Hledej
14.9.2007  |  Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická

Železniční mostní objekty - předpisy a schválené izolační systémy, část IV.

5.3 MOSTNÍ VZOROVÉ LISTY (MVL)

MVL 100 -  Soustava mostních vzorových listů
MVL 101 -  Prostorové uspořádání mostů
MVL 102 -  Přechody mezi nosnými konstrukcemi, mezi nosnou konstrukcí a opěrou, mezi spodní stavbou a tělesem železničního spodku
MVL 120 -  Vzorový statický výpočet plnostěnné ocelové konstrukce s horní mostovkou a kolejovým ložem
MVL 121 -  Vzorový statický výpočet plnostěnné ocelové konstrukce s dolní mostovkou a mostnicemi
MVL 122 -  Vzorový statický výpočet plnostěnné ocelové konstrukce s dolní mostovkou a kolejovým ložem
MVL 123 -  Vzorový statický výpočet příhradové ocelové konstrukce s dolní mostovkou a kolejovým ložem
MVL 124 -  Vzorový statický výpočet ocelobetonové konstrukce spřažené, s horní mostovkou, s plnostěnnými nosníky
MVL 130 -  Vzorový statický přepočet a výpočet zatížitelnosti ocelové konstrukce plnostěnného mostu s dolní prvkovou mostovkou
MVL 131 -  Vzorový statický prepočet hlavného nosníka priehradového mosta a stanovenie jeho zaťažitelnosti
MVL 132 -  Vzorový statický přepočet a výpočet zatížitelnosti komorové ocelové konstrukce s přímým uložením koleje
MVL 211 -  Ocelová konstrukce s kolejovým ložem s dolní mostovkou, plnostěnná
MVL 212 -  Ocelová konstrukce s kolejovým ložem s dolní mostovkou, příhradová
MVL 221 -  Ocelová konstrukce s kolejovým ložem s horní mostovkou, plnostěnná
MVL 311 -  Ocelová konstrukce s mostnicemi s dolní mostovkou, plnostěnná
MVL 312 -  Ocelová konstrukce s mostnicemi s dolní mostovkou, příhradová
MVL 511 -  Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky
MVL 554 -  Ocelobetonová konstrukce spřažená, s plnostěnnými nosníky
MVL 701 -  Pružné upevnění koleje na mostech s mostnicemi

MVL 800 až 811 - Vybavení a součásti nosné konstrukce železničních betonových mostů
 MVL 800 - Úvodní část
 MVL 801 - Bezpečnostní záchytné zařízení a zábrany
 MVL 802 - Ochrany proti nebezpečnému dotyku a účinkům výfukových plynů
 MVL 803 - Mostní římsy a chodníky
 MVL 804 - Ochrana výztuže mostu proti účinkům bludných proudů (zrušen)
 MVL 805 - Protihluková opatření na mostě
 MVL 806 - Zajištění prohlídek mostu
 MVL 807 - Odvodnění mostu
 MVL 808 - Izolace proti vodě (zrušen)
 MVL 809 - Dilatační spáry a jejich závěry (nahrazen z větší části  MVL 102)
 MVL 810 - Přechodové mostní pole
 MVL 811 - Ložiska

MVL 916 - Směrnice pro používání komorových mostních provizorií o rozpětí 6,6 m - 8,4 m - 10,2 m
MVL 917 - Směrnice pro používání komorových mostních provizorií o rozpětí 12 - 30 m

