Hledej

Lávka přes Smíchovské nádraží v Praze a výluky železničního provozu


Ing. Jiří Schindler - Pontex, s.r.o. Praha
Ing. Pavel Konečný - Stamakocel, s.r.o.

V předloženém příspěvku jsou shrnuty poznatky z rekonstrukce ocelové lávky pro pěší přes zhlaví Smíchovského nádraží v Praze. Vzhledem k výstavbě městského okruhu Zlíchov - Radlická bylo nutno lávku výrazně zkrátit a zbytek zásadně zrekonstruovat. Při rekonstrukci bylo nutno konstrukčními a organizačními opatřeními omezit výluky a rušení železničního provozu tohoto frekventovaného železničního uzlu na minimum.

1. Popis lávky

Lávka postavená v letech 1929 - 1930 převádí pěší provoz mezi Smíchovem a Radlicemi přes kolejiště nádraží Praha - Smíchov. V rámci návaznosti na nově budovaný městský okruh Zlíchov - Radlická byla lávka na radlické straně oproti své původní délce 210.30 m o 45.5 m zkrácena a zcela rekonstruována.

Charakteristiky lávky dle článků ČSN 73 6201 (po zkrácení a rekonstrukci):
Délka přemostění (čl.60 ): 164.800 m
Délka mostu (čl.61): 174.510 m
Šikmost mostu (č.65): kolmý
Šířka vozovky mezi obrubníky: -
Šířka chodníku: 2.880 m
Šířka mostu mezi zábradlím: 2.980 m
Výška mostu (čl.74): 9.190 m
Stavební výška (čl.75): 15,93 - 19,80 m
Plocha mostu: 164.80 x 2.980 = 491.1 m2
Zatížení mostu: 0.40 t/m2
Přemosťovanou překážku tvoří kolejiště nádraží Praha Smíchov - severní zhlaví (trať Praha Smíchov - Plzeň ČD km 0.255, - Hostivice ČD km 0.607) v těchto celcích:

 1. vyšehradské zhlaví - kolej č. 1, 2, 8, 9B
 2. kolej č. 12B - 18 - kolej č. 12B, 12D, 14, 16, 18
 3. společné nádraží - kolej č. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7
 4. obvod seřadiště (po rekonstrukci) - kolej č. SVII, SIX, SXI

Ocelová nýtovaná konstrukce o 2 a 3 spojitých polích s dolní mostovkou, jedním polem s horní mostovkou a přilehlými schodišti. Dva příhradové hlavní nosníky rozpětí (od pole 2) 14.796 + 21.120 m, 42.840 + 42.840 + 32.130 m, plnostěnný nosník 10.000 m + ocelová konstrukce schodiště. Příčníky příhradové v každém příčníku po cca 3.5m + mezilehlé plnostěnné dodatečně vložené. Mostovka železobetonová monolitická do trapézových plechů, kryt z přímopochozí izolace. Ložiska z lité oceli stávající. Vodorovné ztužení v úrovni dolních pasů hlavních nosníků není. Příčné ztužení horními portály po 4 - 5 příhradách. Konstrukce je kolmá.

Zábradlí navržené ocelové s výplní pletivem (shodným jako u protidotikových sítí), resp. tahokovem. Svislá ocelová protidotyková síť jako ochrana chodců nad trolejovým vedením ČD. Veřejné osvětlení - svítidla na příčných portálech. Odvodnění - podélný ocelový žlab krytý roštem a HDPE spojky do stávajícího ležatého svodu u jižního hlavního nosníku. Svislé svody u pilíře č. 4 a v prostoru smíchovského schodiště.

Spodní stavba: Nová opěra č. 2 - masivní opěra ze železobetonu s rovnoběžnými křídly. Pilíře 3, 5, 6, 7 - ocelová příhradová kyvná stojka. Pilíř 4 - zděný pilíř v místě půdorysného zlomu osy lávky. Materiál - cihelné zdivo, pod ložisky žulové úložné kvádry. Závěrná pochůzná zídka železobetonová monolitická. Pilíř č. 8 - ocelová příhradová konstrukce o 4 sloupech nesoucí podestu smíchovského schodiště.

