Hledej
22.8.2008  |  Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická

Vybrané problémy z realizace mostních staveb a jejich řešení, část II.

Transportbeton
Fotogalerie...

PROBLÉMY PŘI REALIZACI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – POŽADAVKY NA
BETON

Požadavky na beton pro konstrukce jsou uvedeny v TKP staveb státních drah,
kapitole 17: „Základní požadavky na beton musí být specifikovány v projektové
dokumentaci. Kompletní specifikace musí být uvedena v technologickém předpisu
zpracovaném zhotovitelem (dodavatelem) stavby. Jedná se o požadavky z hlediska:
zpracování a ukládání čerstvého betonu, pevnostních parametrů, trvanlivosti, vlivu na
výztuž, a další požadavky.“ (citace z TKP, kapitoly 17).
Přesto se v projektové dokumentaci setkáváme s tím, že beton jedné částí konstrukce
je jinak specifikován ve výkresové části a jinak v technické zprávě, což je dle kapitoly
17 a výše uvedeného absolutně nepřípustné. Vždy je nutné dbát, aby specifikace
betonu byla shodná ve všech částech projektové dokumentace.
V dokumentaci dodavatele - v technologickém předpisu musí být specifikace betonu
upřesněna včetně ukládání betonové směsi do konstrukce a jejího ošetřování (tzn.
minimální doba, způsob atp.). Technologický předpis musí být před zahájením prací
odsouhlasen zadavatelem. Přesto je často dovezen na stavbu jiný beton, než byl
požadován projektovou dokumentací. Tento beton nesmí být použit bez předchozího
odsouhlasení změny projektu zadavatelem a dodavatelem projektové dokumentace
(projektantem).
V poslední době se opakuje problém s výslednými vlastnostmi betonu, především
nesplněné požadované pevnostní parametry. Dle výsledků z betonárky jsou
požadované vlastnosti betonu vyhovující. Kde se dopátrat důvodu nevyhovující
pevnosti? Může to být způsobeno jednak nedodržením doby přepravy a
zpracovatelnosti betonové směsi, v mnohých případech dochází k překročení této
lhůty. Dalším důvodem může být čekání na stavbě přes stanovenou dobu
zpracovatelnosti směsi. V těchto případech je možné vidět, že jsou přidávány přísady
do betonové směsi, což ovlivňuje výsledné vlastností ztvrdlého betonu. Tyto vlastnosti
mohou být ovlivněny nerespektováním zásad pro používání přísad dle TKP kapitoly 17
a ČSN EN 206-1. Například po přidání ztekucující přísady na stavbě je třeba nechatsměs před použitím min. 5 minut promíchávat. Tento postup musí být ověřen
poloprovozní zkouškou, provedenou v místě ukládání betonu a lze ho použít po
odsouhlasení stavebním dozorem. Nedodržením tohoto postupu dochází
k znehodnocení konečných vlastností betonu.
Pokud je navržen provzdušněný beton, je nutné dle ČSN EN 206-1 (Beton - Část 1:
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda) provzdušněný beton v autodomíchávači
neustále rotačně míchat, aby nedocházelo k vytěsňování vzduchu. Přesto se můžeme
na stavbách setkat se situací, kdy autodomíchávač po příjezdu na stavbu má vypnutý
motor, avšak tím se také zastaví rotace míchání. Tímto zásahem dochází v betonové
směsi ke změně jejích vlastností, výsledný beton nemá vlastnosti specifikované
projektovou dokumentací.
Dle TKP, kapitoly 17 je požadováno: „Zrající beton je nezbytné udržovat nejméně po 7
dní ve vlhkém stavu.“ Přesto častým jevem na stavbách je zkracování této doby
ošetřování. Při ošetřování a ochraně mladého betonu je nutné dále dodržet podmínky
stanovené v ČSN P ENV 13670-1.
Povrch betonu se nesmí ošetřovat nástřikem filmotvorné látky s parotěsnými účinky,
pokud se bude na něj betonovat další vrstva nebo budou použity ochranné nátěrové
systémy, případně bude tvořit podklad pro izolaci. Pokud bude nástřik proveden, je
nutné povrch před dalšími pracemi mechanicky očistit.
Součástí Technologických předpisů betonáže musí být (tato část dokumentace
dodavatele často chybí) kontrolní a zkušební plány, aby nedocházelo k opomenutí
provádění kontrolních zkoušek čerstvé betonové směsi i ztvrdlého betonu. Zkoušky
musí, dle požadavku TKP kapitoly 17, provádět akreditovaná zkušební laboratoř. Typy
a četnost zkoušek musí být dle TKP, kapitoly 17 uvedeny v kontrolním zkušebním
plánu, který je nedílnou součástí technologického předpisu. Technologický předpis
(včetně kontrolního a zkušebního plánu!) musí být odsouhlasen zadavatelem. Potom
nemůže dojít k situaci, kdy se na stavbě těsně před příjezdem autodomíchávače rychle
shání akreditovaná laboratoř a s těžkým srdcem se pozastavujete betonáž. Škody
pramenící z takových opomenutí jsou zbytečné. Dodavatel tímto způsobem přichází o
často drahocenný čas a peníze pouhou nezodpovědností svých zaměstnanců.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)