Hledej
5.4.2005  |  Lubomír Tichý

Předpisy pro mostní objekty a výzkumné projekty MDS

ilustrační foto
- ilustrační foto

Ing. Lubomír Tichý, CSc., Ministerstvo dopravy a spojů, odbor pozemních komunikací

Přehled a vazby mezi předpisy pro navrhování, zhotovení, kontrolu, prohlídky, diagnostický průzkum, údržbu, opravy a rekonstrukce mostních objektů pozemních komunikací (vybrané právní předpisy, ČSN, technické předpisy MDS ad.).Přehled řešených projektů výzkumu a vývoje MDS pro mostní objekty PK.

1. Vybrané právní předpisy

 • z.č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích (PK) , ve znění z.č.102/00 Sb. , z.č. 132/00 Sb. a z.č. 489/01 Sb.
 • vyhl.č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o PK, ve znění vyhl.č. 300/99 Sb. , č.355/00 Sb. a č. 367/O1 Sb.
 • z.č. 50/76 Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů, úplné znění z.č.109/01 Sb.
 • z.č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění z.č. 71/00 Sb. a z.č.102/01 Sb.
 • nař. vl. č.178/97 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky,ve znění nař. vl. č. 81/99 Sb. a pozdějších předpisů
 • z.č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění z.č. 148/96 Sb., z.č. 93/98 Sb., z.č. 28/00 Sb., z.č. 256/00 Sb., z.č. 39/01 Sb. a z.č. 142/01 Sb.
 • z.č. 266/94 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 254/01 Sb., vodní zákon
 • z.č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění z.č. 132/00 Sb. a z.č. 100/01 Sb.
 • z.č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák. opatření č. 347/92 Sb. a z.č. 289/95 Sb. a prov. vyhl. č. 395/92 Sb.

2. Vybrané základní rezortní předpisy MDS

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), 11. kap., 8/98,

Pragoprojekt, R-ware (CD)

 • kap. 1 - Všeobecně
 • kap. 2 - Umístění a prostorové uspořádání PK
 • kap. 6 - Mostní objekty a konstrukce
 • kap. 8 - Vybavení a příslušenství PK

Dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK (DP-D), Všeobecné DP-D, 4/95, PGP, R-ware (CD)

Metodický pokyn k sestavení zvláštních dodacích podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby PK, 6/00, PGP, R-ware (CD)

Technické kvalitativní podmínky staveb PK (TKP), 30 kap., PGP, R-ware (CD)

kap. 1 - Všeobecně 9/98, 4/00, revize 2002-3
kap. 7 - Hutněné asfaltové vrstvy 5/99
kap. 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 4/01
kap. 16 - Piloty a podzemní stěny 1/98, 2002
kap. 18 - Beton pro konstrukce l/97, 2/98 zm., revize 2002
kap. 19 - Ocelové mosty a konstrukce 1/98, 2002
kap. 20 - Pylony a mostní závěsy 4/00
kap. 21 - Izolace proti vodě 5/96, revize 2002
kap. 22 - Mostní ložiska 4/00
kap. 23 - Mostní závěry 4/00
kap. 29 - Zvláštní zakládání l/98
kap. 31 - Opravy betonových konstrukcí 5/99

Dodací podmínky staveb PK (DP), 3. sv., 7/95, PGP, R-ware (CD), revize 2002
Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK, 4/01, Dodatek 3 – 4/02
Valbek Liberec, R-ware (CD)
 • Popisovník prací staveb PK
 • Soupis prací stavby -metodický pokyn na sestavení a použití
 • Soubor položek staveb PK

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, 12/99, PGP, R-ware (CD)
Met. pokyn - Výkon stavebního dozoru na stavbách PK, l995, PGP, R-ware (CD
Met. pokyn - Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK, Věstník dopravy 6/98
Metodický pokyn - Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) - Věstník dopravy 9/01 + 1/02 (Zásady +
Metodické pokyny k jednotlivým 6 oblastem SJ-PK)

