Hledej
21.11.2007  |  Ing. Martin Vlasák, Ing. Petr Žákovec

Železniční most přes Západní okruh v Plzni Křimicích

Obr.1 Pohled na dokončený most

V listopadu 2006 byl uveden do provozu nový dvoukolejný železniční most na trati Plzeň - Stříbro, který se nachází na zhlaví ŽST Křimice. Most bude přemosťovat ve výhledu uvažovanou čtyřpruhovou komunikaci "Západní okruh".

Celková koncepce mostu

Nová mostní konstrukce je navržena z důvodu plánované výstavby čtyřpruhové komunikace Západního okruhu v Plzni. Při dané dispozici křížení byla navržena konstrukce s dolní mostovkou společnou pro obě převáděné koleje.
Tvarově byl návrh mostu ovlivněn požadavkem investora na vytvoření "vstupní brány" do města Plzně.
Nosná konstrukce je trámová vyztužená obloukem (Langrův trám). V podélném směru je most navržen ve sklonu nivelety TK 6,817 %o a konstrukčně jsou prvky nosné konstrukce kolmé k niveletě.

Popis nosné konstrukce

Rozpětí výztužného nosníku je L = 16 x 3,0 m = 48,0 m. Osová vzdálenost nosníků 11,90 m je dána požadovaným mostním průjezdní průřezem MPP 3,0 R v koleji č. 1 a MPP 3,0 v koleji č. 2 při vzájemné vzdálenosti os kolejí 4,75 m.

Výztužný nosník je podpírán závěsy ve vzdálenosti 6,0 m a je navržen z otevřeného svařovaného symetrického I profilu. V podporové části v připojení oblouku je průřez nosníku zesílen na trojstěnný uzavřený. Výška nosníku je 2,2 m resp. 2,19 m
ve střední části. Dolní a horní pásnice jsou symetrické z plechu P40x750 mm resp. P35x750 mm ve střední části. K horní pásnici nosníku je z vnitřní strany připojen chodníkový plech P16. Stěna je konstantní výšky 2,12 m z plechu tl. 18 mm
se zesílením v podporové oblasti v délce 2,5 m na 30 mm.

Podporová oblast uzavřeného profilu je vytvořena postupným zaklápěním částmi stěn s připojením obvodovými tupými svary. Na pohledových plochách paty oblouku jsou tupé svary zabroušeny do roviny.

Tvar oblouku je parabolický (2o) se vzepětím 8,50 m tzn. 1/5,65L a excentricita připojení oblouku k nosníku je + 0,55 m. Oblouk je navržen z uzavřeného průřezu obdélníkového tvaru. Výška průřezu oblouku je 750 mm a šířka 750 mm. Horní
pásnice P30x750 mm a dolní pásnice P30x660 mm jsou v konstantní vzdálenosti 640 mm. Stěny z profilu P30x720 mm jsou s přesahem 50 mm přes dolní pásnici. Průřez oblouku je vyztužen vnitřními diafragmaty a styčníkovými plechy závěsů. Dolní
pásnice oblouku je v místech styčníkových plechů závěsu přerušena a k plechům připojena tupými K svary. Ztužení oblouku je rámové ze tří příčlí z uzavřeného obdélníkového průřezu. Na středovou příčli jsou umístěny úchyty pro připojení konzol
trakčního vedení.

Závěsy jsou navrženy z plného tyčového profilu o průměru 125 mm z oceli S 355 NL. Původně navrhované tyče z materiálu S420 NL nebyly použity z důvodu nemožnosti dodržení požadavku na kvalitu povrchu dle ČSN EN 10 163-3. Dle stanoviska hutí je u této oceli na tyčových profilech zvýšené riziko výskytu povrchových trhlinek.

Dílenský styk byl proveden pouze na tyčích délky 7,28 m ve středu rozpětí (max. dodací délka tyče byla 6,8 m). K oblouku a výztužnému nosníku jsou závěsy připojeny přes styčníkové plechy. Zakončení závěsů ve styčníkovém plechu je v kruhovém výřezu. Náběh styčníkového plechu na závěsu je navržen plynulý o poloměru r = 200 mm s omezením vrubů.

Obr.2 Podélný a příčný řez styčníkovým plechem závěsu

V místech připojení závěsu k výztužnému nosníku je navržen v horní pásnici eliptickým výřez 200x710 mm pro průchod styčníkového plechu, který je zapojen do stěny nosníku. Detaily připojení závěsu k výztužnému nosníku byly odvozeny
ze vzorových listů Německých drah DB RZ 804.9010 STB.

Mostovka je navržena jako ortotropní, s mezistyčníkovými příčnými výztuhami v polovině délky mezi závěsy tj. ve vzdálenosti 3000 mm. Detaily ortotropní mostovky jsou navrženy dle zásad ČSN 73 6205, příloha D s přihlédnutím k návrhu evropské
normy ČSN P ENV 1993-2. Plech mostovky konstantní tloušťky 14 mm je podepřenpodélnými trapézovými výztuhami v osové vzdálenosti 830 mm. Trapézová výztuha lichoběžníkového tvaru z plechu tl. 8 mm je navržena konstantní výšky 350 mm
a lineárně proměnné šířky od 250 mm k 380 mm u plechu mostovky.

Trapézové výztuhy prochází ve stojinách příčných výztuh otvory „jablkovitém“ tvaru. Příčné výztuhy jsou navrženy jako svařované obrácené T-profily. Stěny příčných výztuh jsou z plechu tloušťky 18 mm. Pásnice příčné výztuhy je konstantního průřezu P30x550 mm. Dno žlabu má střechovitý tvar ve sklonu 3% směrem ke středu nosné konstrukce, kde jsou umístěny odvodňovací vpusti.

Nosná konstrukce je vyrobena z oceli S 355 J2 (K2) s výjimkou stěn příčných výztuh a styčníkových plechů závěsů, které jsou navrženy z oceli S 420 NL. Z důvodu urychlení dodávky z válcovny byly některé plechy dodány v jakosti S 460 NL.

Obr.3 Příčný řez mostem (střed rozpětí)

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)