Výškové řešení komunikace po rekonstrukci je shodné s původní niveletou - niveleta vodorovná, kromě radlické části lávky, kde zdvihem nad ložisky opěry 2 o 100 mm došlo k vytvoření podélného spádu 2,80 %.

Směrové vedení pěší komunikace nebylo upraveno. Podhled lávky zůstal v celém rozsahu zachován, kromě radlické části lávky, kde došlo ke zvýšení podhledu v rozmezí 0 (pilíř č. 4) až 100 mm (opěra č. 2). Šířkové uspořádání se vlivem vložení nové výplně stávajícího zábradlí redukovalo na volnou šířku 2840 mm.


Obrázek 1 Příčný řez lávkou po rekonstrukci

2. Stavební stav před rekonstrukcí

Lávka byla postavena v letech 1929 - 1930, výrobce ocelové konstrukce Pražská mostárna - Českomoravská Kolben Daněk. V roce 1953 byla na smíchovské straně lávka prodloužena o 10 m vložením pole č. 7, schodišťová věž byla o tuto vzdálenost posunuta směrem k Nádražní ulici.

V roce 1973 bylo v důsledku havarijního stavu mostovky přikročeno k výměně původní monolitické desky za prefabrikovanou, bylo zřízeno i nové odvodnění povrchu lávky do kanalizace. Po elektrizaci nádraží ČD byla lávka opatřena ochrannými sítěmi protidotykových zábran - svislé ochranné štíty u zábradlí nad trolejemi.

Přibližně v roce 1990 bylo rekonstruováno smíchovské schodiště lávky zesílením schodnicových nosníků a zábradlí s výměnou fošnových podlah a stupňů.

V roce 1999 provedla firma Pontex Praha diagnostický a korozní průzkum lávky, kde byly specifikovány závady a korozní oslabení konstrukce a spodní stavby objektu. Na základě tohoto průzkumu byla dle ČSN 73 6220 a 73 6221 konstrukce lávky zařazena do klasifikačního stupně stavebního stavu: V. - VI. - špatný až velmi špatný.

3. Návrh rekonstrukce lávky

Aby bylo dosaženo potřebné zatížitelnosti a životnosti konstrukce bylo nutno vyměnit zejména dožilou mostovku v celém rozsahu lávky.

K dosažení potřebné životnosti lávky bylo nutno provést i sanaci nosné konstrukce (zejména výměnu nadměrně zkorodovaných prvků O.K.), sanaci ložisek, cihelného pilíře, komplexní opravu ochranného povlaku proti korozi, zřízení nové konstrukce mostovky s pochůznou izolací, dřevěných stupňů schodiště a podest, zřízení mostních závěrů na vozovce, zřízení nových ochranných sítí protidotykových zábran, rekonstrukce zábradlí, komplexní sanaci ocelových stojek vč. základů a opravu systému odvodnění konstrukce.

Pro zamýšlené zkrácení lávky bylo nutno vybudovat novou krajní opěru na radlické straně a demolovat stávající opěru a pilíř č. 2 (základ zůstal zachován).

Barevné řešení vrchního nátěru nosné konstrukce lávky a ocelových konstrukcí pilířů a schodiště - tmavě zelená - určil příslušný pracovník Státního památkového ústavu hl. města Prahy (lávka se nachází v chráněné zástavbě starého Smíchova).

Nová radlická opěra byla plošně založena pod úrovní základů tubusu MO. Jedná se o tížní masivní železobetonovou konstrukci, příčného řezu tvaru U s úložným prahem a rovnoběžnými symetrickými křídly. Sanace poškozeného líce cihelného zdiva pilíře č. 4 byla provedena výměnou poškozených lícových cihel za nové do cementové malty s přespárováním zbytku plochy a konečným vodoodpudivým bezbarvým nátěrem. Povrch smíchovského schodiště (stupně i podesty) byl dle požadavku památkářů obnoven v původním materiálu - dubové fošny neprofilované.