3. Vybrané ČSN

 • 01 3467 - 87 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
 • EN ISO 9000, 9001, 9004 – 01 Systémy managementu jakosti – Zásady a slovník,Požadavky, Směrnice pro zlepšování výkonnosti
 • P ENV 1504-9 (73 2101) - 00 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody- Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů
 • 73 2400 - 89, zm. a,b,c,4 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
 • 73 2401 - 89 , zm. a, 2,3 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
 • EN 2O6-1 (73 2403) – 01, zm.1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 • P ENV 13670-1 (73 2400) – 01 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
 • 73 2603 - 96 Provádění ocelových mostních konstrukcí
 • 73 6101 - 00 Projektování silnic a dálnic, revize 2002
 • 73 6200 - 77, zm. a,b Mostní názvosloví
 • 73 6201 - 95 , zm. l Projektování mostních objektů
 • P ENV 1991-3 (73 62O3) - 97 , zm. l Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů dopravou
 • 73 6203 - 87, zm. a,b Zatížení mostů
 • 73 62O5 – 99 Navrhování ocelových mostních konstrukcí
 • P ENV 1993-2 (73 6205) - 99 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2:Ocelové mosty
 • P ENV 1994-2 (73 2089) – 98 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 2: Ocelobetonové mosty
 • 73 6206 - 72, zm. l, 2 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
 • 73 6207 - 93, zm. l Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu
 • P ENV l992-2 (73 62O8) - 98 Navrhování betonových konstrukcí -Část 2: Betonové mosty
 • 73 6209 - 96 Zatěžovací zkoušky mostů
 • 73 6212 –95 Navrhování dřevěných mostních konstrukcí
 • 73 6213 – 95 Navrhování zděných mostních konstrukcí
 • 73 6220 - 96 Zatížitelnost a evidence mostů PK
 • 73 6221 - 96 Prohlídky mostů PK
 • 73 6223 – 95, zm. 1 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a protiúčinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi celostátních drah a vleček
 • 73 6242 - 95 Navrhování a provádění vozovek na mostech PK
 • 73 6244 - 99 Přechody mostů PK
 • 73 6266 - 96 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace
 • EN 1337 (73 627O). Stavební ložiska
  • Část 1: Všeobecná pravidla navrhování (2002)
  • Část 9: Ochrana (1999)
  • Část 11: Doprava, skladování a osazování (1999)
  • Další části v přípravě 2002.
 • P 74 2871 - 96 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení

Průběžně jsou zaváděny EN do ČSN podle doporučení přísl. TNK ČSNI.

4. Vybrané technické podmínky MDS

 • TP 37 Provádění prefa a monolitických čel silničních propustků, 1990,IMOS
 • TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu, 1990,IMOS
 • TP 42 Opravy ocelových nosných konstrukcí silničních mostů – metody a technologie ke zvýšení zatížitelnosti a prodloužení životnosti, 1990, IMOS
 • TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály, l990, IMOS -TP 54 Provádění železobetonových desek spřažených s prefabrikovanými nosníky mostů PK, l992, IMOS
 • TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem, l994, STRADIS, aktual. 2002
 • TP 63 Ocelová svodidla na PK, l994, Dopravoprojekt
 • TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, l995, IMOS, revize 2002, PONTEX
 • TP 73,74 Zesilování betonových mostů externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet, Technické podmínky, l995, IMOS
 • TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK, l995, Dopravoprojekt
 • TP 76 Geotechnický průzkum pro stavby PK, 2001 , SG-Geotechnika
 • TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů PK, 1995, PONTEX
 • TP 80 Elastický mostní závěr, l995, IMOS, revize 2002, PROMO
 • TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, l996, ŘSD-SDB
 • TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí PK, l996, SVÚOM, revize 2002, SMP
 • TP 86 Mostní závěry, l997, PROMO
 • TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích, l997, IMOS
 • TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům, 1997,IMOS
 • TP 9O Používání provizorních mostů z MS v civilním sektoru, l997, PONTEX
 • TP lOl Výpočet svodidel, l998, Dopravoprojekt
 • TP lO4 Protihlukové clony podél PK, l998, ŘSD, revize 2002, PROMO
 • TP lO6 Lanová svodidla na PK, l998, Dopravoprojekt, Dodatek l - 2001
 • TP lO7 Odvodnění mostů PK, 2002, SMP
 • TP llO Používání provizorních mostů systému Mabey Univerzal, l998, PONTEX
 • TP ll3 Značky a symboly pro výkresy PK, l998, ÚDI Praha
 • TP ll4 Svodidla na PK (zatížení, stanovení úrovně zadržení, navrhování „jiných“ svodidel), l998, Dopravoprojekt, změna 2002
 • TP ll5 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem, l999, Nievelt Labor Praha
 • TP l20 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK, 2000, PROMO
 • TP 121Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK, 2002, PONTEX
 • TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce PK, 1999, JEKU Praha
 • TP 128 Ocelové svodidlo NH 4 , l999, Dopravoprojekt, změna 2002
 • TP 129 Zkoušení a schvalování svodidel, 1999, Dopravoprojekt
 • TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu, 2000, SVÚOM
 • TP 137 Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách PK, 2000, ŘSD
 • TP 139 Betonové svodidlo, 2000, Dopravoprojekt
 • TP 140 Dřevoocelové svodidlo, 2000, Dopravoprojekt
 • TP 144 Doporučení pro navrhování nových a posuzování stávajících betonových mostů PK, 2001, ČVUT
 • TP Ekologické mostní objekty na PK, 2002
 • TP Injektování kabelových kanálků mostních konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu, 2002, PONTEX
 • TP 149 Zatížitelnost mostů PK v návaznosti na EN, 2001, ČVUT
 • TP Zásady pro omezení vzniku trhlin v betonových mostech, 2002, PONTEX
 • TP 155 Betonové mosty a konstrukce staveb PK, 2002, PROMO
 • TP Provizorní mosty MAMUT, 2002, PONTEX
 • TP Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu, 2002
 • TP Elastomerová ložiska, 2002, PGP
 • TP Izolace mostů PK, 2002

