Hledej
7.3.2013  |  Ing. Marcel Pelech

Izolace přesypaných objektů z pohledu legislativy


Anotace: Izolace přesypaných objektů jsou z pohledu legislativy spíše pouze trpěny a pohybují se téměř v legislativním vzduchoprázdnu. Tuto větu je ale potřeba více upřesnit. Platí pro objety pozemních komunikací. Pro železniční objekty toto tvrzení neplatí, protože v podstatě každý železniční objekt lze považovat za přesypanou konstrukci a TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů tuto oblast popisuje velmi podrobně.

1. STÁVAJÍCÍ STAV
Z pohledu pozemních komunikací jsou izolace přesypaných objektů popelkou ve srovnání s izolacemi klasických mostů pozemních komunikací, které mají již od poloviny 90 let minulého století svoji ČSN 73 6242. Pro přesypané objekty pozemních komunikací je jediný dokument, který se o těchto typech izolací zmiňuje, a to TKP 21 IZOLACE PROTI VODĚ. TKP má za prvořadý účel specifikovat vztahy mezi investorem a dodavatelem, nikoli blíže specifikovat technické parametry pro ten který druh izolace. V TKP je prvotně zmiňována ČSN P 73 0600 – izolace staveb – základní ustanovení.

2. ROZPORY V SOUČASNÝCH PŘEDPISECH
ČSN P 73 0600 stanovuje základní činitele působící na izolační systém s ohledem na rozdílnost prostředí a způsob hydrofyzikálního namáhání izolačního systému, které je nutné vzít v úvahu při jeho návrhu. Tato informace, která je přesnou citací úvodní kapitoly 21.B.1.1 Všeobecně je ale negována textem, který následuje v dalších kapitolách. Dále uváděná ČSN 73 6242 totiž tento základní předpoklad nesplňuje. Nelze si asi představit více rozdílné působení na izolaci jak z pohledu silového namáhání tak chemického, ale i jiného, jaké je u izolací pod tenkou pojížděnou vrstvou vozovky na rozdíl od izolací pod násypem třeba i několikametrovým. Společných bodu je zde pramálo. Další sporným bodem je to, že sama ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací ve svém Předmětu s přesypanými objekty přímo nepočítá a vylučuje je: „Norma neplatí pro navrhování a provádění vozovek na mostních objektech s přesypávkou“.
Další, ne příliš šťastné ustanovení je v odstavci kapitole 21.B.3.2 Mosty s přesypávkou. Izolační pásy pro izolaci mostovky (klenby, rámu) musí splňovat kvalitativní požadavky ČSN 73 6242, část Izolační pásy, vyjma požadavku na tažnost ... . Toto ustanovení je ještě jednou zopakováno i v kapitole 21.B.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY. Vypuštění tohoto požadavku není jistě na místě pro žádné izolace, zejména pokud by se mělo jednat o volně pokládané pásy, které jsou také jednou z alternativ pro izolaci přesypaných objektů.

3. ZÁVĚR
Možná, že tento stav není na překážku dobře provedených izolací, přesto by se mohla najít lepší kombinace dokumentů pro definování vlastností výrobků pro izolace přesypaných konstrukcí. Jako základ této řady by se měla vzít ČSN EN 13491 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb s návazností na samostatnou ČSN nebo TP.

 

[1] TKP staveb pozemních komunikací KAPITOLA 21 Izolace proti vodě. Praha: MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY leden 2010 (verze PDF)
[2] ČSN 73 6242Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací. Praha: Český normalizační institut, březen 2010
[3] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. Praha: Český normalizační institut, listopad 2000
[4] ČSN EN 13491Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb. Praha: Český normalizační institut, březen 2005
[5] TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů, Praha: ČD duben 2000


 

Tento článek byl prezentován na 23.ročníku konference Hydroizolace a vozovky na mostech 2012

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)