Hledej
26.6.2009  |  Ing. Emil Macháček, Ing. Jiří Tesař

Optimalizace trati st. hranice SR – Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší, přestavba železničního tunelu Jablunkovský č.2, část II.

obr. 2
Fotogalerie...

RAŽENÁ ČÁST TUNELU
Začátek raženého tunelu je v TM 24, konec je v TM 588. Délka raženého úseku tunelu
je 564 m. Konstrukce ostění raženého tunelu je navržena jako dvouplášťová
58
s mezilehlou foliovou hydroizolací tl. 3 mm. Minimální tloušťka definitivního ostění
tunelu je 400 mm (resp. 500 a 600 mm) ve vrcholu horní klenby. Směrem k opěří se
tloušťka ostění zvětšuje. Pro ražby byly v projektu navrženy tři technologické třídy
výrubu Nové rakouské tunelovací metody (dále jen NRTM) 3, 4 a 5.
Ražená část nového dvoukolejného tunelu je budována v pěti fázích:
− V první fázi je provedeno zajištění boku stávajícího jednokolejného tunelu
Jablunkovský č. 2 stříkaným betonem a PG kotvami, doplněné o injektáž
za ostěním s využitím těchto kotev.
− Ve druhé fázi je vyražena kalota tunelu, která je ihned zajištěna primárním ostěním.
Dále rozebrána část klenby stávajícího jednokolejného tunelu.
− Ve třetí fázi je postupně bourána převážná část starého tunelu se současnou
ražbou zbytku profilu. Následně je celý profil zajištěn primárním ostěním
ze stříkaného betonu.
− Ve čtvrté fázi bude provedena uzavřená mezilehlá hydroizolace.
− V páté se vybuduje sekundární ostění tunelu.
Záchranné výklenky v tunelu mají jednotný rozměr a jsou provedeny vstřícně po obou
stranách tunelu, vždy ve středu každého lichého tunelového pasu. Vzájemná osová
vzdálenost v podélném směru je 24 m.MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Ražená část rekonstrukce jednokolejného tunelu na tunel dvoukolejný byla zahájena
15. 4. 2008 v technologické třídě NRTM 5. Postup ražby tunelu zkomplikovala dne
4. 5. 2008 v nočních hodinách mimořádná událost ve staničení TM 56,4 m, kdy došlo
při provádění razících a vyztužovacích pracích k závalu v délce 7 m včetně
vykomínování na povrch. Ihned bylo svoláno místní šetření a byla přijata následující
opatření pro zmáhání závalu:
59
− zajištění vypadaného materiálu uvnitř tunelu přisypáním rubaniny, vyztužení sítí
a stříkaným betonem,
− podstojkování přístropí kaloty v ose tunelu dřevěnými stojkami,
− vyplnění kráteru prostým betonem a následným zásypem kráteru jílovitým
materiálem včetně zhutnění,
− provedení mikropilotového deštníku po celém obvodě raženého profilu (vyjma
počvy) délky 12 m včetně injektáže s cílem co nejvíce vyplnit dutiny závalu,
− další ražba prováděná vertikálně členěným výrubem kaloty s kotvením pomocí IBO
kotev délky 6 m na levé straně.
Na základě této skutečnosti byly doplněny tři nové modifikace nejtěžší třídy výrubu
NRTM 5; třídy 5a, 5b a 5c s uzavřením profilu kaloty protiklenbou po celé délce.
Opatření byla úspěšná a další ražby již nepřinesly žádná mimořádná překvapení. Dne
2. 8. 2008 od staničení TM 89,9 m se na základě vyhodnocení konvergenčních měření
přešlo z ražby kaloty členěným výrubem na ražbu kaloty plným profilem s protiklenbou
(technologická třída NRTM 5a).
Znalecké vyjádření k otázkám příčiny havárie tunelu Jablunkovský č. 2, zpracované
prof. J. Aldorfem, stanovuje jako příčinu havárie a závalu pouze faktory, které souvisejí
s náhlou změnou přírodních geotechnických podmínek v místě havárie a v důsledku
toho se vznikem zatěžovacího stavu ostění, který způsobil překročení jeho únosnosti.
Do konce roku 2008 ražba v technologické třídě 5a postoupila do staničení TM
