Hledej
17.1.2006  |  Jiří Trochta

Resortní předpisy MD ČR a schválené izolační systémy

most v Českých Budějovicích
ilustrační foto - most v Českých Budějovicích

1. Resortní předpisy Ministerstva dopravy ČR s ohledem na izolační systémy na mostech pozemních komunikací v ČR

V souladu se záměry technické politiky a potřebami rozvoje oboru pozemních komunikací zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR (dále jen MD ČR) průběžně tvorbu nových a revize (změny) stávajících rezortních předpisů v daném oboru.

Rezortní předpisy MD ČR, zpracované na základě nejnovějších a ověřených poznatků vědy, techniky a praxe, přinášejí optimální a racionální řešení zejména z hlediska jednotnosti, hospodárnosti, jakosti, životnosti a bezpečnosti prací a objektů staveb pozemních komunikací. Technické podmínky (TP), které jsou součástí rezortních předpisů, umožňují v porovnání s nově koncipovanými českými technickými normami (ČSN) rychlejší zavádění nových poznatků do praxe, detailnější a komplexnější zpracování podle potřeb oboru pozemních komunikací.

U pozemních komunikací je nutno zajistit ochranu veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, nezbytnou jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla. Orgány a organizace uplatňují ČSN a rezortní předpisy MD ČR jejich uvedením (odkazy) v rozhodnutích, povoleních, smlouvách o dílo, při zadávání veřejných zakázek, posuzování dokumentace, dohledu a dozoru na stavbách. Tím se technické normy a rezortní předpisy stávají pro dané dílo závaznými. Při uzavření smluv o dílo se využívají technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D), případně zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby pozemní komunikace (ZTKP), zvláštní technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci stavby pozemní komunikace (ZTKP-D), které se na ČSN a předpisy MD odvolávají a upřesňují je.

V příloze 1 vyhlášky MD ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je uvedeno 66 souvisejících ČSN, z nichž normy č. 1 až 29 jsou označeny jako závazné a normy č 30 až 66 jako doporučené. Dodržení těchto norem (a návazných technických předpisů MD ČR) se považuje za splnění požadavků daných vyhláškou č. 104/1997 Sb., a zákonem č. 13/1997 Sb.

Při posuzování shody výrobků pro stavbu pozemních komunikací podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., případně č. 190/2002 Sb., je nutno respektovat i požadavky předpisů MD ČR.
V odůvodněných případech se lze od ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhlášky MD ČR č. 104/1997 Sb.,a rezortních předpisů MD ČR odchýlit na základě "souhlasu s odchylným řešením", který může vydat Ředitelství silnic a dálnic ČR, zpravidla při splnění určitých (v něm uvedených) podmínek, které eliminují možné nepříznivé účinky navrženého řešení.
Oznámení o vydání rezortních předpisů MD ČR jsou uveřejňována ve Věstníku MD ČR. Zpracovatelské organizace jsou obvykle distributory rezortních předpisů v tištěné formě. Na základě dohody uzavřené mezi MD ČR a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zabezpečuje Informační centrum ČKAIT, s. r. o., souborné vydání rezortních předpisů MD ČR pro pozemní komunikace v elektronické formě na CD vždy jedenkrát ročně v aktuálním znění.

Přehled nejdůležitějších resortních předpisů Ministerstva dopravy ČR s ohledem na izolační systémy na mostech pozemních komunikací.

 1. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
  Obsahují celkem 31 kapitol, rozdělených podle hlavních stavebních technologií. Pro provádění izolačních prací je zásadní kapitola 21 Izolace proti vodě, vydaná v únoru 2004. Oproti předchozí verzi je rozšířena o část B – Izolace betonových povrchů základů, částí spodních staveb a přesypaných mostů. Novou částí je i příloha 1 – Oprava a údržba. Kapitoly, které s izolacemi souvisí jsou: 8 - Litý asfalt, 7 - Hutněné asfaltové vrstvy a 18 - Beton pro konstrukce.
 2. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP – D)
  V zadávacím období jsou TKP-D součástí zadávací dokumentace ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. V procesu uzavírání smlouvy o dílo tvoří TKP-D část obsahu smlouvy o dílo, které určuje závazkové vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem dokumentace stavby. V průběhu zhotovování dokumentace, tj. v průběhu projekčních prací, určují zhotoviteli dokumentace (projektantovi) podmínky pro jejich provádění a požadavky na obsah a kvalitu dokumentace.
 3. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací
  Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book a jsou základním legislativním dokumentem mezi zhotovitelem a objednatelem.

