Hledej
1.12.2007  |  Ing. Martin Vlasák, Ing. Petr Žákovec

Železniční most přes západní okruh v Plzni Křimicích, část II.

Obr.4 Podélný řez mostem

Spodní stavba

Železobetonová masivní hlubinně založená spodní stavba je tvořená dvojicí krajních opěr. Křídla opěr jsou navržena rovnoběžná, založená částečně na pilotách a částečně zavěšená. Kromě dvou krajních křídel je z technologických a statických důvodů navrženo i křídlo střední, které slouží jako pažení tělesa násypu během druhé fáze výstavby a zároveň redukuje torzní namáhání hlubině založené opěry při postupné výstavbě po polovinách.
Pod každou opěrou mostu je navrženo celkem 16 ks vrtaných pilot průměru 1080 mm, z nichž 12 ks je uspořádáno do 2 řad pod dříkem opěry (řady vzdáleny 2,0 m) a po 2 ks je pod rovnoběžnými křídly. Piloty délky 12,50 m jsou vetknuté min. 1,0 m do hornim R4 (pískovec navětralý). Pro omezení vodorovných účinků zemních tlaků na hlubinně založenou opěru je navržena přechodová oblast vyztužená geomřížemi.
Závěrná zídka je navržena s revizním prostorem za nosnou konstrukcí pro údržbu mostního závěru a ložisek.

Protikorozní ochrana a izolace kolejového lože

Protikorozní ochrana mostní konstrukce je navržena z kombinovaného epoxipolyuretanového nátěrového systému ŽSP + ONS 03 v celkové tloušťce 340 µm dle předpisu ČD S5/4. Vrstva ŽSP byla provedena ze slitiny Zinacor 850 v tl. 100 µm. U pochozích ploch chodníků byl navíc nátěrový systém doplněn protiskluznou úpravou v poslední vrstvě. Vnitřky uzavřených profilů oblouku, příčlí a trapézových výztuh jsou hermeticky utěsněny a nejsou tedy protikorozně chráněny.
Pro dílce zábradlí byla navržena odolnější protikorozní ochrana Zn ponorem v kombinaci s ONS 02 v tloušťce 200 µm.
Barevné řešení bylo stanoveno po dohodě s investorem. Pro výztužný nosník, závěsy a mostovku byl navržen odstín DB 701 - světlešedá a pro oblouk vč. paty a příčle ztužení odstín DB 502 - modrošedá.
Na žlab kolejového lože byla nanesena celoplošná syntetická hydroizolační izolace CONIPUR 255. Pro snížení hladiny hluku od železničního provozu je na dně kolejového lože položena jednovrstvá antivibrační rohož tl. 25 mm.

Montáž mostu

Pro výstavbu spodní stavby při zachování železničního provozu byla využita mostní komorová provizoria. Při výstavbě první poloviny spodní stavby byla v koleji č. 2 umístěna dvě provizoria KN21 a v druhé fázi v koleji č.1 byla umístěna dvě provizoria KN12. Uložení provizorií bylo na železobetonových monolitických prazích, které byly z důvodu sklonu stavební jámy 1,5:1 hlubinně založeny na mikropilotách. Pod každým úložným prahem bylo zřízeno 8 ks mikropilot. U provizorií KN12 byla pro uložení jedné strany využita již vybudovaná první část opěr.
Nosná konstrukce byla montována na předmontážní plošině vlevo tělesa násypu přibližně v úrovni definitivního uložení. Plošina byla vytvořena z montážních bárek z materiálu PIŽMO. Nejprve byly montovány dílce mostovky a výztužného nosníku. Po jejich kompletaci byly sestavovány dílce oblouků včetně příčlí ztužení. Na závěr byly připojeny závěsy ke styčníkovým plechům oblouku a výztužného nosníku.
V úplné výluce železničního provozu byl proveden příčný zásun po zavážecí dráze v délce cca 16 m. Po spuštění do definitivní polohy byla aktivována ložiska a osazeny mostní závěry.
Před uvedením mostu do provozu byla provedena zatěžovací zkouška s účinností 75%. Jako zkušební vozidla byla použita parní lokomotiva 475.1 s tendrem 935.0 (Šlechtična) a dvojice kolejových jeřábů EDK 750 s protizávažím. Celková hmotnost zkušebních vozidel byla (103 t + 66 t) +(2 x 145 t) = 460 t.
Montážní postupy byly komplikovány linkami VVN, které vedou cca 7,5 m nad mostní konstrukcí a po dobu výstavby je nebylo možno zcela vypnout.


Obr.5 Zatěžovací zkouška mostu

Závěr

Délka nosné konstrukce: 49,00 m
Rozpětí hlavního nosníku: 48,00 m
Délka přemostění: 45,00 m
Šířka mostu: 12,65 m
Vzdálenost hlavních nosníků: 11,90 m
Volná šířka na mostě (mezi hl. nosníky): 11,15 m
Rozpětí příčných výztuh: 3,00 m
Stavební výška: 2,295 m
Konstrukční výška: 1,390 m (osa NK), 1,556 m (u výztužného nosníku)
Hmotnost hlavní nosné konstrukce: 361,3 t (7,37 t.m-1)
Celková hmotnost ocelové konstrukce: 365,2 t (7,45 t.m-1)
(vč. zábradlí městského typu)
Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Plzeň
Investor SO: Útvar investic města Plzně
Projektant: SUDOP PRAHA, a.s., Ing. Martin Vlasák
Zhotovitel mostu: OHL ŽS, a.s., Brno
Výroba a montáž ocelové konstrukce: DT Mostárna, a.s., Prostějov
Příčný zásun: Metrostav, a.s.
Protikorozní ochrana: DT Mostárna, a.s., Prostějov; Proficolor, s.r.o., Praha (na staveništi)

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)