Na základě dohody mezi ČKAIT a MDS jsou TP a VL MDS vydány souborně v elektronické formě na CD (stav k 12/01).

5. Vybrané další technické předpisy MDS

 • Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 4 Mosty, l2/98, PONTEX, aktual. 2002
 • Vzorové listy oprav mostních objektů PK (VLO), 5/00, PONTEX
 • Met. pokyn Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostů PK,1995, PONTEX
 • Sm pro používání mostů z TMS v civilním sektoru, l992, PONTEX
 • Sm pro používání provizorních mostů BB v civilním sektoru, l992, PONTEX
 • Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů 11 kapitol, l997,IMOS
 • Katalog závad mostních objektů PK, 2000, PONTEX, (i na CD)
 • Pokyny pro jednorázové zvýšení zatížitelnosti silničních mostů, l990, PGP, PONTEX
 • Pokyny pro posuzování technického stavu a pro zvýšení trvalé zatížitelnosti betonových silničních mostů, l990, PGP, PONTEX
 • Zásady pro vypracování projektu diagnostiky a údržby betonových mostů, l988, MDS
 • Prováděcí pokyny ke stanovení zatížitelnosti mostů dle změny a) ON 73 6220, l985, doplňky - tabulky zatížitelnosti kleneb, l988, pomůcka pro určování zatížitelnosti starších mostů, l989, ŘSD
 • Vzorové projekty údržby a oprav silničních mostů, 5 sv., l985-87, IMOS
 • TSm Silniční železobetonové mosty z monolitických konstrukcí dl. 3,6-9,0 m, l990,PONTEX
 • Typové podklady a směrnice pro mostní konstrukce prefabrikované (nosníky spřaženy s železobetonovou monolitickou deskou): ŽMP 62/88,89,90, IZM (MJ), KU-M, VST-88, 92, VSTI 2000, I-9O, T-93, AMOS l.0, I-DZ, TT-DZ, ocelové I-nosníky
 • TyP Rámové mosty, propustky a podchody IZM (l989), TyP Trubní propustky PK (l99l), Dopravoprojekt
 • TSm Vysoké mezilehlé podpěry pro mosty rozpětí nad 3O m + TP 5O pro provádění a údržbu, l99l, Dopravoprojekt
 • Spodní stavby mostů SVB-82 (l987), SVB-84 (l985), SVB-88 (l988), Dopravoprojekt -TP pro návrh a používání mostních elastomerových ložisek vyztužených, 1989,SILMOS
 • TePo Výměna mostních ložisek, l991, SILMOS

Typové podklady a směrnice lze využít po konstrukčních úpravách vyvolaných novými ČSN, předpisy a jejich změnami a požadavky objednatele.