  Část „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOP) je doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC. Část „Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby“ jsou zpracovány formou vzorového textu podle FIDIC „Guidance for the Preparation of Particular Conditions“ s přizpůsobením obchodních podmínek českému právu, postupům užívaným v resortu dopravy a zvláštním požadavkům financujících subjektů. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§263).

  Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo jako obchodní podmínky ve smyslu Obchodního zákoníku (§273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro příslušné dílo.

  Dalšími resortními předpisy jsou:
 4. Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu
 5. Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
 6. Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací
 7. Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
 8. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 9. Vzorové listy staveb pozemních komunikací V části VL 4 Mosty jsou vyřešeny vzorovým způsobem veškeré detaily izolace.
 10. Metodické pokyny – Vydány byly např. Metodický pokyn pro výkon stavebního dozoru, Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. U systému jakosti je důležitá oblast III – Provádění silničních a stavebních prací (část výstavba mostů, tunelů a podchodů) a část IV – Zkušebnictví a laboratorní práce.
 11. Technické podmínky (dále jen TP)
  TP 164 Izolační systémy mostů pozemních komunikací – polyuretany jsou již vydány, v současné době se připravují TP Izolační systémy mostů pozemních komunikací – metylmetakryláty a v historicky krátké době vyjdou TP Pochozí izolační systémy na bázi polymerních hmot (pracovní název).

2. Ministerstvem dopravy ČR schválené izolační systémy na mostech pozemních komunikací

ČSN 73 6242 „Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací (březen 1995)“ a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací MDS ČR, kapitola 21 Izolace proti vodě (únor 2004) jsou základní předpisy pro provádění izolačních souvrství na mostech pozemních komunikací v ČR. Podle těchto dokumentů je nutno provádět izolace mostních objektů výhradně z izolačních systémů schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

Ministerstvo dopravy ČR provádělo schvalování izolačních systémů již před vydáním ČSN 73 6242 a to formou výjimek z ON 73 6242. První takováto výjimka byla udělena  nátěrovému, stěrkovému systému Izofill v prosinci 1990. Výjimky byly udělovány proto, že ON 73 6242 požadovala v konstrukci mostní vozovky vždy expanzní vrstvu a na třídách vozovek A a B dva natavovací asfaltové izolační pásy. Celkem bylo vydáno od prosince 1990 do října 1993 osm výjimek.

Poté už byl udělován souhlas k provádění izolačních systémů na mostních objektech pozemních komunikací v ČR. První souhlasné stanovisko bylo vydáno v září 1994 (v té době již byla k dispozici pracovní verze ČSN 73 6242 z roku 1995).

Předkladatel žádosti o souhlasné stanovisko musí pro daný izolační systém předložit protokoly o průkazních zkouškách celého systému, ale i také protokoly o průkazních zkouškách jednotlivých vrstev izolačního systému provedené v akreditovaných laboratořích ČR nebo v renomovaných zahraničních zkušebnách, certifikáty, stavebně technická osvědčení, prohlášení o shodě, obecný Technický prováděcí předpis, reference z již provedených staveb apod. Souhlas k provádění je vždy udělován pro konkrétní skladbu izolačního souvrství. Skladby se liší druhem podkladu mostovky (beton, ocel), speciální úpravou povrchu (penetrační nátěr, kotevně impregnační nátěr, pečetící vrstva, antikorozní nátěr), druhem izolační vrstvy (natavovací asfaltové izolační pásy, izolační mastix, speciální polymerní systémy apod.) a druhem ochranné vrstvy (litý asfalt, asfaltobeton nebo asfaltový koberec mastixový). Znamená to tedy, že v každém souhlasu pro provádění hydroizolačního systému mohlo být několik alternativ skladeb izolačních souvrství. Žádosti o souhlasné stanovisko posuzují vybraní odborníci a po jejich kladném stanovisku je udělen souhlas provádění izolačního souvrství na mostních objektech pozemních komunikací v České republice.

