomínky ke znění článků či náměty k doplnění kapitoly TKP, je vždy nutné návrh projednat s příslušným gestorem jednotlivých kapitol (uveřejněno vždy na poslední stránce kapitoly).
TKP jsou zpracovány do jednotlivých kapitol podle druhu činností. Dále jsou zvýrazněny kapitoly TKP využitelné pro mostní objekty a tunely. TKP obsahují těchto 32 samostatných kapitol:
Kapitola číslo:          Název:
 
            1                      Všeobecně
            2                      Příprava staveniště
            3                      Zemní práce
            4                      Odvodnění tratí a stanic
            5                      Ochrana drážního tělesa
            6                      Pražcové podloží
            7                      Kolejové lože
            8                      Konstrukce koleje a výhybek
            9                      Úrovňové přejezdy a přechody
            10                    Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy
            11                    Trvalé oplocení
            12                    Chráničky a kolektory
            13                    Plyn, voda, produktovody
            14                    Kanalizace, septiky, čističky, lapače
            15                    Vegetační úpravy
            16                    Protihluková opatření
            17                    Beton pro konstrukce
            18                    Betonové mosty a konstrukce
            19                    Ocelové mosty a konstrukce
            20                    Tunely
            21                    Mostní ložiska a ukončení mostů
            22                    Izolace proti vodě
            23                    Sanace inženýrských objektů
            24                    Zvláštní zakládání
            25                    Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí
                        Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy
                        Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi
            26                    Osvětlení, rozvody NN, včetně dálkového ovládání
            27                    Zabezpečovací zařízení
            28                    Sdělovací zařízení
            29                    Silnoproudá technologická zařízení
            30                    Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV
            31                    Trakční vedení
            32                    Zařízení trati a traťové značky
 
 
4. SYSTÉM PÉČE O JAKOST
 
Pro stanovené stavební výrobky v oboru staveb železničního spodku byl dne 14.02.1997 schválen generálním ředitelem ČD pod č.j.: 60 444/96-DDC dokument „Systém péče o jakost v oboru staveb železničního spodku Českých drah“. Pro oblast železničního svršku byly přijaty: „Systém schvalování výrobků, materiálů“ (je určen pro stavby a údržbu) a „Zásady pro provozní ověřování nových konstrukcí a technologií v oblasti železničního svršku a spodku“.
Na základě těchto materiálů se pro stanovené výrobky vydávají „Obecné technické podmínky (OTP). V oblasti mostního stavitelství to jsou:

Obecné technické podmínky Českých drah, s. o. pro systémy vodotěsných izolací na mostních objektech
S účinností od 1.4.2000 jsou uplatňovány tyto OTP u výrobců, dovozců a dodavatelů, kteří mají v úmyslu nabídnout a dodávat systémy vodotěsných izolací pro železniční mostní objekty. OTP stanovují postup pro ověření vhodnosti konkrétního systému vodotěsné izolace (SVI) pro mostní objekty, tj. ověření shody SVI s požadavky OTP. Na základě OTP vypracuje výrobce Technické podmínky dodací, jejichž součástí je návrh SVI (skladba, popis výrobků, požadavky na podkladní konstrukci, atd.), podmínky pro aplikaci SVI, pracovní postupy včetně uvedení všech nutných technologických přestávek u jednotlivých vrstev, způsoby odstraňování vadných míst, kontroly jakosti atd. OTP určují přílohy, které je nutné dodat k žádosti výrobce o schválení SVI pro železniční mostní objekty.

Obecné technické podmínky Českých drah, s. o. pro železobetonové trouby propustků
Dle „OTP pro železobetonové trouby propustků“ (č.j.: 169/2002-013 s účinností od 1.7.2002)byly železobetonové trouby zařazeny mezi stanovené výrobky v souladu s dokumentem „Systém péče o jakost v oboru staveb železničního spodku Českých drah”. Od 1.7.2003 proto podléhají ověřovacímu (schvalovacímu) procesu ČD a musí mít „Osvědčení o shodě s podmínkami Českých drah pro ŽB trouby propustků“. Trouby nezařazené do ověřovacího procesu, příp. bez „Osvědčení“, se od tohoto termínu pro železniční propustky nebudou moci používat.

Obecné technické podmínky ČD pro ochranné nátěrové systémy ocelových konstrukcí mostních objektů
Tyto OTP platí pro nátěrové systémy a pro nátěrové hmoty používané k protikorozní ochraně ocelových mostních objektů, jejich součástí a příslušenství. OTP určují postup pro ověřování konkrétních nátěrových systémů vytvořených z nátěrových hmot s požadavky OTP. Při formulování požadavků na nátěrové hmoty OTP vychází z požadavků zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Zkušební postupy a požadavky pro hodnocení zkoušek jsou stanoveny ve smyslu normy ČSN EN ISO 12944-8. Osvědčení se vydává pro kompletní ochranný nátěrový systém.
OTP platí pouze pro nátěrové hmoty a nátěrové systémy ocelových konstrukcí. Ostatní výrobky pro protikorozní ochranu (tj. včetně hmot určených pro nátěry betonu, zdiva a dřeva) musí samozřejmě splňovat základní a technické požadavky obecně závazných předpisů na stavební výrobky pro dopravní stavby, tj. pro skupinu výrobků 5/14 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Musí být tedy doloženy certifikátem ve smyslu § 5 NV.

 
Dnem 1.11.2005 byly výše uvedené dokumenty přejaty SŽDC.
 
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)