Pro ocelovou nosnou byl zpracován statický výpočet, který prokázal, že z hlediska čistě statické únosnosti pro zatížitelnost 0.40 t/m2 není nutno provést její zesílení. Stávající stavební stav některých prvků či jejich částí byl však v důsledku koroze oceli natolik konstruktivně nepřijatelný pro zajištění požadované únosnosti po celou dobu zbytkové životnosti mostu [cca 20-30 roků], že bylo nutno tyto prvky či jejich části vyměnit za nové. Rovněž tak pokud bylo oslabení nýtové hlavy > 50% byl nýt nahražen novým. Rozsah výměn prvků OK (replik) a lokální sanace (přeplátování, zavaření, za-broušení ostrých hran) bylo vždy upřesněno po odkrytí mostovky, očištění a zpřístupnění (lešení) za přítomnosti investora a projektanta.

Nová deska mostovky byla navržena jako monolitická železobetonová deska tl. 70 mm + žebra trapézového plechu jako ztraceného bednění. Byla použita veškerá dostupná opatření k omezení tvorby smršťovacích trhlin betonu. Použitý beton má v rámci tolerancí co nejnižší vodní součinitel a obsah cementu. Do betonu byla použita vlákna (vláknobeton) a přísady redukující smrštění betonu. Deska mostovky byla betonována šachovnicově, délka úseku 4-5 m, časový odstup sousedních úseků 1 týden. U spar desky zvýšená tl. stěrky se separační vrstvou. Projektant požadoval při betonáži: ochranu vybetonovaných úseků stříškou proti dešti do doby aplikace stěrkové izolace, protokolární přebírání a detailní kontrolu jednotlivých fází betonáže, prokázání požadovaných vlastností betonového podkladu před položením stěrky.

Pro ochranný povlak O.K. byl navržen organický povlak vícevrstvým nátěrovým systémem.
1. Základní atikorozní vrstva na bázi modifikovaných epoxidových pryskyřic tolerantní k povrchu očistěnému na St 2 120 mm 
2. Mezivrstva na bázi modifikovaných epoxidových pryskyřic ve 1-2 vrstvách 100 mm
3. Vrchní polyuretanová vrstva tl. 70 mm
celková tl 290 mm

Pochůzná vrstva na konstrukci lávky je tvořena tenkovrstvou úpravou (tl. do 10 mm), která současně tvoří hydroizolaci mostovky. Povrch této úpravy je protiskluzně opatřen posypem. Navržena byla hmota QUBIK TK - dvousložkový epoxidový izolační systém.

Mostní závěry jsou navrženy vodonepropustné transflexové typu Euroflex.

4. Realizace stavebních prací

Realizace stavebních prací byla limitována dvěma faktory:

 • pěší provoz po lávce musí být zachován mimo prázdninové měsíce, kdy byla povolena úplná uzávěra lávky,
 • provozem Českých drah s požadavky na výluky, které musely být s předstihem cca 6 týdnů zahrnuty do plánu výluk před jejich skutečným provedením.

Rekonstrukce lávky byla realizována v průběhu roku 2002. Délka rekonstrukce cca 8 měsíců s ukončením v měsíci 11/2002. Přípravné práce (výroba prvků OK, dřevěných provizorních lávek, rámů sítí a zábradlí apod.) probíhaly v předstihu. Hlavní stavební práce byly orientovány na letní měsíce 06 - 08, kdy jsou pro provádění ochranného povlaku O.K. nejvhodnější klimatické podmínky.

Rekonstrukce lávky byla prováděna v 5 základních etapách. Při 1. až 4. etapě byl pěší provoz veden po provizorní dřevěné lávce šířky 1.5 m umístěné nad horními pásy hlavních nosníků. Přístup na tuto lávku byl jednoramennými schodišti. Pod ochranou této lávky byla vždy prováděna jedna etapa opravy lávky. Po ukončení této etapy byla lávka demontována a opětovně použita pro další etapu rekonstrukce.