Souhlasné stanovisko je podmíněno celou řadou požadavků, které musí zhotovitel izolačního souvrství dodržovat. Je to například to, že kvalitativní parametry materiálů, musí být v době aplikace udržovány na uvedeném standardu, provádění je podle zásad ČSN 736242 a TPP zhotovitele, práce musí provádět speciálně vyškolení pracovníci a pouze odborné firmy, vlastnící doklady o vyškolení v dané technologii, musí být dodržována požadovaná kvalita podkladu a klimatické podmínky pro provádění, je požadována minimálně sedmiletá záruka na izolační systém a při provádění (u nových systémů) je požadována na určitou dobu účast odborných pracovníků.

K 31.10. 2005 bylo uděleno 45 souhlasných stanovisek MDS ČR. Toto číslo nevyjadřuje počet izolačních systémů, protože některý systém byly po čase rozšířeny o další skladby izolačního souvrství, v několika málo případech bylo povoleno prozatímní souhlasné stanovisko a po uplynutí zkušební doby bylo vydáno nové, definitivní odsouhlasení. Proto se počet schválených izolačních systémů uvedený v této přednášce liší od počtu, které uvádí jiní autoři. Celkem se jedná o 134 odsouhlasených skladeb izolačních souvrství.

Množství k dnešnímu dni schválených skladeb hydroizolačních souvrství je velký a to umožňuje dostatečný výběr jak projektantům, tak i investorům vhodných skladeb izolačních souvrství pro konkrétní účel použití.

Pokud bychom provedli jednoduché rozdělení podle druhu vlastní izolační membrány, tak by skladby izolačních souvrství bylo možno rozdělit následovně:

 1. natavované asfaltové izolační pásy;
 2. epoxidehtový systém pokládaný za studena;
 3. dehto-epoxid-polyuretanový izolační systém pokládaný za studena;
 4. modifikovaný asfalt s přísadou pryže a minerálních stabilizátorů pokládaný za horka;
 5. metymetakrylátová izolační membrána aplikovaná stříkáním;
 6. polyuretanový izolační systém aplikovaný stříkáním;
 7. speciálně modifikované asfaltové vrstvy kladené strojním způsobem a hutněné za horka asfaltobetonem;
 8. izolační membrána složená s portlandského cementu, speciálních modifikátorů a emulze na bázi akrylátů;
 9. pochozí polyuretanové systémy plněné pískem a aplikované stěrkováním.

Nejvíce hydroizolačních systémů bylo schváleno s natavovacími asfaltovými izolačními pásy. Jedná se ve všech případech o modifikované pásy (modifikátor ataktický polypropylen, styren-butadien-styrenový kaučuk) s výztužnou vložkou z netkaného polyesteru a tloušťky 4 nebo 5 mm. Modifikované izolační asfaltové pásy splňují požadavky předepsané tabulkou č. 2 ČSN 73 6242.

 

V České republice byly zatím schváleny tyto asfaltové izolační pásy:

 

 • SOPRALENE FLAM ANTIROCK P (ASP 40) (výrobce Soprema, Francie),
 • PES ELASTBIT G 220 S 50 P, PES ELASTBIT G 220 S 55 MP (výrobce Bitumen, Rychnov nad Kněžnou, ČR),
 • PARAMOELAST PV S 50-25 P, PARAMOELAST PV S 55-25 MP (výrobce Paramo-Bitumen, Rychnov nad Kněžnou, ČR),
 • PARAMOPLAST PV S 50-15 PM, PARAMOPLAST PV S 55-15 BM (výrobce Paramo-Bitumen, Rychnov nad Kněžnou, ČR),
 • NOVABOND PONTI, NOVABOND PONTI/MINERAL (výrobce Novaglass SpA, Itálie),
 • BITUMELIT PR 4, BITUMELIT PR 5 (výrobce Dehtochema, Oslavany u Brna, ČR),
 • MISTRAL C, PARAFOR PONTS (výrobce Silpast, Francie),
 • ISOFLAMM-PONTI 5 (výrobce Slavonia, Rakousko),
 • PROTEADUO 4, PROTEADUO 5, TESTUDO SP 4, TESTUDO SP 5, NOVA P SNCF 4 (výrobce Index SpA, Itálie),
 • IPERTEC 40 PA 5,0, IPERTEC 40 PA 4,0, MAXITEX P 5,0, MAXITEX P 4,0, ( výrobce Pluvitec SpA, Itálie),
 • KV PL 5 BŰSCHER BARUPLAST, KV E 55 B BŰSCHER BARUPLAN, KV PL 4 BŰSCHER BARUPLAST, KV E 45 B BŰSCHER BARUPLAN (výrobce BŰSCHER & Hoffmann, Rakousko),
 • ITER ROUTE (výrobce Nord Bitumi SpA, Itálie),
 • HYDROPLAST 60 P2 (výrobce Siplast, Francie),
 • PARALON NT 4, PARALON NT 5 PONTS (výrobce Imper Italia, Itálie),
 • VILLAS ISOVILL P 5 B, VILLAS ISOVILL EP 5 AB (výrobce Österreichische Heraklith, Rakousko),
 • DERBIGUM GC 4, DERBIGUM GC 5 (výrobce Imperbel, Belgie),
 • PRODOFLEX OK 50 (výrobce Georg Börner, Bautenschutz, Německo).