Oznámení o vydání technických předpisů MDS jsou uveřejňována ve Věstníku dopravy. Organizace v přehledu jsou distributory předpisů.

Technické předpisy MDS jsou zpravidla realizačními výstupy projektů výzkumu a vývoje pro dopravu.

6. Projekty výzkumu a vývoje MDS pro mostní objekty PK

 • 803/120/107 Časová závislost korozního procesu a problematika predikce životnosti železobetonových a předpjatých konstrukcí, 2003, SVÚOM Praha
 • 803/120/108 Stanovení metodiky monitorování stavu výztuží železobetonových a předpjatých konstrukcí, 2003, CDV Brno
 • 803/120/110 Modely zatížení mostních konstrukcí teplotou a mimořádným zatížením podle zásad Eurokodů, 2003, KÚ ČVUT
 • 803/120/112 Využití modální analýzy pro hodnocení mostních konstrukcí, 2003, ČVUT
 • 803/120/113 Systém hospodaření s mosty, 2003, PONTEX
 • 8O3/120/114 Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách PK, 2003, KÚ ČVUT
 • 803/120/115 Využití vláknových kompozitů k zesilování mostů, 2003, KÚ ČVUT
 • 803/120/116 Zatížení a zatížitelnost mostů pozemních komunikací v návaznosti na evropské normy, 2003, ČVUT
 • 8O3/12O/118 Vysoce hodnotné betony pro mostní objekty PK, 2003, SŽ Praha
 • 803/120/124 Zřizování cementobetonových vozovek na mostech, 2003, PONTEX Praha
 • 803/030/106 Vliv únavy na únosnost zesílené konstrukce těžké mostové soupravy, 2003, ČVUT
 • Realizační výstupy projektů jsou zpravidla technické podmínky MDS.

7. K platnosti a závaznosti norem a předpisů

PK je nutno zajistit ochranu veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, nezbytnou jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla. Orgány a organizace uplatňují ČSN a technické předpisy MDS jejich uvedením (odkazy) v rozhodnutích, povoleních, smlouvách o dílo, při zadávání veřejných zakázek, posuzování dokumentace a dozoru na stavbách. Tím se předpisy stanou pro dané dílo závaznými. Pro uzavření SoD se využívají TKP (TKP-D) MDS, příp. zpracované ZTKP, které se na ČSN a technické předpisy odvolávají a upřesňují je, uzavřením SoD se stávají ČSN a TP pro dokumentaci a/nebo stavbu závaznými. Posloupnost závaznosti technických předpisů je ZTKP-TKP-ČSN-TP-VL. Přehled předpisů je v tabulce.

Soubor: VDP+ZDP+TKP+ZTKP+DZS (vč. Soupisu dle OTSKP)=zadávací dokumentace stavby (určující předmět zadání) + předmět (základní část) SoD.

Soubor: VDP-D+ZDP-D+TKP-D+ZTKP-D+ dokumentace předchozího stupně + příp. TKP staveb = zadávací dokumentace na zhotovení dokumentace stavby + součást SoD.

Platné ČSN a technické předpisy MDS je nutno dodržovat i když jsou „nezávazné“, dodržení všech ČSN uvedených v příloze č. l vyhl.č. lO4/97 Sb. (a návazných technických předpisů pro PK) se považuje za splnění požadavků stanovených vyhláškou č. lO4/97 Sb. a zákonem č. l3/97 Sb.Dodržování platných ČSN a TP je rovněž nezbytné ke splnění požadavků stavebního zákona. Předpokládá se, že celostátní předpisy MDS budou plně využívány a dodržovány i v krajích (tedy i na silnicích nižších tříd) a také ve městech a obcích na místních komunikacích.

Při posuzování shody dle z.č. 22/97 Sb. ve znění z.č. 71/00 Sb. a z.č. 102/01 Sb. a nař. vl. č. l78/97 Sb. ve znění nař. vl.č. 81/99 Sb. je nutno respektovat i požadavky technických předpisů MDS.