Pěší provoz byl plně vyloučen pouze ve 3. etapě rekonstrukce při současné demolici radlického konce lávky s osazením konstrukce na novou opěru a při rekonstrukci pole č. 7 a smíchovského schodiště. Tato plná výluka pěšího provozu byla v délce 2 měsíců (07-08/2002).

V jednotlivých etapách byly provedeny tyto hlavní práce:

 • vybourání původní mostovky včetně odvodňovacího žlabu a ochranných sítí,
 • očištění OK od nečistot, zjištění jejího stavebního stavu,
 • sanace OK - výměna nýtů a jednotlivých prvků OK,
 • provedení rektifikovatelných nástaveb příčníků a odvodňovacího žlabu,
 • provedení kompletní protikorozní ochrany,
 • provedení mostovky: bednění z trapézových plechů, monolitická železobetonová deska tl. 70 mm, odvodňovací žlab, stěrková izolace mostovky - Qubik TK,
 • montáž protidotykových zábran a zábradlí.

Obrázek 2 Schéma rekonstrukce pole 4 pod ochranou dřevěné lávky na horním pase hlavních nosníků

5. Výluky a rušení železničního provozu

Pro provádění prací bylo nutno pod nosnou konstrukci lávky zřídit závěsné lešení, které sloužilo jako montážní podlaha pro práce na dolní části lávky a současně jako podpora pro boční lešení okolo příhradových hlavních nosníků lávky pro provádění protikorozní ochrany. Závěsné lešení nesmělo zasahovat do průjezdného průřezu a jeho montáž a demontáž musela probíhat ve výlukách železničního provozu. Vzdálenost lešení od živé části trakčního vedení nesplňovala platné normy v úseku nad vyšehradským zhlavím a z tohoto důvodu bylo nutno v předstihu provést odizolování nosných lan, které se nacházely cca 200mm od dolní hrany nosné konstrukce lávky. Po zavěšení lešení dokonce některá lana procházela nad dřevěnou podlahou lešení. Podlaha závěsného lešení byla vyspádovaná mimo trolej, vodonepropustná a sloužila jako provizorní protidotykový štít. Všichni pracovníci byli proškoleni z bezpečnostních předpisů Českých drah.

Výluky železničního provozu probíhaly pouze v noci, kdy bylo možné na smíchovském zhlaví zcela zastavit provoz na celé trati. Délka výluk byla však maximálně čtyři hodiny a to včetně zapnutí a vypnutí troleje. Vlastní práce spojené se závěsným lešením bylo tedy možno provádět v době cca 3 hod., což kladlo značné nároky na organizaci práce. Zde je nutné vyzdvihnout vstřícný postoj Českých drah, zejména jeho složky SDC - Elektroúsek Praha.

Dobrou spoluprací všech účastníků výstavby bylo možno zkrátit výluky provozu ČD na těžko uvěřitelné minimum při splnění všech úkolů rekonstrukce lávky.

6. Hlavní účastníci výstavby
Investor: Magistrát hl.m. Prahy zastoupený VIS, a.s. Praha
Správce lávky: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Projektant: Pontex, s.r.o., Praha
Hlavní zhotovitel: SSŽ, a.s., závod 03, Praha
Výroba a montáž OK:  Stamakocel, s.r.o. Brodek u Přerova
Mostovka, sanace pilířů: Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice
Protikorozní ochrana: Proficolor, s.r.o., Praha
Nová opěra č. 2:  Metrostav, a.s., Praha
Izolace odvod. žlabu: N+N Litoměřice, s.r.o.
Přímopochozí izolace: Firesta Brno, s.r.o.
Úpravy troleje: ČD s.o., SDC, EÚ Praha

zpět na seznam

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
Provozováno na ssystému ActiveWeb - publikační systém