Pro přesypané mostní objekty jsou schváleny izolační pásy TERANAP 431 TP (výrobce Siplast, Francie) a TESTUDO 20/P HP 4 (výrobce Index SpA, Itálie).

Poznámka:
Některé natavovací asfaltové izolační pásy se již dnes nevyrábí, respektive byl změněn jejich obchodní název, takže některé izolační pásy jsou zde zastoupeny duplicitně (starý i nový obchodní název).


Pečetící vrstvy a kotevně impregnační nátěry jsou vyráběny ze speciálních nízkovizkozních epoxidových pryskyřic.

Tyto epoxidové hmoty splňují požadavky předpisů ministerstva dopravy SRN TP-BEL-EP a TL-BEL-EP (Technické zkušební předpisy a technické podmínky dodávek reakčních pryskyřic pro základní nátěry, uzavírací nátěry a zatírání stěrkou pod asfaltovými kryty na betonu).

K dnešnímu dni byl udělen souhlas k použití pro tyto výrobky:

 • ISOFLEX GRŰN (výrobce Bosch Handelsgesellschaft, Rakousko),
 • CONCRETIN BV 88, CONCRETIN BV 95 (výrobce ispo GmbH, SRN),
 • PRODORAL BT (výrobce Euroteam, SRN),
 • CONIPOX 77 Z, CONIPOX 605. MASTERTOP P 605 (výrobce Conica Technik AG, Švýcarsko),
 • SIKAFLOOR 94, SIKAGARD 186 (výrobce Sika Chemie, SRN),
 • ERGOFLEX DUR 500 (S) (výrobce Heidelberger Bauchemie SRN),
 • MC DUR LF 450, MC DUR LF 480 (výrobce MC-Bauchemie, Bottrop, SRN),
 • BVE BŰSCHERIT EXTRA (výrobce BŰSCHER & Hoffmann, Rakousko),
 • ISOSEAL (Vedag, SRN),
 • LENA P 100 I (výrobce Lena Chemical, ČR),
 • SICOTAN MBC VT 115 (výrobce Sicotan GmbH, Osnabrück, Německo).

Pro zajímavost ve SRN je k dnešnímu dni schváleno 14 druhů epoxidových pryskyřic pro aplikaci na pečetící vrstvy.

Poslední novou skupinou izolačních systémů, kde bylo schváleno několik nových systémů jsou systémy na bázi polymerních sloučenin.

Jedná se o systémy, kde vlastní izolační vrstvu tvoří hmoty:

 • ELIMINÁTOR S, HM, HG (metylmetakrylát, výrobce Stirling Lloyd, Briston, Velká Británie),
 • CONCRETIN TE 21 (epoxidehet, výrobce ispo, GmbH, SRN),
 • CONIPUR 255 (polyuretan, výrobce Conica Technik AG, Švýcarsko),
 • SIKALASTIC 821 (LV) (polyuretan, výrobce Sika Chemie, SRN),
 • MC-DUR 2295 (polyuretan, výrobce MC-Bauchemie, Bottrop, SRN).

Více informací o jednotlivých schválených systémech naleznete zde.


Tento článek byl prezentován v rámci 16. ročníku konference Hydroizolace a vozovky na mostech pořádané firmami Izomex s.r.o. a Sekurkon. Více informací o této konferenci nalezenete zde.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)