V odůvodněných případech se lze od ustanovení platných ( a nyní již všech „nezávazných“) ČSN a technických předpisů MDS odchýlit na základě „souhlasu s odchylným řešením“, vydaným zpravidla při splnění určitých (v něm uvedených) podmínek, které pokud možno eliminují možné nepříznivé účinky navrženého technického řešení. Vydáváním souhlasů s odchylným řešením MDS pověřilo Ředitelství silnic a dálnic ČR - technický úsek, v závažných případech odchylek může souhlas vydat MDS.Příp. použití cizích norem je vždy výjimečné a rovněž podléhá souhlasu s odchylným řešením. Případ postupu mimo rámec platných norem a předpisů je nutno pokládat za nepřípustný.

Soubor technických předpisů MDS je průběžně doplňován a aktualizován - dle potřeb oboru PK a stavu vědeckotechnických poznatků.Předpisy musí být plně využívány a dodržovány tak, aby přispívaly k řádnému výkonu státní a majetkové správy a tedy i zajištění jakosti, bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti PK, ochraně zdraví a životního prostředí.

Distributoři předpisů MDS:

 • ČKAIT – Informační centrum, Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel. 02/27090211
 • ČVUT-fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.:02/24354623
 • Dopravoprojekt, Kounicova l3, 658 3O Brno, tel. O5/49123133
 • IMOS, div. Silniční vývoj, Olomoucká 174, 627 00 Brno, tel. O5/48129342
 • JEKU, Limuzská 8, 100 00 Praha 10, tel. O2/72702597
 • Nievelt Labor Praha, Houdova 18, 158 00 Praha 5, tel. O2/67193402
 • PONTEX, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel. O2/44462277
 • Pragoprojekt, K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4, tel. O2/41440770
 • PROMO, K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4, tel. 02/4144770
 • R-Ware, Černokostelecká 1623, 251 01 Říčany, tel.: O204/621369
 • ŘSD, Čimická809, 181 21 Praha 8, tel. O2/8557423
 • ŘSD-SDB, Mojmírovců 5, 7O9 OO Ostrava, tel. O69/6632993
 • SG-Geotechnika, Geologická 4, 152 OO Praha 5, tel.: O2/51816241
 • SILMOS, Křižíkova 7O, 612 00 Brno, tel. O5/41633315
 • SMP CONSTRUCTION, Na Florenci 33, 113 16 Praha l, tel.: O2/24812206
 • STRADIS, tř. kpt. Jaroše 39a, 602 00 Brno, tel. 05/570786
 • SVÚOM, U měšťanského pivovaru 4, 170 04 Praha 7, tel. 02/801297
 • ÚDI, Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, tel. 02/24215195
 • VALBEK, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, tel. O48/5103336
 • Věstník dopravy, ČD, DOP, Zásobovací sklad Praha, Želivského 3, 13O 73 Praha 3, tel.O2/24625233

Soubor předpisů a dokumentací pro pozemní komunikace.

úroveň/ sféra ČR MDS objednatel (investor)
právní * občanský zákoník
* obchodní zákoník
* stavební zákon
* zákon o ZVZ
* zákon o výrobcích
...............
* zákon o pozemních komunikacích 13/97, 102/00, 132/00, 489/01
* prováděcí vyhláška 104/97, 300/99,355/00, 367/01
 
administrativní * usn. vlády 97/93 (sbližování předpisů ES)
* usn. vlády 631/93 a aktualizace (rozvoj dálnic a čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla)
.......................
* Směrnice pro dokumentaci staveb PK
* Metodické pokyny
-SJ-PK
-Výkon stavebního dozoru
-Oprávnění k prohlídkám mostů
............................
* Zadávání veřejné zakázky
smluvní   * Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK
* Všeobecné dodací podmínky staveb PK
* Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
...............................
* Zvláštní dodací podmínky pro dokumentaci stavby PK
* Zvláštní dodací podmínky stavby PK
* Soupis prací stavby PK
technická * ČSN
* ČSN EN
* ČSN ISO
* Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK
* Technické kvalitativní podmínky staveb PK
* Technické podmínky MDS
* Vzorové listy staveb PK
* Katalogy
......................................
* Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci stavby PK
* Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby PK
* Dokumentace pro zadání stavby PK

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)