5.4  TECHNICKÉ NORMY ŽELEZNIC

TNŽ 73 0423/1989 Přesnost vytyčování tunelů celostátních drah, vleček a městských drah
TNŽ 73 6230/1964  Navrhování rozepřených opěr železničních mostů (existuje jako ON 73 6230)
TNŽ 73 6260/1977 Ocelové podlahy na nosných konstrukcích železničních mostů
TNŽ 73 6261/1992 Uložení mostnic na ocelových nosných konstrukcích železničních mostů
TNŽ 73 6265/1994 Navrhování objektů mostům podobných s ocelovou konstrukcí
TNŽ 73 6277/1994 Ocelová ložiska železničních mostů
TNŽ 73 6280 „Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů“
Tato norma vstoupila v platnost od 1.4.2000. Stanovuje zásady pro navrhování, provádění a kontrolu systémů vodotěsných izolací. Systém vodotěsné izolace (SVI) musí být navržen a garantován výrobcem SVI a následně ověřen SŽDC (dříve ČD) - tzn. SVI musí být vydáno „Osvědčení o shodě s podmínkami OTP“. Předpokládaná životnost SVI je 30 roků, SVI musí být odolný po celou dobu své životnosti proti mechanickému poškození vodotěsné vrstvy i proti teplotnímu namáhání v rozmezí teplot stanovenému ČSN 73 6203. Jsou zde definovány technické požadavky na podkladní konstrukci (pro vodotěsnou vrstvu plnoplošně spojenou s podkladní konstrukcí nebo volně položenou), její úpravy a zkušební metody. Dále jsou zde definovány požadované technické parametry na asfaltové pásové, bezešvé a syntetické fóliové vodotěsné vrstvy včetně zkušebních metod. V návrhu i realizaci SVI je nutné respektovat požadavky na technické vlastnosti tvrdých a měkkých ochranných vrstev. Výrobky pro přípravnou, vodotěsnou a ochrannou vrstvu včetně podkladní konstrukce se podrobují průkazním zkouškám, kontrolám, kontrolním zkouškám a přejímkám. TNŽ 73 6280 určuje jaké zkoušky, za jakých podmínek a v jaké četnosti jsou zkoušky prováděny.

5.5 SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SŽDC Č. 11/2006 „DOKUMENTACE PRO PŘÍPRAVU STAVEB NA ŽELEZNIČNÍCH DRAHÁCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH“

Dnem 30. 6. 2006 (dnem účinnosti této směrnice) pozbyly platnosti Obecné technické podmínky Českých drah, s. o. pro dokumentaci železničních mostních objektů
Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb“ (účinnost od 30.6.2006) určuje požadavky na jednotlivé stupně projektové dokumentace a dokumentaci dodavatele. Již v přípravné dokumentaci stavby musí být určeny zásady řešení a základní požadavky na vodotěsné izolace nosných konstrukcí a spodní stavby (viz příloha č. 1 Směrnice č. 11/2006). V projektu musí být vypracován dokumentaci (projekt) vodotěsných izolací, informativní obsah je v příloze č. 2 této směrnice. Obsah a rozsah dokumentace dodavatele (technologického předpisu) systému vodotěsné izolace určuje příloha č. 5 Směrnice č. 11/2006.

6. ZÁVĚR

Z výše uvedeného stručného přehledu zákonů norem a předpisů je zřejmé, že je jejich aktualizace velice problematická a zdlouhavá již vzhledem k :

  • zavádění nových zákonů a norem (příp. rušení starších),
  • novým poznatkům v oboru mostního stavitelství,
  • organizačním reformám v oblasti státních drah.

Přes všechny výše uvedené problémy dochází k postupné aktualizaci jednotlivých předpisů, případně k tvorbě nových tam, kde nejsou přesné pokyny pro projektování, provádění nebo kontrolu jakosti. 
V současné době dochází k aktualizaci jednotlivých kapitol TKP. Je dokončováno úplné přepracování TKP kapitoly 19 Ocelové mosty a konstrukce. Probíhají práce i na dalších předpisech (např. SŽDC S 3 Železniční svršek, SŽDC S 3/1 Práce na železničním svršku atd.) a normě ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů. Případné připomínky k TKP, norně i předpisům je možné adresovat jejich gestorům.

7. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH SYSTÉMŮ VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ ŽELEZNIČNÍCH MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Stav k 03.11.2006

Označení
Název
Podklad
Přípravná vrstva
Vodotěsná vrstva
Ochranná vrstva
SVI/001/2001
SARNAFIL FPO
beton
textilie
SARNAFIL TG 68
beton nebo geotextilie
SVI/001/2001
SARNAFIL mPVC
beton
textilie
SARNAFIL G 476
beton nebo geotextilie
SVI/002/2001
SARNAFIL mPVC
beton
textilie
SARNAFIL G 476
beton
SVI/002/2001
SARNAFIL FPO
beton
textilie
SARNAFIL TG 68
beton
SVI/003/2001
SARNAFIL mPVC
beton
textilie
SARNAFIL G 476+ SARNAFIL GN 479
beton nebo geotextilie
SVI/003/2001
SARNAFIL FPO
beton
textilie
SARNAFIL TG 68-30 + SARNAFIL TG 68-35N
beton nebo geotextilie
SVI/004/2001
Brabant
beton
žádná nebo penetračně adhezní nátěr
Brabant
geotextilie
SVI/005/2001
Brabant
zhutněná přesypávka
geotextilie
Brabant
geotextilie
SVI/006/2001
Eliminator®
„Osvědčení“
 pozbylo platnost
nově viz
SVI/021/2001
SVI/007/2001
Eliminator®
„Osvědčení“
 pozbylo platnost
nově viz
SVI/022/2001
SVI/008/2001
IMPER  
beton
penetračně adhezní nátěr
PARALON PONTS
beton, AB, LA nebo geotextilie
SVI/009/2001
IMPER  
beton
penetračně adhezní nátěr
PARALON PONTS
beton, AB, LA nebo geotextilie
SVI/010/2001
IMPER  
beton
žádná nebo penetračně adhezní nátěr
PARALON PONTS
beton nebo geotextilie
SVI/011/2001
IMPER  
zhutněná přesypávka
geotextilie
PARALON PONTS
geotextilie
SVI/012/2001
Teranap
beton
žádná nebo penetračně adhezní nátěr
Teranap 431 TP
beton nebo geotextilie
SVI/013/2001
Teranap
zhutněná přesypávka
geotextilie
Teranap 431 TP
geotextilie
SVI/014/2001
TESTUDO 20/P HP
beton
penetračně adhezní nátěr
TESTUDO 20/P HP
geotextilie
SVI/015/2001
TESTUDO 20/P HP
ocel
adhezní nátěr s protikorozními účinky
TESTUDO 20/P HP
geotextilie
SVI/016/2001
TESTUDO 20/P HP
beton
žádná nebo penetrační nátěr
TESTUDO 20/P HP
geotextilie
SVI/017/2001
TESTUDO 20/P HP
zhutněná přesypávka
geotextilie
TESTUDO 20/P HP
geotextilie
SVI/018/2001
TESTUDO 20/P HP
beton
penetračně adhezní nátěr
TESTUDO 20/P HP
geotextilie
SVI/019/2001
CONIPUR 255
ocel
adhezní nátěr
s protikorozními účinky
CONIPUR 255
UV ochrana
SVI/020/2001
CONIPUR 255
beton
penetračně adhezní nátěr
CONIPUR 255
UV ochrana
SVI/021/2001
Eliminator®
beton
penetračně adhezní nátěr
Eliminator
bez ochrany
SVI/022/2001
Eliminator®
ocel
adhezní nátěr
s protikorozními účinky
Eliminator
bez ochrany
SVI/023/2002
Mistral®
beton
penetračně adhezní nátěr
Mistral® C
beton nebo LA
SVI/024/2002
Mistral®
beton
penetračně adhezní nátěr
Mistral® C
beton nebo LA
SVI/025/2003
 Icosit® Elastomastic
ocel
adhezní nátěr
s protikorozními účinky
 Icosit® Elastomastic TF
bez ochrany
SVI/026/2003
 Icosit® Elastomastic
beton
penetračně adhezní nátěr
 Icosit® Elastomastic TF
bez ochrany
SVI/027/2004
Parafor Solo
beton
penetračně adhezní nátěr
Parafor Solo S
beton nebo geotextilie
SVI/028/2004
Parafor Solo
beton
penetračně adhezní nátěr
Parafor Solo S
beton nebo geotextilie
SVI/029/2004
Parafor Solo
beton
žádná nebo penetračně adhezní nátěr
Parafor Solo S
beton

 

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)