340,0 m. Závěr z technicko-poradní komise z prosince 2008 je razit v technologické
třídě NRTM 5a i nadále. Práce probíhají podle aktualizovaného harmonogramu
postupu prací s termínem prorážky v 05/2009.ÚNIKOVÁ ŠTOLA
Výstavba únikové štoly začne až po převedení provozu do nového dvoukolejného
tunelu. Po úpravě povrchu se provede položení mezilehlé foliové izolace tl. 3 mm, která
je navržena v celém profilu tunelu.
60
Jako poslední bude vybudováno definitivní ostění se spodní klenbou, na kterou se
provede pochozí vrstva spádového betonu C 16/20, která bude střechovitě
vyspádována ve sklonu 1% do dvojice povrchových žlábků vedoucích podél stěn.
Definitivní ostění klenby a opěr je navrženo ze železobetonu C25/30 v tloušťce
350 mm. Spodní klenba je navržena ze železobetonu C25/30 v tloušťce max. 860 mm.
Betonáž se předpokládá po sekcích délky 12 m do jednostranného bednění.
Stávající portál tunelu bude zachován, provede se sanace ostění a odvodňovacích
žlabů okolo portálu. V čelní stěně únikové štoly se osadí ocelové dvoukřídlé dveře
o rozměru 3,0 x 2,5 m.
PROPOJKA (PŘETLAKOVÁ KOMORA)
Část únikové cesty bude budována v nově vyražené propojce mezi stávajícím
jednokolejným tunelem Jablunkovský č. 1 a nově budovaným dvoukolejným tunelem.
Celková délka propojky je 16 m. Propojka bude zaústěna do dvoukolejného tunelu
v místě výklenku.
VYBAVENÍ TUNELU
Po obou stranách ostění tunelu bude veden služební chodník šířky 929 mm, ve kterém
budou uloženy kabelovody pro rozvody inženýrských sítí. V prostoru před výklenky
budou na kabelovodech provedeny šachty 1,0 x 0,5 m zakryté ocelovými poklopy,
ze kterých budou vyústěny chráničky pro rozvody elektroinstalací a měření bludných
proudů. Kabelovody budou v prostoru před portály zakončeny v plastových šachtách
Polyvault o rozměru 800 x 1690 x 1220 mm, které budou zakryty typovým ocelovým
poklopem. Osvětlení tunelu je navrženo po obou stranách zářivkovými svítidly po 12 m.
Odvodnění kolejového lože je řešeno vyspádováním v příčném směru ve sklonu 3 %
směrem ke střední tunelové stoce, o profilu 350 mm a je navržena ve sklonu tunelu.
Po celé délce tunelu bude umístěn do chodníkového ústupku na levé straně požární
suchovod DN 100 mm z PE potrubí. V každém lichém záchranném výklenku
(tj. ve vzdálenosti po 48 m) budou do šachet 800 x 800 mm vyvedeny výtokové
rychlouzavírací ventily DN 52.
Mezi záchrannými výklenky bude umístěno po obou stranách tunelu madlo z ocelové
trubky. Portály budou opatřeny ochrannou konstrukcí se sítí, která plní funkci
protidotykové zábrany.
V klenbě tunelu budou umístěny závěsy trakčního vedení pro obě koleje,
ukolejňovacího lana a zesilovacího vedení. Na definitivním ostění tunelu budou
umístěny staničníky.
ZÁVĚR
Stavba má charakter rekonstrukce stávajícího tunelu, jehož výstavba a provoz
zasahuje do období Rakouska-Uherska, prochází přes první republiku až
do současnosti. Během této doby byl tunel několikrát rekonstruován, ale i přes tyto
částečné rekonstrukce zanechal čas na tunelu značné stopy poškození.
Z historických dokladů, z provedených průzkumů a z vlastní realizace ražby je
rekonstrukce tohoto tunelu značně obtížná. Pro komplikovanou geologickou stavbu
zájmového území, složité hydrogeologické poměry, území tektonicky narušené, je
proto přestavba tunelu značně náročná jak časově, tak technicky i ekonomicky.
O dalším průběhu výstavby Vás budeme průběžně informovat.

obr. 2 Vjezdový portál tunelu Jablunkovský č. 2 - zahájení ražby

obr. 3 Tunel Jablunkovský č. 2 – ražba vertikálně členěným výrubem kaloty

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)